Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3172/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt dự toán kinh phí lập quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Thanh Hóa đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2065

Số hiệu: 3172/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Ngô Văn Tuấn
Ngày ban hành: 23/08/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3172/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 23 tháng 8 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DỰ TOÁN KINH PHÍ LẬP QUY HOẠCH XÂY DỰNG VÙNG TỈNH THANH HÓA ĐẾN NĂM 2035, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2065

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Quyết định số 1026/QĐ-TTg ngày 08 tháng 6 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Thanh Hóa đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2065;

Căn cứ Thông tư 01/2013/TT-BXD ngày 08 tháng 02 năm 2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị và các quy định của pháp luật có liên quan;

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 3862/TTr-SXD ngày 20 tháng 7 năm 2016 về việc đề nghị phê duyệt dự toán kinh phí lập quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Thanh Hóa đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2065,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự toán kinh phí lập quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Thanh Hóa đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2065, với các nội dung như sau:

1. Quy mô lập quy hoạch:

Phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch trên toàn bộ địa giới hành chính tỉnh Thanh Hóa; với diện tích tự nhiên 11.129,48km2; ranh giới cụ thể:

- Phía Bắc giáp các tỉnh Sơn La, Hòa Bình và Ninh Bình;

- Phía Nam giáp tỉnh Nghệ An;

- Phía Tây giáp tỉnh Hủa Phăn của nước CHDCND Lào;

- Phía Đông giáp Vịnh Bc Bộ.

2. Phạm vi công việc:

Thực hiện theo Quyết định số 1026/QĐ-TTg ngày 08/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Thanh Hóa đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2065.

3. Dự toán kinh phí lập quy hoạch:

Tổng kinh phí (làm tròn): 5.397.700.000 đồng (Bằng chữ: Năm tỷ ba trăm chín mươi bảy triệu, bảy trăm nghìn đồng); trong đó:

- Chi phí lập nhiệm vụ và lập đồ án quy hoạch:

4.562.403.139 đồng;

- Chi phí thẩm định nhiệm vụ quy hoạch:

28.813.210 đồng;

- Chi phí thẩm định đồ án quy hoạch:

136.067.842 đồng;

- Chi phí mua bản đồ:

39.450.000 đồng;

- Chi phí quản lý nghiệp vụ lập đồ án QH (K=2):

256.121.392 đồng;

- Chi phí lấy ý kiến nhân dân:

100.372.869 đồng;

- Chi phí công bố quy hoạch:

120.107.195 đồng;

- Chi phí đấu thầu:

48.601.854 đồng;

- Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán:

39.402.573 đồng;

- Chi phí kiểm toán:

66.362.227 đồng;

(nội dung chi tiết theo phụ lục kèm theo Tờ trình của Sở Xây dựng)

Dự toán kinh phí được tính toán trên cơ sở áp dụng tiêu chuẩn quy phạm, khối lượng dự kiến thực hiện, các chế độ chính sách hiện hành. Khi thanh quyết toán căn cứ vào khối lượng thực tế thực hiện để nghiệm thu, thanh quyết toán.

4. Nguồn vốn lập quy hoạch: Ngân sách tỉnh Thanh Hóa.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

- Sở Xây dựng (chủ đầu tư) có trách nhiệm thực hiện lập quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Thanh Hóa đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2065 theo đúng các quy định hiện hành và theo nhiệm vụ đã được phê duyệt.

- Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các ngành và đơn vị có liên quan, tổng hợp, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh bố trí và giao kế hoạch vn để chủ đầu tư thực hiện dự án.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3 Quyết định;
- Ch
tịch UBND tnh (để b/cáo);
- CVP Ngô Hoàng Kỳ;
- Lưu: VT, CN.

H9(2016).QDPD du toan QV vung tinh.doc

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Văn Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3172/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt dự toán kinh phí lập quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Thanh Hóa đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2065

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


404

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.210.24.208