Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3158/QĐ-UBND năm 2009 thành lập Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Kiên Giang

Số hiệu: 3158/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Kiên Giang Người ký: Bùi Ngọc Sương
Ngày ban hành: 18/12/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3158/QĐ-UBND

Rạch Giá, ngày 18 tháng 12 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP QUỸ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TỈNH KIÊN GIANG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Bảo vệ Môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 35/2008/QĐ-TTg ngày 03 tháng 3 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam;

Căn cứ Công văn số 4605/BTNMT-KH ngày 17 tháng 11 năm 2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc thành lập Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Kiên Giang;

Xét Tờ trình số 1314/TTr-SNV ngày 02 tháng 11 năm 2009 của Sở Nội vụ về việc đề nghị thành lập Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Kiên Giang,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Kiên Giang

Quỹ Bảo vệ môi trường Kiên Giang là tổ chức tài chính nhà nước trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang và chịu sự quản lý về tài chính của Sở Tài chính.

Quỹ Bảo vệ môi trường Kiên Giang có tư cách pháp nhân, có vốn điều lệ, có bảng cân đối kế toán, có con dấu, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và các Ngân hàng trong nước theo quy định của pháp luật.

Tên giao dịch tiếng Anh: Kien Giang Environment Protection Fund (viết tắt KEPF).

Văn phòng Quỹ Bảo vệ môi trường đặt tại số 1226A, đường Nguyễn Trung Trực, phường An Bình, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

Điều 2. Hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Kiên Giang

1. Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Kiên Giang hoạt động không vì mục đích lợi nhuận nhưng phải đảm bảo hoàn vốn điều lệ và bù đắp chi phí quản lý.

2. Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Kiên Giang hoạt động theo điều lệ và các quy định hiện hành của Nhà nước.

3. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Tài chính, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Kiên Giang, xây dựng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

Điều 3. Bộ máy quản lý và điều hành Quỹ Bảo vệ môi trường Kiên Giang

1 Hội đồng quản lý Quỹ:

Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ là lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và các thành viên là lãnh đạo của các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Kiên Giang.

Các thành viên Hội đồng quản lý hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm và được hưởng chế độ phụ cấp theo quy định của Nhà nước.

2. Ban Kiểm soát:

Ban Kiểm soát Quỹ gồm: Trưởng Ban Kiểm soát và 02 thành viên, Trưởng Ban Kiểm soát là Phó Giám đốc Sở Tài chính, thành viên Ban Kiểm soát là cán bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Kiên Giang.

Trưởng Ban Kiểm soát do Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ bổ nhiệm và miễn nhiệm, thành viên Ban Kiểm soát do Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ quyết định theo đề nghị của Trưởng Ban Kiểm soát. Ban Kiểm soát làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và hưởng chế độ phụ cấp theo quy định của pháp luật.

3. Cơ quan điều hành nghiệp vụ của Quỹ:

Cơ cấu tổ chức của cơ quan điều hành nghiệp vụ của Quỹ Bảo vệ môi trường Kiên Giang gồm: Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Thủ quỹ và bộ phận giúp việc của Quỹ là: Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường, Chi cục Bảo vệ môi trường.

- Giám đốc Quỹ Bảo vệ môi trường Kiên Giang là lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường do Hội đồng quản lý Quỹ đề xuất và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm, Giám đốc Quỹ làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và hưởng chế độ phụ cấp theo quy định.

- Phó Giám đốc, Kế toán trưởng Quỹ Bảo vệ môi trường do Giám đốc Quỹ đề xuất trình Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường quyết định bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm và làm việc theo chế độ chuyên trách.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Kiên Giang, Thủ trưởng các ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

CHỦ TỊCH
Bùi Ngọc Sương

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3158/QĐ-UBND năm 2009 thành lập Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Kiên Giang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.608
DMCA.com Protection Status

IP: 54.167.15.6