Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3126/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ninh Người ký: Nguyễn Văn Đọc
Ngày ban hành: 12/10/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3126 /QĐ-UBND

Hạ Long, ngày 12 tháng 10 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG ĐỀ ÁN HỖ TRỢ HỘ NGHÈO VỀ NHÀ Ở TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH (THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 167/2008/QĐ-TTG , NGÀY 12/12/2008 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ)

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg , ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở;
Căn cứ văn bản số 2561/BXD-QLN ngày 23/12/2008 của Bộ Xây dựng: Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg , ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở;
Căn cứ chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 1242-TB/TU ngày 22/9/2009 trong đó có nội dung về chính sách hỗ trợ của tỉnh để thực hiện Đề án hỗ trợ người nghèo về nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg , ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ;
Căn cứ Quyết định số 1123/QĐ-UBND ngày 20/4/2009 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt Danh sách hộ nghèo được hỗ trợ cải thiện nhà ở trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ;
Căn cứ Quyết định số 1057/QĐ-UBND ngày 13/4/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh "về việc ban hàn mẫu thiết kế nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh".
Căn cứ Quyết định số 1178/2009/QĐ-UBND ngày 23/4/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh "về việc phê duyệt Đề án hỗ trợ người nghèo về nhà ở trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh".
Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại văn bản số 1408/SXD-VL&QLN ngày 07/10/2009 "về việc đề nghị xem xét, phê duyệt các Văn bản về hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg , ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ".

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Đề án hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh với các nội dung sau:

Lý do điều chỉnh, bổ sung: Quá trình thực hiện Đề án hỗ trợ người nghèo về nhà ở trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện một số khó khăn ảnh hưởng đến tính khả thi của Đề án (Nguyên nhân chính là nguồn lực của các hộ nghèo thấp), căn cứ chỉ đạo tại Thông báo số 1242-TB/TU ngày 22/9/2009 của Thường trực Tỉnh ủy về chủ trương hỗ trợ làm nhà cho người nghèo theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Đề án.

Các nội dung điều chỉnh, bổ sung:

Mục tiêu của Đề án: Huy động tối đa các nguồn hỗ trợ để giúp cho các hộ nghèo có thể xây dựng được một ngôi nhà tối thiểu 25m2, phấn đấu đến trước kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, cơ bản các các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh đều có nhà ở vững chắc, ổn định, an toàn. Từng bước ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững; Khuyến khích các địa phương huy động nguồn lực từ ngân sách, vận động các doanh nghiệp, các đoàn thể, tổ chức xã hội và vận động các hộ nghèo vay vốn tại Ngân hàng chính sách theo mức quy định (8 triệu đồng/hộ) và tự huy động các nguồn lực giúp đỡ khác để làm ngôi nhà có diện tích và kinh phí lớn hơn mức tối thiểu.

Tiêu chí xây dựng và mức hỗ trợ: Hỗ trợ để các hộ nghèo xây dựng được một ngôi nhà với diện tích tối thiểu (25m2, với kinh phí bình quân là 25 triệu đồng) theo tiêu chí tại Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg , ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ; Mức hỗ trợ tối thiểu như sau:

Vốn Trung ương hỗ trợ theo Quyết định 167/QĐ-TTg: Hỗ trợ 7,0 triệu đồng/hộ nghèo đối với các xã theo Quyết định 30/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 và hỗ trợ 6,0 triệu đồng/hộ nghèo đối với các xã còn lại.

Vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ: 15 triệu đồng/hộ nghèo, được chia thành:

Hỗ trợ bằng vật liệu xây dựng với trị giá tương đương 11,0 triệu đồng, quy ra vật liệu cụ thể gồm: (khoảng 6.100 viên gạch chỉ, 900 viên ngói đỏ, 3,7 tấn xi măng).

Hỗ trợ bằng tiền mặt là 4,0 triệu đồng (để hộ nghèo tự mua các loại vật tư, vật liệu khác và nhân công xây dựng nhà).

Số tiền còn lại: Theo diện tích, kinh phí tối thiểu (3,0 hoặc 4,0 triệu đồng/ngôi nhà) hoặc diện tích kinh phí lớn hơn do Ủy ban nhân dân các địa phương và gia đình tự huy động.

Quy mô của Đề án:

Tổng số hộ nghèo của tỉnh cần hỗ trợ cải thiện nhà ở tại thời điểm Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành: 3.753 hộ (trong đó có 2.824 hộ thuộc diện được Trung ương hỗ trợ 7,0 triệu đồng; 929 hộ được Trung ương hỗ trợ 6,0 triệu đồng).

Tổng số vốn để thực hiện ước: 93.825,0 triệu đồng.

Trong đó:

Vốn ngân sách trung ương: 25.342,0 triệu đồng.

Vốn ngân sách địa phương: 56.295,0 triệu đồng, được chia ra:

Hỗ trợ bằng vật liệu trị giá tương đương 41.283,0 triệu đồng (tạm tính thành: 23 triệu viên gạch đỏ; 3,4 triệu viên ngói 22v/m2; Ngói nóc 70.100 viên; 15 nghìn tấn xi măng).

Hỗ trợ bằng tiền mặt cho các hộ nghèo: 15.012,0 triệu đồng.

Phần kinh phí huy động (bằng một phần nhân công xây dựng, các vật tư, vật liệu tại chỗ): 12.188,0 triệu đồng (mức tối thiểu).

Khuyến khích các hộ nghèo tự huy động nhân lực, vật tư tại chỗ, tự huy động hỗ trợ từ gia đình, dòng họ và vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng chính sách xã hội (tối đa 8,0 triệu đồng/hộ), khuyến khích Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh tự phát huy nội lực, huy động sự giúp đỡ của các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân để giúp các hộ nghèo làm nhà lớn hơn mức tối thiểu.

Tiến độ thực hiện:

Năm 2009: Thực hiện đồng bộ tại các địa phương, trong đó ưu tiên chỉ đạo điểm tại địa bàn huyện Tiên Yên.

Năm 2010: Thực hiện hoàn thành toàn bộ Đề án trước tháng 10/2010 để lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIII và tiến hành tổng kết Đề án (khuyến khích các địa phương thực hiện tiến độ sớm hơn).

Tổ chức thực hiện.

Uỷ ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi là cấp huyện): Trên cơ sở danh sách các hộ nghèo và kinh phí tối thiểu hỗ trợ do Ủy ban nhân dân tỉnh giao, xây dựng kế hoạch tổng thể và tổ chức thực hiện xây dựng nhà cho người nghèo của địa phương:

Yêu cầu:

Kiện toàn thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Đề án cấp huyện do đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện làm Trưởng ban, phân công nhiệm vụ cụ thể, và quy định trách nhiệm trực tiếp của các thành viên Ban chỉ đạo, tổ chức thực hiện theo tiến độ, khối lượng Đề án trên địa bàn của địa phương.

Trên cơ sở đề xuất doanh nghiệp sản xuất vật liệu của Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã thành phố có trách nhiệm thương thảo, ký kết hợp đồng mua vật liệu xây dựng (đàm phán theo hình thức trả chậm), tổ chức tiếp nhận các vật liệu xây dựng chính (xi măng, gạch, ngói) và tổ chức giao tận nơi xây dựng cho các hộ nghèo; Phối hợp với Sở kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính để có phương án cấp vốn ngân sách hoàn trả cho các doanh nghiệp nói trên.

Hướng dẫn, kiểm tra các hộ nghèo được hỗ trợ về nhà ở có cam kết sử dụng vật liệu, kinh phí hỗ trợ đúng mục đích, thời gian hoàn thành và đảm bảo yêu cầu về quy mô về diện tích, chất lượng nhà ở theo quy định của tỉnh.

Chịu trách nhiệm về sự chính xác danh sánh các hộ nghèo được hỗ trợ về nhà ở, không để xảy ra tình trạng sai đối tượng.

Có phương án giúp các hộ nghèo thuộc diện neo đơn (không có khả năng tự xây dựng nhà) có thể làm hoàn thành ngôi nhà theo đúng mục tiêu của Đề án (huy động các doanh nghiệp, các tổ chức, hội, đoàn thể quần chúng, lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, vận động nhân dân trong vùng giúp đỡ hoặc chủ động tổ chức xây nhà để bàn giao cho các hộ nghèo nói trên).

Chủ động lồng ghép các chương trình liên quan đến hỗ trợ về nhà ở hiện nay tại địa phương để nâng cao hiệu quả của Đề án; Chủ động phối hợp, huy động các nguồn lực và sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân có lòng hảo tâm để có thể hỗ trợ được các hộ nghèo xây nhà to hơn mức hỗ trợ tối thiểu.

Báo cáo cấp ủy địa phương chỉ đạo, huy động cả hệ thống chính trị tại địa phương tham gia và tổ chức thực hiện Đề án hỗ trợ người nghèo về nhà ở theo Chỉ thị của Tỉnh ủy và Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg , ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ. Đảm bảo đúng đối tượng, tiến độ, chất lượng nhà ở của Đề án và lồng ghép các chương trình phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân tại địa phương.

Sở Xây dựng:

Cơ quan thường trực phối hợp với các Sở: Lao động Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp – Phát triển Nông thôn, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh và Ủy ban nhân dân các địa phương để hướng dẫn cụ thể hóa Quyết định này và thường trực chỉ đạo thực hiện Đề án; Tổng hợp kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở của các địa phương thuộc tỉnh báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Xây dựng theo quy định.

Liên hệ các doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh phân bổ cho Ủy ban nhân dân các địa phương tiến hành mua vật tư, phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã thành phố đàm phán theo hình thức mua trả chậm.

Hướng dẫn các tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình trong việc xây dựng nhà ở của hộ nghèo (về diện tích, kết cấu, quản lý chất lượng...); có trách nhiệm cung cấp bản vẽ thiết kế mẫu cho các địa phương, hướng dẫn Ủy ban nhân dân các địa phương hướng dẫn các hộ nghèo áp dụng thiết kế mẫu trên cơ sở phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương, từng gia đình.

Dự kiến tiên lượng, khối lượng vật liệu của các mẫu thiết kế nhà đã ban hành để Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền rộng rãi cho các hộ nghèo có cơ sở chuẩn bị vật tư, vật liệu.

Hướng dẫn công tác giám sát, quản lý đảm bảo chất lượng xây dựng nhà của các hộ nghèo cho các địa phương (phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp).

Sở Lao động Thương binh và Xã hội:

Trên cơ sở danh sách các hộ nghèo được hỗ trợ về nhà ở do Ủy ban nhân dân các địa phương cung cấp, chủ trì kiểm tra, thẩm định để đảm bảo đúng đối tượng theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg. Tổng hợp báo cáo tổng số hộ nghèo được hỗ trợ về nhà ở về Ủy ban nhân dân tỉnh chính thức, lần cuối trước ngày 12/11/2009, nếu có sự biến động phải báo cáo kịp thời).

Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Phối hợp với Sở Tài chính cân đối, bố trí vốn từ ngân sách tỉnh cho các địa phương để hỗ trợ cải thiện nhà ở hộ nghèo đảm bảo tiến độ thực hiện Đề án trong năm 2009 và 2010.

Sở Tài chính:

Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Uỷ ban Nhân dân cấp huyện xây dựng dự toán ngân sách, lập phương án phân bổ ngân sách (ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh) chi tiết cho các địa phương thực hiện Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định.

Hướng dẫn các địa phương thực hiện việc quản lý, sử dụng, cấp phát, thanh quyết toán các nguồn vốn hỗ trợ theo quy định.

Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh: Triển khai thực hiện cho vay vốn làm nhà ở cho các hộ nghèo theo quy định.

Đề nghị Uỷ ban Mặt trận tổ quốc tỉnh: Chủ trì việc huy động đóng góp và trích từ quỹ vì người nghèo để hỗ trợ một phần chi phí nhân công hoặc hỗ trợ bổ sung thêm để giúp các các hộ nghèo xây nhà; Giám sát quá trình xây dựng, quá trình phân bổ vốn và chất lượng xây dựng nhà tại các địa phương.

Điều 2: Các nội dung khác của Đề án mà tại Quyết định này không đề cập, thực hiện theo Quyết định số 1178/2009/QĐ-UBND ngày 23/4/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông, bà: Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Ban, Ngành liên quan, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Các Bộ: XD,LĐTB&XH, KHĐT,TC (báo cáo);
- Thường trực TT (báo cáo);
- Thường trực HĐND (báo cáo);
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Trung tâm Thông tin;
- Như điều 3 (thực hiện);
- V0, V2, XD1,2, VX4,TM2, QLĐĐ, QH;
- Lưu: VT, XD2.
 XD2(80)-QĐ312-10

TM. UBND TỈNH QUẢNG NINH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Đọc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3126/QĐ-UBND ngày 12/10/2009 phê duyệt điều chỉnh Đề án hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.205

DMCA.com Protection Status
IP: 34.236.134.129
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!