Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 31/2009/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi Người ký: Nguyễn Xuân Huế
Ngày ban hành: 12/06/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 31/2009/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 12 tháng 6 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG, MỨC CHI TỔ CHỨC KỲ THI TỐT NGHIỆP, TUYỂN SINH, THI HỌC SINH GIỎI CÁC CẤP, CÁC HỘI THI KHÁC CỦA NGÀNH GIÁO DỤC, THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 49/2007/TTLT/BTC-BGD&ĐT ngày 18/5/2007 của Liên Bộ Tài chính- Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tạm thời về nội dung, mức chi, công tác quản lý tài chính thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông, chuẩn bị các kỳ thi Olympic quốc tế, khu vực và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 4175/BGDĐT-KHTC ngày 21/5/2009 về một số nội dung điều chỉnh bổ sung mức chi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông;

Căn cứ Quyết định số 25/2008/QĐ-UBND ngày 10/3/2008 của UBND tỉnh về nội dung, mức chi tổ chức kỳ thi tốt nghiệp, tuyển sinh, thi học sinh giỏi các cấp, các hội thi khác của ngành giáo dục, thi giáo viên dạy giỏi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 627/GDĐT-KHTC ngày 14/5/2009 và ý kiến đề xuất của Sở Tài chính tại Công văn số 904/TC-HCSN ngày 28/5/2009,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung, mức chi tổ chức kỳ thi tốt nghiệp, tuyển sinh, thi học sinh giỏi các cấp, các hội thi khác của ngành giáo dục, thi giáo viên dạy giỏi trên địa bàn tỉnh Ban hành kèm theo Quyết định số 25/2008/QĐ- UBND ngày 10/3/2008 của UBND tỉnh; cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh mức chi cho uỷ viên, thư ký Hội đồng coi thi, ban coi thi từ 70.000 đồng/người/ngày lên mức 90.000 đồng/người/ngày.

2. Chi công tác cụm trường theo quyết định phân công của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, số ngày làm việc thực tế tối đa không quá 20 ngày, chi tiết:

Trưởng ban: Tối đa 120.000 đồng/người/ngày;

Phó Trưởng ban: Tối đa 100.000 đồng/người/ngày;

Uỷ viên, thư ký: Tối đa 90.000 đồng/người/ngày;

Phục vụ: Tối đa 50.000 đồng/người/ngày;

3. Mức chi trên là mức tối đa. Căn cứ vào tình hình thực tế và dự toán kinh phí được giao, thủ trưởng đơn vị tiến hành rà soát và điều chỉnh, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ cho phù hợp để làm cơ sở cho việc thanh toán tại đơn vị và việc kiểm soát chi, kiểm tra, thanh tra, thẩm tra quyết toán kinh phí của các cơ quan có thẩm quyền.

4. Nguồn kinh phí: Từ nguồn kinh phí sự nghiệp Giáo dục- Đào tạo được cấp có thẩm quyền giao dự toán hàng năm cho ngành giáo dục.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các nội dung khác của Quyết định số 25/2008/QĐ-UBND ngày 10/3/2008 của UBND tỉnh không điều chỉnh, bổ sung tại Điều 1 Quyết định này vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi, Chủ tịch UBND các huyện và thành phố Quảng Ngãi, Thủ trưởng các Sở ban ngành và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM.UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Huế

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 31/2009/QĐ-UBND ngày 12/06/2009 điều chỉnh, bổ sung mức chi tổ chức kỳ thi tốt nghiệp, tuyển sinh, thi học sinh giỏi các cấp, các hội thi khác của ngành giáo dục, thi giáo viên dạy giỏi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi kèm theo Quyết định 25/2008/QĐ- UBND

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.396

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.140.218
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!