Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 308/2003/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thiện Nhân
Ngày ban hành: 23/12/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 308/2003/QĐ-UB 

TP.Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 12 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ PHÊ DUYỆT DỰ TOÁN KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG NĂM 2004 CỦA BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN VIE/02/010

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Quyết định số 289/2003/QĐ-UB ngày 09 tháng 12 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố về giao chỉ tiêu kế hoạch vốn ngân sách năm 2004 ;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính-Vật giá (nay là Sở Tài chính) tại công văn số 3402/TCVG-ĐTSC ngày 15 tháng 9 năm 2003 về duyệt bổ sung dự toán chi phí năm 2004 của Ban quản lý Dự án VIE/02/010 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay phê duyệt dự toán kinh phí hoạt động năm 2004 của Ban quản lý Dự án VIE/02/010 với số tiền là 998.600.000 (chín trăm chín mươi tám triệu sáu trăm ngàn) đồng, chi tiết gồm 07 khoản mục theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Sở Tài chính phối hợp Kho bạc Nhà nước thành phố hướng dẫn đơn vị lập thủ tục cấp phát kinh phí theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố, Giám đốc Ban quản lý Dự án VIE/02/010 có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3  
- TTUB : CT, PCT/TT, KT  
- VPHĐ-UB : các PVP  
- Tổ VX, TM
- Lưu (VX-C)
 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Thiện Nhân

 

DỰ TOÁN KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG NĂM 2004CỦA BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN VIE/02/010
(Ban hành kèm theo Quyết định số /2003/QĐ-UBngày tháng 12 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố)

  Đơn vị tính : đồng

NộI DUNG CHI

Số TIềN

1- Chi lương

345.600.000

2- Chi cho công tác văn phòng

169.000.000

3- Bảo hiểm, bảo trì 2 xe

50.000.000

4- Mua sắm thiết bị

15.000.000

5- Bảo trì, thay thế thiết bị văn phòng

33.000.000

6- Chi nghiệp vụ chuyên môn của Dự án

334.000.000

7- Chi phí dự phòng

52.000.000

Tổng cộng

998.600.000

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 308/2003/QĐ-UB ngày 23/12/2003 phê duyệt dự toán kinh phí hoạt động năm 2004 của Ban quản lý Dự án VIE/02/010 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.890

DMCA.com Protection Status
IP: 44.220.249.141
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!