Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3075/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Đề án tiếp nhận Chương trình an sinh xã hội - Vì người nghèo tại huyện Vân Canh do Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam tài trợ do tỉnh Bình Định ban hành

Số hiệu: 3075/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Trần Thị Thu Hà
Ngày ban hành: 21/10/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3075/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 21 tháng 10 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TIẾP NHẬN CHƯƠNG TRÌNH AN SINH XÃ HỘI - VÌ NGƯỜI NGHÈO TẠI HUYỆN VÂN CANH DO NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM TÀI TRỢ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo trong cả nước;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 12/2009/NĐ-CP về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 563/QĐ-UBND ngày 11/8/2009 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững của huyện Vân Canh từ 2009-2020;

Xét đề nghị của UBND huyện Vân Canh tại Tờ trình số 147/TTr-UBND ngày 30/9/2013 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 104/TTr-SKH&ĐT ngày 15/10/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án tiếp nhận Chương trình an sinh xã hội - Vì người nghèo tại huyện Vân Canh do Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam tài trợ, với những nội dung như sau:

1. Tên đề án: Đề án tiếp nhận Chương trình an sinh xã hội - Vì người nghèo tại huyện Vân Canh do Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam tài trợ.

2. Địa điểm xây dựng: Trên địa bàn huyện Vân Canh.

3. Chủ đầu tư: UBND huyện Vân Canh.

4. Nội dung đầu tư:

- Xây dựng khoa y học cổ truyền, vật lý trị liệu, phục hồi chức năng.

- Xây dựng lớp mẫu giáo làng Đắc Đâm.

5. Tổng kinh phí đầu tư: 4.000.000.000 đồng (Bốn tỷ đồng)

6. Thời gian thực hiện: Năm 2013-2014

7. Tổ chức thực hiện: Theo quy định của nhà tài trợ và các quy định hiện hành về đầu tư và xây dựng.

Điều 2. Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức thực hiện Đề án này, thường xuyên báo cáo tình hình thực hiện cho các cơ quan tổng hợp theo dõi, trình UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giáo dục Đào tạo, Y tế, Chủ tịch UBND huyện Vân Canh và Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- PVP NN, PVP VX;
- Lưu VT, K1, K16.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thị Thu Hà

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3075/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Đề án tiếp nhận Chương trình an sinh xã hội - Vì người nghèo tại huyện Vân Canh do Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam tài trợ do tỉnh Bình Định ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.040
DMCA.com Protection Status

IP: 54.167.15.6