Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 303/2003/QĐ-UB về việc thực hiện chính sách đối với đối tượng ở các Trung tâm xã hội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 303/2003/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Thanh Hải
Ngày ban hành: 23/12/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 303/2003/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 12 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI ĐỐI TƯỢNG Ở CÁC TRUNG TÂM XÃ HỘI.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Nghị định số 93/2001/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2001 của Chính phủ về phân cấp quản lý một số lĩnh vực cho thành phố Hồ Chí Minh ;
Căn cứ Nghị quyết số 43/2003/NQ-HĐ ngày 25 tháng 7 năm 2003 của Hội đồng nhân dân thành phố khóa VI về nhiệm vụ kinh tế-xã hội và thu-chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2003 ;
Xét đề nghị của Liên Sở Lao động-Thương binh và Xã hội và Sở Tài chính tại Tờ trình số 3591/TTLT ngày 27 tháng 11 năm 2003 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Điều chỉnh mức trợ cấp sinh hoạt phí đối với các đối tượng chính sách có công và đối tượng xã hội, trại viên xã hội tại các cơ sở nuôi dưỡng tập trung, như sau :

1. Điều chỉnh tăng mức trợ cấp sinh hoạt phí nuôi dưỡng cho đối tượng chính sách có công tại Trung tâm Dưỡng lão Thị Nghè thuộc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội quản lý, từ 180.000 đồng/người/tháng lên 210.000 đồng/người/tháng.

2. Điều chỉnh tăng mức trợ cấp sinh hoạt phí nuôi dưỡng cho đối tượng xã hội, trại viên xã hội là người già, người tàn tật và người bệnh tâm thần tại các Trung tâm Bảo trợ người già và Trung tâm điều dưỡng người bệnh tâm thần thuộc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội quản lý, từ 150.000đồng/người/tháng lên 180.000 đồng/người/tháng.

Điều 2.- Thời gian thực hiện các chế độ, chính sách nêu trên được áp dụng từ ngày 01 tháng 8 năm 2003.

Điều 3.- Các chế độ, chính sách quy định tại Công văn số 3020/UB-VX ngày 30 tháng 8 năm 2001 của Ủy ban nhân dân thành phố về nâng mức sinh hoạt phí cho đối tượng chính sách có công và đối tượng xã hội, trại viên xã hội tại các cơ sở nuôi dưỡng tập trung, không điều chỉnh theo Quyết định này vẫn được tiếp tục thực hiện.

Điều 4.- Sở Lao động-Thương binh và Xã hội và Sở Tài chính hướng dẫn thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ban hành Quyết định này.

Điều 5.- Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Y tế, Chỉ huy trưởng Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận
- Như điều 5
- Thường trực Thành Ủy
- Văn phòng Thành Ủy và
 các Ban Thành Ủy
- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố
- Ủy ban nhân dân thành phố
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố
- Các Đoàn thể thành phố
- Các Trung tâm Hỗ trợ và
 Bảo trợ xã hội thành phố
- VPHĐ-UB : CPVP, Tổ VX
- Lưu (VX/LC)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH

 
 
 
 
Lê Thanh Hải

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 303/2003/QĐ-UB về việc thực hiện chính sách đối với đối tượng ở các Trung tâm xã hội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.224
DMCA.com Protection Status