Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3020/QĐ-UBND năm 2008 về phê duyệt điều chỉnh, phân bổ dự toán kinh phí hoạt động sự nghiệp không tự chủ năm 2008 của Sở Tài nguyên & Môi trường do tỉnh Quảng Nam ban hành

Số hiệu: 3020/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Nam Người ký: Lê Minh Ánh
Ngày ban hành: 17/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3020/QĐ-UBND

Tam Kỳ, ngày 17 tháng 9 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH VÀ PHÊ DUYỆT PHÂN BỔ DỰ TOÁN KINH PHÍ NĂM 2008 CỦA SỞ TÀI NGUYÊN & MÔI TRƯỜNG.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số: 01/2002/QH 11 ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số: 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 4069/QĐ-UBND ngày 17/12/2007 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2008;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 553/TTr-STC/HCSN ngày 12/9/2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, phân bổ dự toán kinh phí hoạt động sự nghiệp không tự chủ năm 2008 của Sở Tài nguyên & Môi trường được UBND tỉnh phân bổ tại điểm 2, mục II, phần B phụ lục kèm theo Quyết định số 4069/QĐ-UBND ngày 17/12/2007, như sau:

Đơn vị tính: 1.000 đồng

TT

Đã phê duyệt tại Quyết định 4069

Điều chỉnh lại

Nội dung

Loại – Khoản

Số tiền

Nội dung

Loại – Khoản

Số tiền

1

Điều tra, khảo sát, quy hoạch mạng lưới quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

21-01

80.000

Xây dựng đề án “QH mạng lưới quan trắc môi trường tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2008 – 2015”

21-01

105.000

2

Xây dựng Chiến lược bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Nam đến 2015.

21-01

250.000

Xây dựng Chiến lược bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Nam đến 2015 và định hướng đến năm 2020

21-01

203.000

3

Quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh

21-01

100.000

Xây dựng đề án “Quy hoạch Quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2009 – 2020.

21-01

122.000

 

Tổng cộng

 

430.000

Tổng cộng

 

430.000

Điều 2. - Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước căn cứ dự toán điều chỉnh để lập thủ tục cấp kinh phí và hướng dẫn thanh, quyết toán theo đúng quy định của Nhà nước.

 - Sở Tài nguyên & Môi trường căn cứ dự toán điều chỉnh để triển khai thực hiện các đề án; quản lý, sử dụng kinh phí hiệu quả, đúng mục đích và thực hiện thanh, quyết toán theo đúng quy định của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài nguyên & Môi trường, Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh và thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- TT HĐND, UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu VT,KTN,KTTH (Quang)
\\Files-servers\kttonghop\Quang\QD - UB\Nam 2008\Tai chinh\QD dieu chinh QD 4069 (phan So TNMT).doc

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Minh Ánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3020/QĐ-UBND năm 2008 về phê duyệt điều chỉnh, phân bổ dự toán kinh phí hoạt động sự nghiệp không tự chủ năm 2008 của Sở Tài nguyên & Môi trường do tỉnh Quảng Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.066
DMCA.com Protection Status

IP: 54.172.221.7