Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 30/2016/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 36/2012/QĐ-UBND quy định chính sách hỗ trợ cơ quan tư pháp do ngành dọc quản lý thuộc thành phố Hà Nội

Số hiệu: 30/2016/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Đức Chung
Ngày ban hành: 30/08/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 30/2016/QĐ-UBND

Nội, ngày 30 tháng 08 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIC SA ĐI, BỔ SUNG QUYT ĐNH S 36/2012/QĐ-UBND NGÀY 29/11/2012 CA UBND THÀNH PH HÀ NI BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH H TR CÁC CƠ QUAN TƯ PHÁP DO NGÀNH DC QUN LÝ THUC THÀNH PHỐ HÀ NI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/06/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 19/2009/NQ-HĐND ngày 11/12/2009 của HĐND thành phố Hà Nội v cơ chế, chính sách hỗ trợ các cơ quan Tư pháp, B trợ tư pháp thành phố Hà Nội;

Căn cứ Kết luận của Thường trực Thành ủy tại Thông báo số 203-TB/TU ngày 09/6/2016 về việc hiệp thương giới thiệu Hội thẩm nhân dân thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2016-2020;

Căn cứ ý kiến thống nhất của Thường trực HĐND Thành phố tại Công văn số 291/HĐND-BPC ngày 12/8/2016;

Xét đề nghị của Liên Sở: Tài chính - Tư pháp tại: T trình số 4081/TTr - LS: TC-TP ngày 12/7/2016, Tờ trình số 08/TTr-MTTQ-BTT ngày 06/6/2016 của y ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 3 của Quy định về chính sách hỗ trợ các cơ quan tư pháp do ngành dọc quản lý thuộc thành phố Hà Nội, ban hành kèm theo Quyết định số 36/2012/QĐ-UBND ngày 29/11/2012 của UBND thành phố Hà Nội, như sau:

1. Hỗ trợ Hội thẩm nhân dân Thành phố, quận, huyện và thị xã:

a) Chi phí thù lao tham gia phiên tòa, phiên họp giải quyết việc dân sự là 90.000 đồng/người/ngày, kể cả ngày làm việc nghiên cứu hsơ tại Tòa án.

b) Hỗ trợ Hội thẩm nhân dân khi ốm đau phải điều trị tại bệnh viện, chế độ thăm hỏi là 400.000 đồng/người/lần; khi qua đời phúng viếng theo quy định hiện hành.

c) Hỗ trợ kinh phí mua sắm trang phục, cặp đựng tài liệu cho Hội thẩm nhân dân khi tham gia phiên tòa là 5.000.000 đồng/người/nhiệm kỳ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở: Tài chính, Tư pháp; Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố Hà Nội, Thủ trưởng các cơ quan Tư pháp, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân Tối cao;
- TT Thành ủy, TT HĐND Thành phố;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các PCT UBND Thành ph;
- BTT-y ban MTTQ Việt Nam TPHN;
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;
- Ban Pháp chế; Ban KTNS HĐND Thành phố;
- Cổng giao tiếp điện tử Thành phố;
- Trung tâm Tin học-Công báo TP;
- VPUB: PCVPT.V.Dũng, P.V Công, KT, NC, TKBT;
- Lưu: VT, KTc.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chung

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 30/2016/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 36/2012/QĐ-UBND quy định chính sách hỗ trợ cơ quan tư pháp do ngành dọc quản lý thuộc thành phố Hà Nội

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.175
DMCA.com Protection Status

IP: 34.236.216.93