Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 30/2015/QĐ-UBND điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách năm 2015 do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

Số hiệu: 30/2015/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Người ký: Nguyễn Thành Long
Ngày ban hành: 27/07/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - V
ŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 30/2015/QĐ-UBND

Bà Rịa, ngày 27 tháng 07 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NĂM 2015.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định 73/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ ban hành quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương;

Căn cứ Nghị quyết số 05/2015/NQ-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 2015 của Hội đồng Nhân dân Tỉnh khóa V, kỳ họp thứ 10 về việc điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách năm 2015.

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại công văn số 1930/STC-NS ngày 22/7/2015 V/v Trình ký Quyết định điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách năm 2015, như sau: (Biểu số 1)

1. Tăng thu ngân sách ngân sách địa phương: 1.168,1 tỷ đồng.

Trong đó:

- Trung ương bổ sung dự án đường 991B năm 2015: 800,0 tỷ đồng

- Ngân sách thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ xây dựng Trường THCS Côn Đảo là: 30,0 tỷ đồng.

- Thu vay vốn tín dụng ưu đãi: 100,0 tỷ đồng.

- Trung ương bổ sung giảm thu ngân sách năm 2014: 25,2 tỷ đồng.

- Thu vay vốn Kho bạc Trung ương: 200,0 tỷ đồng.

- Thu tiền bán cây đước: 12,9 tỷ đồng.

2. Tăng chi ngân sách ngân sách địa phương: 1.168,1 tỷ đồng.

Trong đó: Bổ sung chi đầu tư phát triển là: 1.168,1 tỷ đồng.

Gồm:

- Chi dự án đường 991B năm 2015: 800,0 tỷ đồng.

- Chi từ nguồn ngân sách thành phố Hồ Chí Minh, hỗ trợ xây dựng Trường THCS Côn Đảo là: 30,0 tỷ đồng.

- Chi từ nguồn vốn tín dụng ưu đãi là: 100,0 tỷ đồng.

- Chi mua sắm thiết bị bệnh viện Bà Rịa: 200,0 tỷ đồng.

- Chi bù giảm thu cho ngân sách cấp huyện và chi đầu tư từ nguồn bán cây đước: 38,1 tỷ đồng. (Chi tiết theo Biểu số 1.1).

3. Nội dung tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này được thực hiện từ ngày 01/7/2015.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh văn phòng UBND Tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND Tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Website Chính phủ;
- Bộ Tài chính (Vụ pháp chế);
- Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra văn bản);
- TT Tỉnh ủy;
- TT. HĐND Tỉnh;
- UBMTTQVN Tỉnh;
- Các đoàn thể cấp Tỉnh
- Đoàn đại biểu Quốc hội Tỉnh;
- Sở Tư pháp (theo dõi)
- Báo BR-VT, Đài PT-TH Tỉnh, TT Công báo Tỉnh;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thành Long

 

Biểu số 1

Biểu Tổng Hợp Cân Đối Thu - Chi Bổ Sung 6 Tháng Cuối Năm 2015

ĐVT: triệu đồng

STT

Nội Dung

Số kinh phí

A

Phần thu

1.168.190

1

Nguồn Trung ương bổ sung dự án đường 991B năm 2015

800.000

2

Nguồn ngân sách TP Hồ Chí Minh hỗ trợ xây dựng trường THCS Côn Đảo

30.000

3

Nguồn thu vay vốn tín dụng ưu đãi (đợt 1: 50 tỷ; đợt 2: dự kiến 50 tỷ)

100.000

4

Nguồn Trung ương bổ sung giảm thu năm 2014

25.250

5

Nguồn vay vốn nhàn rỗi kho bạc Trung ương

200.000

6

Nguồn thu tiền bán cây đước

12.940

B

Phần chi

1.168.190

I

Chi đầu tư phát triển

1.168.190

1

Chi đầu tư xây dựng cơ bản đường 991B năm 2015

800.000

2

Chi từ nguồn ngân sách TP Hồ Chí Minh hỗ trợ xây dựng trường THCS Côn Đảo

30.000

3

Chi bù giảm thu và chi đầu tư khác (Chi tiết Biểu 1.1)

38.190

4

Chi mua sắm thiết bị bệnh viện Bà Rịa

200.000

5

Chi từ nguồn vốn tín dụng ưu đãi

100.000

II

Chi thưng xuyên

0

1

Chi Chương trình mục tiêu, Chương trình đề án của tỉnh

 

2

Chi sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo

 

3

Chi sự nghiệp Văn hóa thông tin

 

4

Chi sự nghiệp công nghệ thông tin

 

5

Chi quản lý hành chính

 

6

Chi đảm bảo xã hội

 

7

Chi sự nghiệp kinh tế

 

8

Chi khác

 

 

 

 

 


Biểu số: 1.1

BIỂU CHI TIẾT BÙ GIẢM THU VÀ CHI ĐẦU TƯ KHÁC

Đơn vị: Tr.đ

STT

Nội dung

Đơn vị đề nghị

Văn bản đề nghị Huyện

Văn bản chỉ đạo của HĐND, UBND Tỉnh

S tiền

Ghi chú

1

Cấp bù giảm thu ngân sách năm 2014

TP Bà Rịa

249/UBND-VP ngày 04/2/2015

Thực hiện NQ 29/2014/NQ-HĐND ngày 18/12/2014 của HĐND Tỉnh

5.023

 

2

Cấp bù giảm thu ngân sách năm 2014

H. Tân Thành

617/UBND.TC-KH ngày 12/3/2015

Thực hiện NQ 29/2014/NQ-HĐND ngày 18/12/2014 của HĐND Tỉnh

19.564

 

3

Cấp bù giảm thu ngân sách năm 2014

H. Long Điền

10/TTr-UBND ngày 11/2/2015

Thực hiện NQ 29/2014/NQ-HĐND ngày 18/12/2014 của HĐND Tỉnh

1.061

 

4

Cấp bù kinh phí tiền cây đước để thực hiện đầu tư xây dựng công trình vỉa hè, trồng cây xanh.

H. Tân Thành

672/UBND-VP ngày 18/3/2015

3189/UBND. VP ngày 12/5/2015 của UBND Tỉnh

12.541

 

 

TNG CNG

 

 

 

38.189

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 30/2015/QĐ-UBND điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách năm 2015 do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.052
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.200.4