Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2999/QĐ-BGTVT năm 2008 về việc giao quản lý, sử dụng tài sản nhà nước sau cổ phần hóa tại các công ty cổ phần đường bộ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 2999/QĐ-BGTVT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Lê Mạnh Hùng
Ngày ban hành: 03/10/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 2999/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN NHÀ NƯỚC SAU CỔ PHẦN HÓA TẠI CÁC CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

- Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
- Căn cứ Nghị định số 137/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ về việc phân cấp quản lý nhà nước tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản xác lập quyền sở hữu của nhà nước và Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 35/2007/TT-BTC ngày 10/4/2007 của Bộ Tài chính;
- Căn cứ Quyết định số 3956/QĐ-BGTVT ngày 18/12/2007 về việc ban hành quy định về phân cấp quản lý tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, ban quản lý dự án thuộc Bộ Giao thông vận tải;
- Căn cứ văn bản số 4757/BTC-TCDN ngày 22/4/2008 của Bộ Tài chính về việc phương án quản lý, sử dụng tài sản nhà nước sau khi cổ phần hóa các doanh nghiệp công ích ngành đường bộ;
- Theo đề nghị của Cục Đường bộ Việt Nam tại văn bản số 3444/CĐBVN-GT ngày 25/8/2008 về việc phương án sắp xếp, sử dụng tài sản nhà nước sau cổ phần hóa tại các doanh nghiệp đường bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Giao cho các Khu Quản lý đường bộ thuộc Cục Đường bộ Việt Nam quản lý, sử dụng tài sản nhà nước sau cổ phần hóa tại các công ty cổ phần đường bộ gồm: Nhà hạt quản lý đường bộ; tài sản phục vụ thu phí; tài sản dự trữ, dự phòng đảm bảo giao thông; xe mỏy, thiết bị chuyờn dựng để đảm bảo giao thụng (chi tiết theo phụ biểu số 01, 02, 03, 04 đính kèm).

2. Các Khu Quản lý đường bộ có trách nhiệm tổ chức giao, nhận tài sản nhà nước theo đúng Thông tư số 43/QLCS ngày 31/7/1996 về việc hướng dẫn việc tiếp nhận bàn giao tài sản giữa các cơ quan hành chính sự nghiệp, tổ chức kinh tế theo Quyết định của cơ quan có thẩm quyền và Thông tư số 122/TT-BTC ngày 18/10/2007 sửa đổi bổ sung một số nội dung của Thông tư số 43/QLCS ngày 31/7/1996; báo cáo Bộ GTVT kết quả thực hiện.

Điều 2. Cục Đường bộ Việt Nam có trách nhiệm quản lý tài sản nhà nước tại các công ty cổ phần : Chỉ đạo, hướng dẫn việc bàn giao tài sản và kiểm tra các Khu quản lý đường bộ, các công ty cổ phần trong việc giao nhận, quản lý, sử dụng tài sản nhà nước theo đúng quy định tại “Quy chế quản lý, sử dụng tài sản nhà nước sau khi cổ phần hóa các doanh nghiệp đường bộ” ban hành kèm theo Quyết định số 2075/QĐ-BGTVT ngày 15/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và các quy định hiện hành của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về quản lý tài sản. Tiếp tục xử lý những tài sản không cần dùng (thanh lý, điều chuyển) đối với tài sản thuộc thẩm quyền và báo cáo Bộ đối với tài sản không thuộc thẩm quyền.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, Chánh văn phòng Bộ,

Vụ trưởng Vụ Tài Chính, Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam, Trưởng ban phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn, Tổng Giám đốc các Khu Quản lý đường bộ, Giám đốc các công ty cổ phần chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;          
- Bộ trưởng (để b/c);
- Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, TC (02)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2999/QĐ-BGTVT năm 2008 về việc giao quản lý, sử dụng tài sản nhà nước sau cổ phần hóa tại các công ty cổ phần đường bộ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


7.669
DMCA.com Protection Status

IP: 35.172.201.102