Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 29/2007/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 28/02/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 29/2007/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP VÀ QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ TÁI TẠO NGUỒN LỢI THỦY SẢN VIỆT NAM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thủy sản ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 27/2005/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thủy sản;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thủy sản,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Thành lập Quỹ Tái tạo nguồn lợi thủy sản Việt Nam

Thành lập Quỹ Tái tạo nguồn lợi thủy sản Việt Nam (sau đây gọi tắt là Quỹ) để thực hiện chức năng huy động và tiếp nhận các nguồn lực tài chính cho hoạt động tái tạo và ngăn ngừa sự suy giảm nguồn lợi thủy sản.

Điều 2. Địa vị pháp lý của Quỹ

1. Quỹ là tổ chức tài chính nhà nước, trực thuộc Bộ Thủy sản và chịu sự quản lý nhà nước về tài chính của Bộ Tài chính; có tư cách pháp nhân, có con dấu, có vốn điều lệ, có bảng cân đối kế toán riêng, được mở tài khoản tại kho bạc nhà nước và các ngân hàng trong nước theo quy định của pháp luật.

2. Tên giao dịch của Quỹ bằng tiếng Anh: “Vietnam Fund for Aquatic Resources Reproduction”, được viết tắt là VIFARR.

3. Quỹ có trụ sở chính tại thành phố Hà Nội; có chi nhánh hoặc văn phòng đại diện ở một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Hội đồng quản lý Quỹ quyết định và Văn phòng giao dịch ở nước ngoài khi cần thiết theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Hoạt động của Quỹ

1. Quỹ hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, sử dụng có hiệu quả cao các nguồn vốn huy động và tiếp nhận để tái tạo và ngăn ngừa sự suy giảm nguồn lợi thủy sản.

2. Bộ trưởng Bộ Thủy sản chủ trì xây dựng và lấy ý kiến của Thủ trưởng các Bộ, ngành, cơ quan có liên quan để phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ phù hợp với Quyết định này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điều 4. Nhiệm vụ của Quỹ

Quỹ có nhiệm vụ huy động các nguồn tài chính trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật để hỗ trợ các chương trình, dự án và các hoạt động khác nhằm tái tạo và ngăn ngừa sự suy giảm nguồn lợi thủy sản trên phạm vi cả nước với các hình thức sau:

1. Tài trợ hoặc đồng tài trợ cho các chương trình, dự án và hoạt động nhằm tái tạo và ngăn ngừa sự suy giảm nguồn lợi thuỷ sản;

2. Hỗ trợ cho tổ chức, cá nhân lãi suất vốn vay từ các tổ chức tín dụng khác để chuyển đổi cơ cấu nghề nghiệp khai thác thủy sản ở các vùng nước ven bờ ra xa bờ; tạo việc làm cho các đối tượng phải di chuyển hoạt động khai thác ra khỏi các vùng được thiết lập khu bảo tồn biển, bảo tồn thủy sản nội địa, khu vực cấm khai thác; ứng dụng công nghệ mới vào khai thác thủy sản có chọn lựa; sản xuất giống thủy sản nhân tạo để tái tạo và phục hồi nguồn lợi thủy sản.

Bộ Thủy sản phối hợp với Bộ Tài chính quy định mức tài trợ hoặc hỗ trợ lãi suất vốn vay cho từng lĩnh vực hoạt động cụ thể;

3. Bảo toàn, phát triển nguồn vốn của Quỹ và bù đắp chi phí quản lý;

4. Tiếp nhận và quản lý nguồn vốn ủy thác từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cho các hoạt động nhằm tái tạo và ngăn ngừa suy giảm nguồn lợi thủy sản theo quy định của pháp luật;

5. Thẩm định và xét chọn các chương trình, dự án hoặc các hoạt động được hỗ trợ từ nguồn vốn của Quỹ theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 5. Quyền hạn của Quỹ

1. Kiểm tra định kỳ và đột xuất các đơn vị sử dụng vốn của Quỹ trong việc triển khai các chương trình, dự án và các hoạt động nhằm tái tạo và ngăn ngừa sự suy giảm nguồn lợi thủy sản.

2. Tài trợ, hỗ trợ lãi suất vốn vay từ các nguồn tín dụng khác và đình chỉ tài trợ, kể cả hỗ trợ lãi suất vốn vay đối với các chủ đầu tư vi phạm cam kết với Quỹ hoặc vi phạm các quy định của pháp luật và khởi kiện các chủ đầu tư tới các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

3. Mời chuyên gia của các Bộ, ngành, địa phương, các tổ chức, cá nhân có liên quan tham gia Hội đồng thẩm định các hoạt động, nhiệm vụ và dự án đầu tư nhằm tái tạo, phục hồi nguồn lợi thủy sản có sử dụng nguồn vốn của Quỹ, bao gồm cả tài trợ, hỗ trợ lãi suất vay tín dụng.

4. Từ chối mọi yêu cầu của bất cứ tổ chức, cá nhân nào về việc cung cấp thông tin và các nguồn lực khác của Quỹ nếu yêu cầu đó trái với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ.

5. Quan hệ với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước trong việc kêu gọi, thu hút, tiếp nhận viện trợ hoặc huy động vốn theo quy định của pháp luật để đầu tư cho các dự án, các hoạt động, các nhiệm vụ nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản theo kế hoạch hoạt động được giao của Quỹ.

Điều 6. Nguồn kinh phí của Quỹ

Kinh phí hoạt động của Quỹ được hình thành từ các nguồn sau:

1. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Thủy sản trình Thủ tướng Chính phủ quyết định cấp vốn ban đầu từ ngân sách nhà nước cho Quỹ;

2. Các nguồn tài chính khác bao gồm:

 a) Đóng góp của tổ chức, cá nhân trực tiếp khai thác, nuôi trồng, chế biến, mua, bán, xuất khẩu, nhập khẩu thủy sản;

 b) Đóng góp của tổ chức, cá nhân hoạt động trong các ngành, nghề có ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn lợi thủy sản;

 c) Tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài;

 d) Vốn ủy thác từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước dành cho các hoạt động nhằm tái tạo, phát triển nguồn lợi thủy sản;

 đ) Tiền đền bù thiệt hại về nguồn lợi thủy sản, khắc phục hậu quả sự cố môi trường sống của các loài thủy sinh vật theo quy định của pháp luật;

 e) Phí bảo vệ nguồn lợi thủy sản;

 g) Các nguồn tài chính khác theo quy định của pháp luật.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Thủy sản hướng dẫn cụ thể việc thực hiện các điểm a, b, đ và e khoản 2 Điều này.

Điều 7. Tổ chức và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản lý Quỹ

1. Hội đồng quản lý Quỹ có 05 thành viên do Bộ trưởng Bộ Thủy sản bổ nhiệm, miễn nhiệm, bao gồm: Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ là Thứ trưởng Bộ Thủy sản và các thành viên khác là lãnh đạo các đơn vị sau đây thuộc Bộ Thủy sản: Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Khoa học, Công nghệ và Vụ Nuôi trồng Thủy sản.

Các thành viên của Hội đồng quản lý Quỹ hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm.

2. Hội đồng quản lý Quỹ có nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

 a) Xây dựng, trình Bộ trưởng Bộ Thủy sản phê duyệt, sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ và những vấn đề về quản lý, sử dụng Quỹ vượt quá thẩm quyền;

 b) Thông qua phương hướng hoạt động, kế hoạch tài chính và báo cáo quyết toán của Quỹ;

 c) Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ;

 d) Giám sát, kiểm tra các hoạt động của Quỹ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ và các quyết định của Hội đồng quản lý Quỹ;

 đ) Xem xét báo cáo của Ban kiểm soát; giải quyết khiếu nại theo quy định tại điểm d khoản 3 Điều 8 Quyết định này, trường hợp vượt quá thẩm quyền báo cáo Bộ trưởng Bộ Thủy sản xem xét, giải quyết.

Điều 8. Ban kiểm soát Quỹ

1. Ban kiểm soát Quỹ gồm 03 thành viên do Bộ trưởng Bộ Thủy sản bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Hội đồng quản lý Quỹ.

2. Ban kiểm soát Quỹ hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm.

3. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát Quỹ:

 a) Kiểm soát, giám sát việc chấp hành chủ trương, chính sách, chế độ, thể lệ, nghiệp vụ trong hoạt động của Quỹ nhằm nâng cao hiệu quả và bảo đảm an toàn tài sản của Nhà nước, của Quỹ; báo cáo Hội đồng quản lý Quỹ về kết quả kiểm tra, giám sát và kiến nghị các biện pháp xử lý;

 b) Tiến hành công việc một cách độc lập theo chương trình, kế hoạch đã được Hội đồng quản lý Quỹ thông qua;

 c) Trình bày báo cáo, kiến nghị của mình về kết quả kiểm soát; báo cáo thẩm định về quyết toán tài chính tại các cuộc họp của Hội đồng quản lý Quỹ nhưng không được biểu quyết;

 d) Xem xét, trình cấp có thẩm quyền giải quyết các khiếu nại của các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động của Quỹ.

4. Kinh phí hoạt động của Ban kiểm soát Quỹ được tính vào chi phí hoạt động của Quỹ.

Điều 9. Cơ quan điều hành Quỹ

1. Cơ quan điều hành Quỹ gồm giám đốc, một phó giám đốc, kế toán trưởng và các bộ phận giúp việc.

Giám đốc Cơ quan điều hành Quỹ do Bộ trưởng Bộ Thủy sản bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Hội đồng quản lý Quỹ. Giám đốc Cơ quan điều hành Quỹ hoạt động theo chế độ chuyên trách.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm phó giám đốc, kế toán trưởng và việc thành lập, giải thể các bộ phận giúp việc Cơ quan điều hành Quỹ được thực hiện theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ.

2. Giám đốc Cơ quan điều hành Quỹ có nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định tại Quyết định này, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ, các quy định khác của pháp luật có liên quan.

3. Kinh phí hoạt động của Cơ quan điều hành Quỹ được tính vào chi phí hoạt động của Quỹ.

Điều 10. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 11. Trách nhiệm thi hành

1. Bộ trưởng Bộ Thủy sản chịu trách nhiệm tổ chức và quản lý Quỹ theo quy định của pháp luật; phối hợp với các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tổ chức, cá nhân ở trong nước và nước ngoài để huy động các nguồn vốn cho Quỹ.

2. Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm cân đối, cấp nguồn vốn ban đầu cho Quỹ từ ngân sách nhà nước theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định tại khoản 1 Điều 6 Quyết định này; đảm bảo kinh phí hàng năm, đồng thời huy động các nguồn tài trợ quốc tế cho tái tạo nguồn lợi thủy sản và cho Quỹ.

3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: 
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh,
 thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Học viện Hành chính Quốc gia;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm,
 Website Chính phủ, Ban Điều hành 112,
 Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ,
 các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, TCCB (5b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

THE PRIME MINISTER
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM Independence - Freedom – Happiness
----------

No. 29/2007/QD-TTg 

Hnoi, February 28, 2007

 

DECISION

REGARDING THE ESTABLISHMENT AND REGULATION RELATING TO THE ORGANIZATION AND OPERATION OF VIETNAM FUND FOR AQUATIC RESOURCES REPRODUCTION

THE PRIME MINISTER

Pursuant to Law on Government’s Organization dated 25 December 2001
Pursuant to Law on Fisheries dated 26 November 2003;
Pursuant to Law on Environmental Protection dated 29 November 2005;
Pursuant to Decree 27/2005/ND-CP dated 8 March 2005 of the Government relating to the detailed regulations and guidance on implementation of certain provisions of Fisheries Law;
Upon request by Minister of Fisheries
,

HAS DECIDED

Article 1. Establishment of Vietnam Fund for Aquatic Resources Reproduction

To establish Vietnam Fund for Aquatic Resources Reproduction (hereinafter referred to as “Fund”) in order to mobilize and receive financial sources contributing to the rehabilitation and prevention of fisheries resources depletion.

Article 2. Legal status of the Fund

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2. The transaction name of the Fund shall be Vietnam Fund for Aquatic Resources Reproduction” (or VIFARR for short).

3. The Fund shall have its headquarter in the Hanoi city and its branches or rep. offices in some provinces or cities under State control as decided by the Fund management Council and shall have its rep. office abroad in case of necessity as regulated by legislation.

Article 3. Operation

1. This shall be non-profit Fund aimed at effectively using the capitals mobilized or received in order to rehabilitate or prevent the depletion of fisheries resources.

2. Ministry of Fisheries shall ask for comments of other heads of relevant ministries and sectors for approval of Regulation relating to organization and operation of the Fund to make it fit with this Decision and other applicable legislation.

Article 4. Duties

The Fund shall mobilize the financial sources in-country or abroad as regulated by legislation to support the programmes, projects and other activities aimed at rehabilitating and preventing the depletion of fisheries resources throughout the country in the following approaches:

1. Finance or co-finance the programmes and projects aimed at rehabilitating or preventing the depletion of fisheries resources.

2. Support the organizations/individuals with the loans from other credit organizations for job alternative purposes from inshore to offshore activities; create jobs for those who have to change their daily activities for the establishment of marine protected areas or closed areas; apply the advanced technology to the fishing operations; produce artificially fish seeds for rehabilitation of fisheries resources.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.3. Fund shall be developed and the overhead costs shall be covered.

4. The trust fund shall be received and managed from the local and external organizations/individuals  for the rehabilitation and prevention of fisheries resources depletion as regulated by legislation.

5. The programmes, projects and other activities shall be appraised and selected for being funded from the Fund as regulated by legislation.

Article 5. Authorities

1. The units using the capitals from the Fund shall be periodically or extraordinarily checked during the implementation of the programmes, projects or activities to rehabilitate and prevent the depletion of fisheries resources.

2. The Fund shall be used to finance or support the loans from other credit organizations as well as to suspend the donation including the support in interests applied to the investors who break the commitments to the Fund or break the regulations/legislation and the investors shall be sued to the competent authorities as regulated by legislation.

3. Experts of relevant ministries, sectors, localities, organizations and individuals shall be invited to take part in the Appraisal Council to assess the operation and duties and investment projects aimed at rehabilitation and prevention of fisheries resources depletion that use the capitals of the Fund, including the donation fund and support on interests of loans.

4. The organizations and individuals’ requests relating to the information provision shall be refused if such requests run contrary to the legislation and Regulation relating to organization and operation of the Fund.

5. The Fund shall establish relations with local and external organizations and individuals in the appealing, attraction, reception of donation or capital mobilization according to the legislation in order to invest in the programmes and projects and other activities aimed at rehabilitation of fisheries resources according to the workplan as assigned.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.The financial sources of the Fund shall include the following:

1. Ministry of Finance shall cooperate with the MOFI to submit to the Prime Minister the decision on the allocation of initial budget from State budget to the Fund;

2. Other sources shall include:

a. Contribution of the organizations/individuals who directly engaged in fishing operation, aquaculture, processing, purchase, import and export of fish and fishery products;

b. Contribution of the organizations/individuals engaged in the occupations that directly affect the fisheries resources;

c. Donation from local and external organizations/individuals;

d. Trust fund from local and external organizations/individuals spent for the rehabilitation and development of fisheries resources;

e. The compensation for the damages of the fisheries resources and for restoring breakdown of the aquatic species habitats as regulated by legislation;

f. Fee for protection of fisheries resources;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Ministry of Finance shall cooperate with MOFI in providing the regulations relating to the implementation of points a, b, e and f of para.2 of this Article.

Article 7. Organization, duties and authorities of Fund management Council

1. The Fund management Council shall include 05 members as appointed or dismissed by the Minister of Fisheries including Vice Minister of Fisheries as Chairman of Fund management Council –  and heads of NADAREP, Department of Finance and Planning, Department of Science and Technology and Department of Aquaculture as members.

Members of the Council shall work on part-time manner.

2. The duties and authorities of the Fund management Council shall be as follows:

a. Prepare and submit to the Minister of Fisheries  the Regulation relating to the organization and operation of the Fund, and issues relating to management and use of the Fund that beyond their competence for approval, amendment and supplementation;

b. Approve the operation direction, financial work-plan and balance sheet of the Fund;

c. Carry out the duties and authorities as provided for by Regulation relating to the organization and operation of the Fund;

d. Monitor and inspect the operation of the Fund in accordance with Regulation relating to the organization and operation of the Fund and decisions made by the Council;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 8. Fund Control Board

1. Fund Control Board shall include 03 members as appointed or dismissed by the Minister of Fisheries upon request of the Fund management Council.

2. Fund Control Board shall work on part-time manner.

3. Duties and authorities of the Fund Control Board shall be as follows:

a. Control and monitor the compliance with the policies, regimes, mechanism, regulations during the Fund operation in order to improve the effectiveness and secure the State and Fund property safety; report to the Fund management Council on the examination results and propose the solutions;

b. Carry out the work independently according to the programmes and plans approved by the Fund management Council;

c. Present the report and proposals relating to the control results; appraisal report on the financial settlement at the meetings of the Fund management Fund but shall not have right to vote;

d. Consider and present to the competent authorities the complaints of the organizations/individuals relating to the Fund activities.

4. Operational costs of the Fund control Board shall be covered in the Fund operations costs.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1. Fund executive agency shall include one director, one vice director, chief accountant and supporting units.

Director of the agency shall be appointed and dismissed by the Minister of Fisheries upon request of the Fund management Council. Director of the agency shall work on full-time manner.

The appointment or dismissal of the vice director, chief accountant and dissolution of the supporting units under the Fund executive agency shall be undertaken according to the Regulation relating to the organization and operation of the Fund.

2. Director of Fund executive agency shall have the duties and authorities as regulated in this Decision,  Regulation relating to the organization and operation of the Fund and other applicable regulations and legislation.

3 .The operational cost of the Fund executive agency shall be included in the Fund operational cost.

Article 10. Entry into force

This Decision shall be effective 15 days after being posted on the Official Gazette.

Article 11. Implementation duties

1. Minister of Fisheries shall be responsible for organization and management of the Fund pursuant to the legislation; cooperate with relevant ministries and sectors, cities and province’s People’s Committees under Central control, local and external organizations and individuals to mobilize the financial sources to the Fund.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.3. Ministers, heads of ministerial-level agencies, heads of governmental agencies, chairmen of People’s Committees of provinces and cities under Central control shall be responsible for implementation of this Decision.

 

 

PRIME MINISTER
Nguyen Tan Dung

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 29/2007/QĐ-TTg ngày 28/02/2007 thành lập và quy định về tổ chức, hoạt động của Quỹ Tái tạo nguồn lợi thủy sản Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.530

DMCA.com Protection Status
IP: 34.228.52.21
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!