Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 29/2006/NQ-HĐND quy định về xây dựng, quản lý và sử dụng Quỹ xóa đói giảm nghèo tỉnh Hà Giang

Số hiệu: 29/2006/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Giang Người ký: Nguyễn Viết Xuân
Ngày ban hành: 09/12/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 29/2006/NQ-HĐND

Hà Giang, ngày 09 tháng 12 năm 2006

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH XÂY DỰNG, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG QUỸ XOÁ ĐÓI GIẢM NGHÈO TỈNH HÀ GIANG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
KHOÁ XV - KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Sau khi xem xét Tờ trình số: 340/TTr-UBND ngày 04/12/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc ban hành qui định xây dựng, quản lý, sử dụng Quỹ xoá đói giảm nghèo tỉnh Hà Giang;

Hội đồng nhân dân tỉnh đã thảo luận và nhất trí,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này Quy định về xây dựng, quản lý và sử dụng Quỹ xoá đói, giảm nghèo tỉnh Hà Giang. (có Qui định kèm theo)

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2007 và thay thế Nghị quyết số: 21/2000/NQ-HĐND ngày 21/07/2000 của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XIV - Kỳ họp thứ 2 về xây dựng Quỹ xoá đói giảm nghèo tỉnh Hà Giang năm 2000 và những năm tiếp theo.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang tổ chức thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang khoá XV, Kỳ họp thứ 8 thông qua./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban thường vụ Quốc hội khoá XI;
- Chính phủ;
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Thường trực T
nh ủy;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Thường trực UBND tỉnh;
- Các
Ban HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban ngành đoàn thể tỉnh;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện thị;
- Chuyên viên HĐND tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Viết Xuân

 

QUY ĐỊNH

XÂY DỰNG, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG QUỸ XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO TỈNH HÀ GIANG
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 29/2006/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2006 của HĐND tỉnh Hà Giang khoá XV- Kỳ họp thứ 8)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng.

Quy định này áp dụng trong việc xây dựng, quản lý và sử dụng Quỹ xoá đói giảm nghèo ở 3 cấp: tỉnh, huyện, xã trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Điều 2. Đối tượng áp dụng.

1. Đối tượng vận động:

a. Cán bộ công chức, viên chức các cơ quan hành chính, sự nghiệp, cơ quan Đảng, tổ chức đoàn thể; các đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân; các cơ quan Trung ương, lao động các doanh nghiệp đóng trên địa bàn; công chức xã, người lao động trên địa bàn do cấp xã, phường, thị trấn trực tiếp quản lý.

b. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước.

2. Những đối tượng sau đây không vận động tham gia xây dựng Quỹ xóa đói giảm nghèo:

a. Cac đối tượng đang hưởng trợ cấp cứu trợ thường xuyên hàng tháng.

b. Người cao tuổi; người tàn tật.

c. Các đối tượng thuộc hộ chính sách, người có công với cách mạng.

Điều 3. Nguyên tắc xây dựng quản lý và sử dụng Quỹ xoá đói giảm nghèo.

1. Quỹ xoá đói giảm nghèo được xây dựng, quản lý và sử dụng theo quy định của pháp luật.

2. Quỹ xoá đói giảm nghèo không thuộc ngân sách Nhà nước, được hạch toán như chế độ kế toán cùa đơn vị hành chính sự nghiệp theo quy định và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước.

3. Quỹ xoá đói giảm nghèo không cho vay và trợ giúp đối với các hộ không thuộc diện hộ nghèo; kết dư Quỹ được luân chuyển sang năm tiếp theo.

4. Nghiêm cấm việc sử dụng Quỹ xoá đói giảm nghèo vào mục đích khác.

5. Quỹ xoá đói giảm nghèo được vận động ủng hộ mỗi năm một lần, tổ chức và cá nhân có thể ủng hộ nhiều lần trong một năm vào quỹ các cấp: tỉnh, huyện, xã.

Chương II

MỨC VẬN ĐỘNG ĐÓNG GÓP VÀ MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG QUỸ XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO

Điều 4. Mức vận động đóng góp Quỹ xoá đói giảm nghèo

1. Cán bộ, công chức, viên chức cơ quan hành chính sự nghiệp, cơ quan Đảng, đoàn thể, đơn vị lực lượng vũ trang, các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn; cán bộ, công nhân, lao động các doanh nghiệp, công chức xã, đóng tối thiểu một ngày lương cơ bản trở lên/năm (thuộc cấp nào thi cấp đó quản lý thu).

2. Đối với người lao động trên địa bàn do cấp xã, phường, thị trấn trực tiếp quản lý đóng góp tối thiểu 5.000 đồng/lao động/năm. (trừ các đối tượng được quy định tại khoản 1 điều 4)

3. Đối với các doanh nghiệp đóng trên địa bàn Tỉnh đóng góp 500.000 đồng trở lên/năm (Năm trăm nghìn đồng).

4. Đối với Tỉnh: Trích từ ngân sách nhà nước đóng góp số tiền từ 500.000.000 đồng trở lên/năm (năm trăm triệu đồng).

5. Đối với các huyện, thị xã: Trích từ ngân sách nhà nước huyện, thị đóng góp số tiền từ 30.000.000 đồng trở lên/năm (Ba mươi triệu đồng).

Điều 5. Mục đích sử dụng quỹ xoá đói giảm nghèo:

Quỹ xoá đói giảm nghèo được sử dụng vào việc trợ giúp các hộ nghèo, xã nghèo, huyện nghèo trên địa bàn tỉnh Hà Giang, cụ thể như sau:

1. Cho các hộ nghèo vay vốn theo quy định về tín dụng hộ nghèo (kể cả gia đình công chức, viên chức nhà nước, sĩ quan các lực lượng vũ trang nhân dân trong tỉnh còn nghèo)

2. Trợ giúp cải thiện nhà ở cho các hộ nghèo có nhà tạm, dột nát.

3. Hỗ trợ cho huyện, thị xã, xã có tỷ lệ hộ nghèo cao.

4. Sử dụng quỹ để chi cho các hoạt động phục vụ công tác quản lý quỹ xoá đói giảm nghèo (sổ sách, giấy tờ, biên lai thu chi). Khoản chi này không được vượt quá 5% tổng số tiền thu hàng năm của quỹ xoá đói giảm nghèo. Không trích 5% từ khoản 4, khoản 5 của điều 4.

5. Việc sử dng quỹ xoá đói gim nghèo cho từng nội dung quy định tại điều này do Ban Chỉ đạo quỹ xoá đói giảm nghèo - việc làm và 135 từng cấp quy định trên cơ sở dự toán thu, chi hàng năm của quỹ xoá đói giảm nghèo.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 6. Tổ chức xây dựng, quản lý và sử dụng quỹ xoá đói giảm nghèo:

1. Ban Chỉ đạo quỹ xoá đói giảm nghèo việc làm & 135 các cấp thực hiện việc xây dựng quản lý và sử dụng quỹ xoá đói giảm nghèo.

2. Cơ quan Tài chính và Kho bạc nhà nước có trách nhiệm hướng dẫn kiểm tra, giám sát việc thu, chi và sử dụng quỹ xoá đói giảm nghèo các cấp.

3. Thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm tổ chức vận động đóng góp xây dựng quỹ xóa đói giảm nghèo đối với các đối tượng thuộc quyền quản lý, thu nộp hoặc chuyển khoản về tài khoản của quỹ xóa đói, giảm nghèo mở tại Kho bạc nhà nước./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 29/2006/NQ-HĐND quy định về xây dựng, quản lý và sử dụng Quỹ xóa đói giảm nghèo tỉnh Hà Giang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


326

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.177.17