Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 289/2003/QĐ-UB về việc giao chỉ tiêu dự toán thu-chi ngân sách Nhà nước năm 2004 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 289/2003/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Thanh Hải
Ngày ban hành: 09/12/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số:: 289/2003/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 12 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ GIAO CHỈ TIÊU DỰ TOÁN THU-CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2004.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Quyết định số 242/2003/QĐ-TTg ngày 17 tháng 11 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách Nhà nước năm 2004 ;
Căn cứ Quyết định số 191/2003/QĐ-BTC ngày 17 tháng 11 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về giao dự toán thu-chi ngân sách Nhà nước năm 2004 ;
Căn cứ Nghị quyết số 44/2003/NQ-HĐ ngày 03 tháng 12 năm 2003 của Hội đồng nhân dân thành phố, Khoá VI, thông qua về dự toán và phân bổ ngân sách ;
Xét Tờ trình số 5193 /TC-NS ngày 05 tháng 12 năm 2003 của Giám đốc Sở Tài chính và Tờ trình số 13138/CT-KHNV ngày 05 tháng 12 năm 2003 của Cục trưởng Cục Thuế về giao dự toán thu-chi ngân sách năm 2004 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Giao cho cơ quan thu, các Sở, cơ quan ngang Sở và Ủy ban nhân dân các quận-huyện chỉ tiêu về dự toán thu-chi ngân sách Nhà nước năm 2004 ban hành kèm theo Quyết định này như sau :

1.1- Tổng thu ngân sách Nhà nước :

Trong đó :

+ Tổng thu ngân sách Nhà nước phần nội địa :

- Chỉ tiêu pháp lệnh : 25.370,000 tỷ đồng ;

- Chỉ tiêu phấn đấu : 26.719,960 tỷ đồng.

(tăng 5,32% so chỉ tiêu pháp lệnh)

 + Thu từ dầu thô :

- Chỉ tiêu pháp lệnh : 900,000 tỷ đồng ;

- Chỉ tiêu phấn đấu : 1.130,000 tỷ đồng.

(tăng 25,55% so chỉ tiêu pháp lệnh)

1.2- Tổng chi ngân sách địa phương : 10.188,653 tỷ đồng ;

Trong đó : Chi thường xuyên 4.600,000 tỷ đồng.

1.3- Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách địa phương (theo phụ lục đính kèm).

1.4- Số bổ sung từ ngân sách thành phố cho ngân sách từng quận-huyện (theo phụ lục đính kèm).

Điều 2.- Giao nguồn thu và nhiệm vụ chi cho từng cấp ngân sách ở điạ phương, bao gồm : Nguồn thu và nhiệm vụ chi của ngân sách cấp thành phố, nguồn thu và nhiệm vụ chi của ngân sách cấp quận-huyện, nguồn thu và nhiệm vụ chi của ngân sách cấp phường-xã, thị trấn (theo phụ lục đính kèm).

Điều 3.- Sau khi nhận được chỉ tiêu về dự toán thu-chi ngân sách Nhà nước năm 2004 :

3.1- Các cơ quan Nhà nước, đơn vị dự toán cấp 1 khi tiến hành phân bổ và giao dự toán chi cho các đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc phải khớp đúng dự toán được Ủy ban nhân dân thành phố giao cả về tổng mức và chi tiết theo từng lãnh vực chi, phân bổ dự toán chi phải đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức, đúng thủ tục theo qui định của pháp luật.

3.2- Ủy ban nhân dân cấp quận-huyện trình Hội đồng nhân dân quận-huyện quyết định dự toán thu-chi ngân sách và phương án phân bổ dự toán ngân sách cấp mình trước ngày 20 tháng 12 năm 2003 ; đồng thời, căn cứ Nghị quyết Hội đồng nhân dân, giao nhiệm vụ thu-chi ngân sách cho từng cơ quan, đơn vị trực thuộc quận-huyện, mức bổ sung từ ngân sách cấp quận-huyện cho từng phường-xã, thị trấn ; triển khai chi tiết các khoản thu phân chia giữa ngân sách quận-huyện và ngân sách phường-xã, thị trấn và nguồn thu , nhiệm vụ chi cho từng cấp ngân sách ở địa phương theo phụ lục kèm theo Quyết định này.

3.3- Ủy ban nhân dân cấp phường-xã, thị trấn căn cứ Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp quận-huyện trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định dự toán thu-chi ngân sách và phương án phân bổ dự toán ngân sách cấp mình trước ngày 31 tháng 12 năm 2003.

3.4- Các cơ quan Nhà nước, đơn vị dự toán cấp 1, các cấp Chính quyền quận-huyện, phường-xã, thị trấn phải thực hiện công tác phân bổ, giao dự toán ngân sách theo đúng các nguyên tắc, nội dung do
Luật ngân sách Nhà nước và các Văn bản hướng dẫn thưc hiện ; đảm bảo đến ngày 01 tháng 01 năm 2004, đơn vị sử dụng ngân sách và Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch nhận được dự toán ngân sách của đơn vị sử dụng ngân sách.

3.5- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp quận-huyện, phường-xã, thị trấn, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân thành phố trong việc đảm bảo thực hiện chỉ tiêu được giao.

Điều 4.- Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng cơ quan ngang Sở và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận :
- Như điều 4
- Bộ Tài chính
- Thường trực Thành Ủy
- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố
- Ủy ban nhân dân thành phố
- Van phũng Thành Ủy
- VPHĐ-UB : Các PVP
- Các Tổ NCTH, Tổ TH, TM (2b)
- Lưu (TM/ P)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Lê Thanh Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 289/2003/QĐ-UB về việc giao chỉ tiêu dự toán thu-chi ngân sách Nhà nước năm 2004 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.846

DMCA.com Protection Status
IP: 3.89.87.12