Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2840/QĐ-UBND năm 2013 về Quy định tạm thời chế độ quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Thừa Thiên Huế

Số hiệu: 2840/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Lê Trường Lưu
Ngày ban hành: 26/12/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2840/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 26 tháng 12 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH TẠM THỜI CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG, THANH TOÁN, QUYẾT TOÁN QUỸ BẢO TRÌ ĐƯỜNG BỘ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ;

Căn cứ Thông tư số 197/2012/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 230/2012/TTLT-BTC-BGTVT ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán Quỹ bảo trì đường bộ;

Căn cứ Quyết định số 687/QĐ-UBND ngày 11 tháng 4 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh Thừa Thiên Huế, Quyết định số 1065/QĐ-UBND ngày 06 tháng 6 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Hội đồng quản lý Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Thừa Thiên Huế;

Xét đề nghị của Sở Giao thông Vận tải tại Tờ trình số 1381/TTr-SGTVT ngày 03 tháng 12 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định tạm thời về chế độ quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh TT Huế”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông Vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Trường Lưu

 

QUY ĐỊNH TẠM THỜI

VỀ CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG, THANH TOÁN, QUYẾT TOÁN QUỸ BẢO TRÌ ĐƯỜNG BỘ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2840/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2013 của UBND tỉnh)

Chương 1.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định tạm thời việc lập, giao kế hoạch thu, chi; thanh toán kinh phí bổ sung từ ngân sách Nhà nước; lập, xét duyệt báo cáo quyết toán thu, chi của Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc quản lý, sử dụng Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Thừa Thiên Huế.

Chương 2.

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Quy định về việc lập, giao kế hoạch thu phí sử dụng đường bộ tỉnh

1. Việc lập, giao kế hoạch thu phí sử dụng đường bộ được thực hiện hàng năm. Căn cứ các văn bản hướng dẫn chế độ thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện do Bộ Tài chính ban hành; các quy định, văn bản hướng dẫn cụ thể về mức thu phí, phương thức thu phí, tỷ lệ phần trăm để lại cho đơn vị thu phí, quản lý và sử dụng tiền phí thu do UBND tỉnh ban hành, đơn vị được giao nhiệm vụ thu phí sử dụng đường bộ (UBND các xã, phường, thị trấn) lập kế hoạch thu, gửi UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế (sau đây gọi chung là cấp huyện, đầu mối là Phòng Công thương/Phòng Quản lý đô thị) xem xét, tổng hợp trình Hội đồng quản lý Quỹ.

Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới lập và gửi kế hoạch thu phí sử dụng đường bộ đối với xe ô tô về Hội đồng quản lý Quỹ và Sở Giao thông Vận tải.

Hội đồng quản lý Quỹ lập kế hoạch thu, kèm theo thuyết minh chi tiết cơ sở tính toán; trong đó xác định phần trích để lại chi cho đơn vị tổ chức thu phí theo quy định; phần thu vào Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Thừa Thiên Huế gửi Sở Giao thông Vận tải, Sở Tài chính.

Sở Giao thông Vận tải xem xét, tổng hợp kế hoạch thu của Quỹ vào phương án xây dựng dự toán thu ngân sách nhà nước hàng năm (kèm theo thuyết minh chi tiết cơ sở tính toán), gửi Sở Tài chính tổng hợp trình UBND tỉnh phê duyệt.

2. Hội đồng quản lý Quỹ căn cứ vào kế hoạch giao thu của UBND tỉnh, xem xét, phê duyệt kế hoạch thu và giao kế hoạch thu cho UBND cấp huyện, trong đó phần trích để lại chi cho đơn vị tổ chức thu phí theo quy định, phần còn lại nộp vào Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Thừa Thiên Huế.

Kế hoạch thu quy định tại khoản này, Hội đồng quản lý Quỹ gửi Sở Giao thông Vận tải, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước nơi đơn vị mở tài khoản giao dịch để phối hợp thực hiện.

Điều 4. Quy định về việc lập, giao kế hoạch chi đối với Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh

1. Lập kế hoạch chi:

a) Hàng năm, căn cứ vào tình trạng công trình đường bộ, định mức kinh tế kỹ thuật, đơn giá, định mức chi được cấp có thẩm quyền quy định, chế độ chi tiêu tài chính hiện hành, các đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý đường bộ theo phân cấp, bao gồm UBND cấp huyện và Sở Giao thông Vận tải lập kế hoạch về nhu cầu chi bảo trì đường bộ cùng thời điểm xây dựng dự toán ngân sách của đơn vị gửi Hội đồng quản lý Quỹ.

b) Hội đồng quản lý Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh lập kế hoạch chi (bao gồm kế hoạch chi quản lý, bảo trì đường địa phương và chi hoạt động của Văn phòng Quỹ); trong đó xác định rõ phần chênh lệch thiếu (kế hoạch chi trừ kế hoạch thu) đề nghị ngân sách tỉnh bổ sung, kèm theo thuyết minh chi tiết cơ sở tính toán, định hướng, nguyên tắc phân bổ và xác định thứ tự ưu tiên cho từng nhóm nhiệm vụ chi gửi Sở Giao thông Vận tải và Sở Tài chính.

c) Sở Giao thông Vận tải xem xét, tổng hợp chung kế hoạch chi của Quỹ, phần kinh phí đề xuất ngân sách tỉnh bổ sung cho Quỹ, kèm theo thuyết minh chi tiết cơ sở tính toán, định hướng, nguyên tắc phân bổ và xác định thứ tự ưu tiên cho từng nhóm nhiệm vụ chi vào phương án xây dựng dự toán thu, chi ngân sách nhà nước hàng năm gửi Sở Tài chính tổng hợp trình UBND tỉnh.

2. Mức bổ sung từ ngân sách tỉnh:

a) Sở Tài chính xem xét kế hoạch thu, chi tài chính của Quỹ, căn cứ khả năng ngân sách hàng năm cân đối phần chi bổ sung từ ngân sách tỉnh cho Quỹ để tổng hợp trong phương án phân bổ chi ngân sách tỉnh trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

b) Căn cứ dự toán chi ngân sách nhà nước được cấp có thẩm quyền giao, Sở Tài chính thực hiện cấp phát từ ngân sách tỉnh cho Quỹ.

3. Giao kế hoạch chi:

a) Căn cứ mức bổ sung từ ngân sách tỉnh, kinh phí Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương phân bổ cho Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh, số thu phí bảo trì đường bộ từ mô tô. Hội đồng quản lý Quỹ thông báo kế hoạch chi quản lý bảo trì đường bộ cho UBND cấp huyện, Sở Giao thông Vận tải và chi hoạt động cho Văn phòng Quỹ để lập phương án phân bổ kinh phí, báo cáo Hội đồng quản lý Quỹ thẩm định, phê duyệt.

Sau khi phương án phân bổ kinh phí được Hội đồng quản lý Quỹ thẩm định phê duyệt, Hội đồng quản lý Quỹ giao kế hoạch chi bảo trì đường bộ cho các đơn vị gồm Sở Giao thông Vận tải, UBND cấp huyện và giao kế hoạch chi hoạt động cho Văn phòng Quỹ.

Trường hợp phải sửa chữa đảm bảo giao thông đột xuất, đơn vị có nhu cầu kinh phí lập dự toán gửi bộ phận thường trực Quỹ báo cáo Giám đốc Quỹ xem xét, phê duyệt để tổ chức triển khai thi công kịp thời và tổng hợp báo cáo Hội đồng quản lý Quỹ trong kỳ họp gần nhất.

b) Kế hoạch chi giao cho các đơn vị quy định tại Điểm a Khoản này, Hội đồng quản lý Quỹ gửi Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước nơi đơn vị mở tài khoản giao dịch để phối hợp thực hiện.

Điều 5. Thanh toán kinh phí

Hàng quý, căn cứ tiến độ thu phí sử dụng đường bộ, nhu cầu chi thực hiện công tác bảo trì công trình đường bộ, Hội đồng quản lý quỹ có văn bản đề nghị Sở Tài chính cấp kinh phí theo hình thức Lệnh chi tiền vào tài khoản của Quỹ, mức cấp tối đa từng quý không vượt quá 1/4 kế hoạch vốn của cả năm.

Quỹ bảo trì đường bộ căn cứ vào kế hoạch chi đã được duyệt, nguồn thu thực tế của Quỹ để tiến hành cấp phát cho các đơn vị sử dụng, bao gồm Sở Giao thông Vận tải, UBND cấp huyện, Văn phòng Quỹ.

UBND cấp huyện dành tối thiểu 60% kinh phí do Hội đồng quản lý Quỹ tỉnh phân bổ về để chuyển UBND cấp xã thực hiện bảo trì đường bộ cấp xã quản lý (mức phân bổ căn cứ vào tỷ lệ số phí thu được của từng xã), phần còn lại dùng để chi công tác bảo trì đường bộ do cấp huyện quản lý.

Điều 6. Quy định về việc lập, xét duyệt báo cáo quyết toán thu, chi của Quỹ

1. Quyết toán thu: Các đơn vị thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô lập quyết toán thu gửi UBND cấp huyện. UBND cấp huyện xem xét, tổng hợp phê duyệt quyết toán thu phí sử dụng đường bộ, chi hoạt động quản lý thu phí (20% được để lại đối với các xã; 10% được để lại đối với các phường, thị trấn) gửi Hội đồng quản lý Quỹ. Hội đồng quản lý Quỹ lập quyết toán thu (bao gồm thu phí từ xe ô tô, xe mô tô, bổ sung từ ngân sách và nguồn thu khác) gửi Sở Giao thông Vận tải, Sở Tài chính tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

2. Quyết toán chi:

UBND cấp xã lập báo cáo quyết toán chi theo biểu mẫu gửi UBND cấp huyện để tổng hợp chung vào quyết toán của cấp huyện, gửi Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh.

Sở Giao thông Vận tải lập báo cáo quyết toán kinh phí được giao quản lý gửi Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh.

Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh lập báo cáo quyết toán chi, bao gồm quyết toán chi của UBND cấp huyện, Sở Giao thông Vận tải và chi quản lý tại Văn phòng Quỹ gửi Hội đồng quản lý Quỹ.

3. Hội đồng quản lý Quỹ phê duyệt quyết toán thu, chi nguồn kinh phí của Quỹ gửi Sở Giao thông Vận tải.

Sở Giao thông Vận tải có trách nhiệm thẩm định quyết toán năm của Quỹ và tổng hợp vào quyết toán của Sở, gửi Sở Tài chính.

Sở Tài chính có trách nhiệm thẩm định quyết toán năm của Sở Giao thông vận tải và tổng hợp phần kinh phí hỗ trợ từ ngân sách tỉnh đã cấp bổ sung cho Quỹ vào báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước theo quy định.

4. Cuối năm, nguồn kinh phí của Quỹ còn dư được chuyển sang năm sau để chi cho công tác quản lý và bảo trì công trình đường bộ.

Chương 3.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 7. Giao trách nhiệm cho

1. Sở Giao thông vận tải quyết định đầu tư các công trình trên hệ thống tỉnh lộ, đường đô thị được giao quản lý.

2. Sở Tài chính thực hiện phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành đối với các công trình do Sở Giao thông Vận tải quyết định đầu tư.

3. UBND cấp huyện quyết định đầu tư và phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành đối với hệ thống đường huyện, đường nội thị được giao quản lý.

4. UBND cấp xã quyết định đầu tư và phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành đối với hệ thống đường được giao quản lý theo phân cấp.

Điều 8. Chế độ thông tin, báo cáo

Hàng quý, các đơn vị sử dụng kinh phí có trách nhiệm báo cáo tình hình công tác bảo trì đường bộ, giải ngân vốn về Quỹ bảo trì đường bộ và thực hiện chế độ báo cáo quyết toán tài chính theo quy định hiện hành.

Điều 9. Tổ chức thực hiện

1. Hội đồng quản lý Quỹ chủ trì phối hợp với Sở Giao thông Vận tải và các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện và hướng dẫn các biểu mẫu báo cáo theo quy định. Những nội dung không đề cập trong Quyết định này được thực hiện theo các quy định hiện hành.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, các cơ quan, đơn vị phản ánh về Sở Giao thông Vận tải để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh bổ sung, sửa đổi cho phù hợp./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2840/QĐ-UBND năm 2013 về Quy định tạm thời chế độ quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Thừa Thiên Huế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.500

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.172.217.40