Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2817/QĐ-UBND năm 2011 hỗ trợ kinh phí cho người chăn nuôi có gia cầm bị tiêu hủy do dịch bệnh do tỉnh Quảng Trị ban hành

Số hiệu: 2817/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Trị Người ký: Nguyễn Đức Cường
Ngày ban hành: 23/12/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2817/QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày 23 tháng 12 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V HỖ TRỢ KINH PHÍ CHO NGƯỜI CHĂN NUÔI CÓ GIA CẦM BỊ TIÊU HỦY DO DỊCH BỆNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 12 năm 2003:

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Quyết định số 719/QĐ-TTg ngày 05 tháng 6 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ phòng chống dịch gia súc, gia cầm; Quyết định số 1442/QĐ-TTg ngày 23/8/2008 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định chính sách hỗ trợ phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính (Tờ trình số 2599/TTr-STC ngày 20/12/2011); Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT (Công văn số 866/SNN-CN ngày 10/10/2011),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Trích dự phòng ngân sách tỉnh năm 2011: 469.595.000 đồng (Bốn trăm sáu mươi chín triệu, năm trăm chín mươi lăm ngàn đồng) cấp cho huyện Hải Lăng để thực hiện chính sách hỗ trợ cho người chăn nuôi có gia cầm phải tiêu hủy do mắc dịch bệnh.

Điều 2. Sở Tài chính phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn việc thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành liên quan và Chủ tịch UBND huyện Hải Lăng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- TT./HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các Phó CT;
- Các Phó Văn phòng;
- Lưu: VT, NN, TM.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2817/QĐ-UBND năm 2011 hỗ trợ kinh phí cho người chăn nuôi có gia cầm bị tiêu hủy do dịch bệnh do tỉnh Quảng Trị ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.712

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.2.190