Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 27/2015/QĐ-UBND về sử dụng nguồn vốn kết dư xây dựng cơ bản năm 2014 để bổ sung vốn đầu tư mới và trả nợ vốn tạm mượn đầu tư xây dựng cơ bản do Tỉnh Kiên Giang ban hành

Số hiệu: 27/2015/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Kiên Giang Người ký: Lê Văn Thi
Ngày ban hành: 17/09/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 27/2015/QĐ-UBND

Kiên Giang, ngày 17 tháng 09 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬ DỤNG NGUỒN VỐN KẾT DƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2014 ĐỂ BỔ SUNG VỐN ĐẦU TƯ MỚI VÀ TRẢ NỢ VỐN TẠM MƯỢN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 129/2015/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang về sử dụng nguồn vốn kết dư xây dựng cơ bản năm 2014 để bổ sung vốn đầu tư mới và trả nợ vốn tạm mượn đầu tư xây dựng cơ bản;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 297/TTr-STC ngày 14 tháng 8 năm 2015 về việc sử dụng nguồn vốn kết dư xây dựng cơ bản năm 2014 để bổ sung vốn đầu tư mới và trả nợ vốn tạm mượn đầu tư xây dựng cơ bản,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sử dụng nguồn vốn kết dư xây dựng cơ bản của ngân sách cấp tỉnh năm 2014 với số tiền là 17.823 triệu đồng, bao gồm nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương là 11.130 triệu đồng và nguồn xổ số kiến thiết là 6.693 triệu đồng để thực hiện đầu tư các công trình giao thông nông thôn theo kế hoạch năm 2015; trả nợ tạm mượn ngân sách Đảng và trả nợ công trình đường xã Hòa Điền - Kiên Lương chưa có nguồn thanh toán (theo danh mục kèm theo).

Điều 2. Giao trách nhiệm cho Giám đốc Sở Tài chính tổ chức hướng dẫn, triển khai việc thực hiện nguồn vốn kết dư xây dựng cơ bản của ngân sách cấp tỉnh năm 2014 để bổ sung vốn đầu tư mới và trả nợ vốn tạm mượn đầu tư xây dựng cơ bản; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng và quyết toán đúng quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc (Thủ trưởng) các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Văn Thi

 

PHỤ LỤC I

DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN BỐ TRÍ BỔ SUNG VỐN VÀ TRẢ NỢ TỪ NGUỒN KẾT DƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2014 THUỘC NGUỒN XỔ SỐ KIẾN THIẾT
(Kèm theo Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang)

                                                                                               Đơn vị: Triệu đồng

STT

Danh mục công trình

Số tiền

 

TỔNG CỘNG

6.693

I

Bổ sung vốn đầu tư xây dựng cơ bản

5.000

 

Thực hiện các công trình giao thông nông thôn theo kế hoạch năm 2015

5.000

II

Trả nợ tạm mượn ngân sách Đảng

1.693

1

Công ty TNHH MTV Cấp Thoát nước Kiên Giang

1.693

-

Dự án cấp nước và vệ sinh môi trường thành phố Rạch Giá

1.693

 

PHỤ LỤC II

DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN BỐ TRÍ BỔ SUNG VỐN VÀ TRẢ NỢ TỪ NGUỒN KẾT DƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2014 THUỘC NGUỒN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
(Kèm theo Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang)

                                                                                             Đơn vị: Triệu đồng

STT

Danh mục công trình

Số tiền

 

TỔNG CỘNG

11.130

I

Bổ sung vốn đầu tư xây dựng cơ bản

3.000

 

Đường xã Hòa Điền - Kiên Lương

3.000

II

Bố trí vốn trả nợ tạm mượn ngân sách Đảng

8.130

1

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

2.465

a)

Cảng cá Xẻo Nhàu

265

b)

Cầu cảng Tiên Hải

1.200

c)

Cảng cá Ba Hòn

1.000

2

Công ty TNHH MTV Cấp Thoát nước Kiên Giang

3.097

 

Dự án cấp nước và vệ sinh môi trường thành phố Rạch Giá

3.097

3

Huyện Hòn Đất

2.224

a)

Đối ứng cầu Sóc Sơn qua kênh Rạch Giá - Hà Tiên (phần bồi thường)

1.500

b)

Các kênh cấp II

724

4

Huyện Kiên Lương

344

 

Kênh HT3 (nạo vét)

344

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 27/2015/QĐ-UBND về sử dụng nguồn vốn kết dư xây dựng cơ bản năm 2014 để bổ sung vốn đầu tư mới và trả nợ vốn tạm mượn đầu tư xây dựng cơ bản do Tỉnh Kiên Giang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.594

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.120.174