Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2679/QĐ-UBND năm 2020 về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng lĩnh vực văn hóa và thể thao của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Thành phố Hồ Chí Minh

Số hiệu: 2679/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thành Phong
Ngày ban hành: 29/07/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2679/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 7 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG LĨNH VỰC VĂN HÓA VÀ THỂ THAO CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ THUỘC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị;

Căn cứ Công văn số 490/HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2020 của Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng đối với lĩnh vực văn hóa và thể thao;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tại Tờ trình số 1923/TTr-SVHTT-KHTC ngày 13 tháng 4 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh: Quyết định này quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng lĩnh vực văn hóa và thể thao của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Đối tượng áp dụng: Các đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao; Trung tâm Văn hóa, Trung tâm Thể dục thể thao các quận, huyện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (gọi tắt là cơ quan, tổ chức, đơn vị).

3. Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng trong lĩnh vực văn hóa và thể thao của các cơ quan tổ chức, đơn vị thuộc Thành phố Hồ Chí Minh: Chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Nguyên tắc áp dụng tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng trong lĩnh vực văn hóa và thể thao

1. Tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản máy móc, thiết bị chuyên dùng quy định tại Quyết định này được sử dụng làm căn cứ để lập kế hoạch và dự toán ngân sách; giao, đầu tư, mua sắm, thuê, khoán kinh phí sử dụng tài sản, máy móc, thiết bị chuyên dùng.

2. Số lượng tài sản máy móc, thiết bị chuyên dùng quy định tại Quyết định này là mức tối đa.

3. Việc quản lý, sử dụng tài sản máy móc, thiết bị chuyên dùng phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

4. Việc mua sắm tài sản máy móc, thiết bị chuyên dùng tại Quyết định này phải đảm bảo đúng chế độ, tiêu chuẩn định mức, quy định của pháp luật về mua sắm tài sản công và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Điều 3. Trách nhiệm của Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao; Trung tâm Văn hóa, Trung tâm Thể dục thể thao các quận, huyện thuộc Thành phố Hồ Chí Minh

1. Tuân thủ đúng quy định về tiêu chuẩn, định mức, nguyên tắc trang bị, quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng quy định tại Quyết định này và các quy định pháp luật khác có liên quan.

2. Thực hiện mua sắm tài sản là máy móc, thiết bị chuyên dùng theo đúng tiêu chuẩn, định mức được ban hành tại Quyết định này.

Điều 4. Trách nhiệm của Sở Văn hóa và Thể thao

1. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định về tiêu chuẩn, định mức, nguyên tắc trang bị, quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng quy định tại Quyết định này và các quy định pháp luật khác có liên quan.

2. Tổng hợp đề xuất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định việc điều chỉnh, ban hành bổ sung danh mục máy móc, thiết bị chuyên dùng phù hợp quy định của pháp luật.

Điều 5. Trách nhiệm của Kho bạc Nhà nước Thành phố

Kho bạc Nhà nước Thành phố căn cứ tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng được ban hành kèm theo Quyết định này, thực hiện kiểm soát chi đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Điều 6. Điều khoản thi hành: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 7. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Thành phố, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 7, kèm Phụ lục;
- Bộ VH-TT và DL;
- Bộ Tài chính;
- Thường trực HĐND TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Ban VHXH HĐND TP;
- VPUB: CVP, các PVP;
- Phòng KT, VX, kèm Phụ lục;
- Lưu: VT, (KT/Cg).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thành Phong

 

DANH MỤC

TIÊU CHUẨN ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG LĨNH VỰC VĂN HÓA CỦA CÁC TỔ CHỨC, CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THUỘC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(Kèm theo Quyết định số 2679/QĐ-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2020 Ủy ban nhân dân Thành phố)

STT

CHỦNG LOẠI

ĐƠN VỊ TÍNH

SỐ LƯỢNG TỐI ĐA

I

KHỐI BẢO TÀNG

 

 

1

Tủ chống ẩm (tủ hút ẩm)

 

50

 

Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ

cái

5

 

Bảo tàng Tôn Đức Thắng

cái

10

 

Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh

cái

30

 

Bảo tàng Mỹ thuật

cái

5

 

Bảo tàng Tôn Đức Thắng

cái

5

2

Máy hút ẩm

 

52

 

Bảo tàng Chứng tích chiến tranh

cái

13

 

Bảo tàng Lịch sử

cái

13

 

Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh

cái

16

 

Bảo tàng Mỹ thuật

cái

10

3

Máy vi tính chuyên dùng (thiết kế đồ họa, xử lý hình ảnh ...)

 

36

 

Bảo tàng Chứng tích chiến tranh

bộ

10

 

Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ

bộ

7

 

Bảo tàng Lịch sử

bộ

3

 

Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh

bộ

14

 

Bảo tàng Mỹ thuật

bộ

2

 

Bảo tàng Tôn Đức Thắng

bộ

2

4

Hệ thống giá di động tay quay (Tủ hồ sơ di động)

 

4

 

Bảo tàng Chứng tích chiến tranh

bộ

4

5

Xe nâng hàng chuyên dụng

 

5

 

Xe nâng điện

 

 

 

Bảo tàng Chứng tích chiến tranh

xe

2

 

Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh

xe

1

 

Bảo tàng Tôn Đức Thắng

xe

1

 

Xe nâng tay

 

 

 

Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh

xe

1

6

Máy ảnh kỹ thuật số kèm phụ kiện

 

15

 

Bảo tàng Chứng tích chiến tranh

cái

1

 

Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ

cái

5

 

Bảo tàng Tôn Đức Thắng

cái

1

 

Bảo tàng Lịch sử

cái

2

 

Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh

cái

5

 

Bảo tàng Mỹ thuật

cái

1

7

Máy quay phim kỹ thuật số

 

9

 

Bảo tàng Chứng tích chiến tranh

cái

1

 

Bảo tàng Hồ Chí Minh - CN TPHCM

cái

1

 

Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ

cái

3

 

Bảo tàng Tôn Đức Thắng

cái

1

 

Bảo tàng Lịch sử

cái

1

 

Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh

cái

2

8

Hệ thống âm thanh phục vụ thuyết minh

 

20

 

Bảo tàng Hồ Chí Minh - CN TPHCM

bộ

8

 

Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh

bộ

12

 

Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ

bộ

5

 

Bảo tàng Tôn Đức Thắng

bộ

2

9

Hệ thống âm thanh phục vụ ngoài trời

 

4

 

Bảo tàng Hồ Chí Minh - CN TPHCM

bộ

1

 

Bảo tàng Lịch sử

bộ

1

 

Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh

bộ

2

 

Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ

bộ

1

 

Bảo tàng Tôn Đức Thắng

bộ

1

10

Màn hình cảm ứng và các thiết bị kèm theo

 

37

 

Bảo tàng Lịch sử

bộ

16

 

Bảo tàng Hồ Chí Minh - CN TPHCM

bộ

21

 

Bảo tàng Chứng tích chiến tranh

bộ

20

 

Bảo tàng Tôn Đức Thắng

bộ

10

 

Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh

bộ

20

11

Máy Scan có cấu hình cao, chuyên dụng

 

7

 

Bảo tàng Lịch sử

cái

1

 

Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh

cái

5

 

Bảo tàng Mỹ thuật

cái

1

 

Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ

cái

1

 

Bảo tàng Tôn Đức Thắng

cái

2

12

Thiết bị nghe nhìn (màn hình trình chiếu tại các phòng trưng bày, ngoài trời)

 

22

 

Bảo tàng Mỹ thuật

cái

2

 

cái

20

 

Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ

cái

3

 

Bảo tàng Chứng tích chiến tranh

cái

1

 

cái

1

 

cái

5

 

cái

10

 

Bảo tàng Tôn Đức Thắng

cái

3

 

bộ

2

 

Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh

bộ

12

13

Máy móc, Thiết bị khác

 

 

 

Thiết bị đo độ ẩm cảm biến không dây

 

19

 

Bảo tàng thành phố Hồ Chí Minh

cái

19

 

Máy ghi âm không dây

 

 

 

Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ

cái

2

 

Hệ thống ánh sáng trưng bày kèm thiết bị

 

 

 

Bảo tàng Tôn Đức Thắng

bộ

6

 

Hệ thống lạnh âm trần

 

 

 

Bảo tàng Tôn Đức Thắng

bộ

20

 

Hệ thống âm thanh hội trường, phòng họp

 

 

 

Bảo tàng Tôn Đức Thắng

bộ

3

 

Máy quay phim kỹ thuật số kèm phụ kiện

 

 

 

Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh

cái

2

II

KHỐI VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT BIỂU DIỄN

 

 

1

Hệ thống âm thanh kèm các thiết bị kết nối (Loa, Amply, Mixer, Micro,...)-phục vụ biểu diễn nghệ thuật

 

 

 

Trung tâm Tổ chức biểu diễn và điện ảnh, Trung tâm Ca nhạc nhẹ, Nhà hát Nghệ thuật Cải lương Trần Hữu Trang, Nhà hát Nghệ thuật Phương Nam, Nhà hát Nghệ thuật Ca Múa nhạc Bông Sen

 

 

 

Bàn trộn âm thanh 48 kênh kỹ thuật
Mixer digital

bộ

1

 

Loa dải tần trung - cao

cái

12

 

Loa cực trầm

cái

4

 

Loa dải tần trung - cao

cái

2

 

Loa cực trầm

cái

4

 

Công suất 2 kênh Amply

cái

10

 

Thiết bị treo móc

cái

4

 

Loa monitor loa

cái

6

 

Loa đeo (Headphone)

bộ

2

 

Trạm chủ hệ thống liên lạc nội bộ tích hợp nicro (intercom master station & mic built-in power suply)

bộ

1

 

Bộ truyền sóng 2 kênh intercom (2 channel beltpack)

bộ

6

 

Hệ thống liên lạc nội bộ giữa hai bộ phận (Headset và microphone intercom)

bộ

6

 

Đầu đĩa CDR/MP3/CD

bộ

1

 

Đầu đĩa Midi Disc

bộ

1

 

Bộ chia giải tần

bộ

2

 

Dây loa 4 ruột 4x2,5mm2

m

200

 

Jack kết nối Proel

bộ

1

 

Micro không dây dải tần UHF SKM-2000

bộ

2

 

Micro không dây đeo tai dải tần UHF EM-300G3 + SK300G3 + hsp2

bộ

4

 

Micro condencer dùng cho nhạc cụ

bộ

5

 

Micro dùng cho phát biểu (để trên bục) EM36 + MZH3042 + MZTX31

bộ

2

 

Dây cáp tín hiệu 32.8 Cordial

m

120

 

Stagebox cho cáp tín hiệu 32.8 Cordial

bộ

1

 

Nhà hát Kịch thành phố

 

 

 

Mixer

cái

1

 

Mixer 24 ngõ 24FX

bộ

1

 

Mixer Crest Audio x 32 Chanel

bộ

1

 

Loa line array-Q08-2

cái

8

 

Loa subwoofer đôi

cái

4

 

Loa full đơn 4 tấc-Loa thùng toàn dải 2 way

cái

2

 

Amplifier stereo 4 kênh

cái

2

 

Amplifier stereo 2 kênh

cái

2

 

Amplifier stereo 2 kênh

cái

1

 

Digital crossover-4 in 8 out XHD-36

cái

1

 

Micro cầm tay

bộ

4

 

Micro đeo áo

bộ

10

 

Hệ thống màn hình Led sân khấu (màn hình Led, Laptop, khung đỡ, giá treo, card truyền, bộ âm thanh hình ảnh ...)

sân khấu

2

 

Máy tạo bong bóng

cái

4

 

Nhà hát Ca múa nhạc Bông Sen

 

 

 

Bàn điều khiển âm thanh Mixer Allen & Heath

bộ

1

 

Đàn Ghita Bass 5 dây

cây

1

 

Đàn Nguyệt (Cẩn)

cây

1

 

Đàn Bầu + Giá đàn + Mô Bin

cây

2

 

Đàn Tứ Trung + Mô Bin

cây

2

 

Đàn Tranh 21 dây + Giá đàn

cây

2

 

Đàn Lứu

cây

2

 

Đàn Tứ Trầm + Mô Bin

bộ

2

 

Đàn Tam Thập Lục + Giá đàn

bộ

1

 

Đàn Đáy

cây

1

 

Trung tâm Ca nhạc nhẹ

 

 

 

Bàn trộn âm thanh kỹ thuật số

chiếc

1

 

Bộ kết nối tín hiệu 32 ngõ vào và 24 ngõ ra

chiếc

1

 

Loa toàn dải định hình sóng âm trực diện

chiếc

18

 

Loa siêu âm trầm dành cho dòng loa toàn dải ứng dụng công nghệ định hình sóng âm trực diện

chiếc

12

 

Bộ công suất khuếch đại tín hiệu âm thanh high-end integrated

chiếc

6

 

Dây loa đồng bộ dành cho hệ thống loa dài 25 mét

bộ

12

 

Loa kiểm âm

chiếc

12

 

Bộ công suất khuếch đại tín hiệu âm thanh high-end integrated

bộ

3

 

Thùng bảo quản bàn trộn âm thanh CL5

chiếc

1

 

Micro cầm tay không dây

bộ

2

 

Micro cầm tay không dây

bộ

10

 

Bộ 10 micro chuyên dụng cho nhạc cụ có kèm phụ kiện

bộ

1

 

Loa toàn dải định hình sóng âm trực diện

chiếc

6

 

Loa siêu âm trầm dành cho dòng loa toàn dải ứng dụng công nghệ định hình sóng âm trực diện

chiếc

2

 

Bộ công suất khuếch đại tín hiệu âm thanh hight - end integrated

chiếc

2

 

Phần điều khiển mở rộng bằng cần chỉnh

chiếc

1

 

Nhà hát Phương Nam, Nhà hát Kịch Thành phố, Nhà hát Nghệ thuật Cải lương Trần Hữu Trang.

 

 

 

Hệ thống âm thanh cho sân khấu biểu diễn trong rạp, nhà hát

bộ

1

 

Hệ thống âm thanh cho sân khấu biểu diễn ngoài trời

bộ

1

 

Ampli

Cái

1

 

Loa

bộ

1

 

Nhà hát Giao hưởng Nhạc và Vũ kịch

 

 

 

Hệ thống âm thanh chuyên dùng cho giao hưởng

bộ

1

 

Nhà hát Nghệ thuật Hát Bội, Nhà hát Nghệ thuật Ca múa nhạc Dân tộc Bông Sen

 

 

 

Thiết bị điều chỉnh âm thanh, lọc âm, khếch đại

cái

4

 

Hệ thống âm thanh cho sân khấu biểu diễn trong rạp, nhà hát

bộ

1

 

Hệ thống âm thanh cho sân khấu biểu diễn ngoài trời

bộ

1

 

Loa các loại

cái

12

 

Micro không dây

cái

40

 

Trung tâm Văn hóa

 

 

 

Thiết bị âm thanh

bộ

1

 

Trung tâm Văn hóa Quận 2

 

 

 

Dàn âm thanh chuyên dùng công suất lớn

bộ

2

 

Trung tâm Văn hóa Quận 4

 

 

 

Hệ thống âm thanh đa năng hoạt động sân khấu ngoài trời

bộ

2

 

Nhà Thiếu nhi quận 4

 

 

 

Hệ thống âm thanh đa năng (Loa, amply, mixer,....)

bộ

1

 

Nhà Thiếu nhi quận 7

 

 

 

Hệ thống âm thanh đa năng hoạt động sân khấu ngoài trời (Loa, amply, mixer,....)

bộ

1

 

Trung tâm Văn hóa Quận 7

 

 

 

Hệ thống âm thanh đa năng (Loa, amply, mixer, micro,....)

bộ

1

 

Trung tâm Văn hóa Quận 8

 

 

 

Hệ thống âm thanh đa năng (Loa, amply, mixer, micro,....)

bộ

1

 

Trung tâm Văn hóa Quận 9

 

 

 

Hệ thống âm thanh chuyên dụng cho ngoài trời, công suất lớn.

bộ

1

 

Trung tâm Văn hóa Quận Gò vấp

 

 

 

Hệ thống âm thanh đa năng (Loa, amply, mixer, micro,....)

HT

1

 

Hệ thống âm thanh đa năng (Loa, amply, mixer, micro,....)

HT

1

 

Trung tâm Văn hóa quận Phú Nhuận

 

 

 

Hệ thống âm thanh đa năng (Loa, amply, mixer, micro,....)

HT

1

 

Trung tâm Văn hóa Quận 10

 

 

 

Thiết bị âm thanh (Loa, amply,...)

bộ

1

 

Nhà Thiếu nhi Huyện Củ Chi

 

 

 

Hệ thống âm thanh đa năng (Loa, amply, mixer, micro,....)

HT

1

 

Trung tâm Văn hóa Huyện Củ Chi

 

 

 

Hệ thống âm thanh đa năng (Loa, amply, mixer, micro,....)

HT

1

 

Trung tâm Văn hóa Thể thao xã Tân Thông Hội huyện Củ Chi

 

 

 

Hệ thống âm thanh đa năng (Loa, amply, mixer, micro,....)

HT

1

 

Trung tâm Văn hóa Thể thao xã Thái Mỹ huyện Củ Chi

 

 

 

Hệ thống âm thanh đa năng (Loa, amply, mixer, micro,....)

HT

1

 

Trung tâm Văn hóa Thể thao cụm An Nhơn Tây huyện Củ Chi

 

 

 

Hệ thống âm thanh đa năng (Loa, amply, mixer,....)

HT

1

 

Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Bình Chánh

 

 

 

Hệ thống âm thanh đa năng (Loa, amply, mixer, micro,....)

HT

1

 

Trung tâm Văn hóa TDTT quận Tân Phú

 

 

 

Hệ thống âm thanh đa năng (Loa, amply, mixer, micro,....)

HT

1

 

Nhà Thiếu nhi Quận Tân Phú

 

 

 

Hệ thống âm thanh ngoài trời

HT

1

 

Trung tâm Văn hóa huyện Nhà Bè

 

 

 

Hệ thống âm thanh đa năng (Loa, amply, mixer, micro,....)

HT

1

2

Hệ thống ánh sáng kèm các thiết bị kết nối (đèn, bàn điều khiển,...) - phục vụ hoạt động biểu diễn nghệ thuật

 

 

 

Trung tâm Tổ chức biểu diễn và điện ảnh thành phố

 

 

 

Bàn điều khiển ánh sáng 48 ngõ ra

bộ

1

 

Phần mềm điều khiển

bộ

1

 

Bộ giảm áp (Dimmer pack)12x10A

bộ

8

 

Bộ giảm áp (Dimmer pack) 12x10A

bộ

10

 

Đèn par 64 luôn bóng đúc 1000W

bộ

60

 

Đèn lăng kính Fresnel 7-60 độ/2-2.5KW luôn bóng, móc khóa

bộ

16

 

Đèn lăng kính PC 4.5-60 đô/2-2.5KW luôn bóng, móc khóa

bộ

20

 

Đèn theo diễn viên (Follow Spot)

bộ

2

 

Máy khói nối dây DMX512

bộ

2

 

Đèn Profile

bộ

6

 

Cửa chắn sáng của đèn Parcan 64 Barndoor for Parcan 64 Black

bộ

40

 

Đèn Par Led

bộ

25

 

Đèn Moving-Head

bộ

12

 

Bộ giao tiếp tín hiệu DMX với máy tính qua cổng USB

bộ

1

 

Bộ chia tín hiệu

bộ

1

 

Cáp nguồn, đầu cắm; cáp tín hiệu, đầu jack,...

bộ

1

 

Nhà hát Kịch thành phố

 

 

 

Bàn avolite (điều khiển ánh sáng)

cái

1

 

Công suất đèn Lite-Puter

cái

1

 

Đèn

cái

1

 

Đèn SK ETC Ellipsoide 26 độ

cái

8

 

Đèn pollow

bộ

2

 

Đèn moving head 575w

cái

5

 

Đèn fresnel1000w

cái

10

 

Mixer đèn 48 kênh

cái

1

 

Trung tâm Ca nhạc nhẹ

 

 

 

Đèn Par x 1000w

đèn

30

 

Đèn moving head

đèn

40

 

Bàn điều khiển

bàn

1

 

Đèn Rọi Ca sĩ

đèn

2

 

Máy tạo khói

máy

4

 

Đèn proled

đèn

24

 

Tủ điện

tủ

3

 

Khung đèn

bộ

1

 

Mái che khung đèn

bộ

1

 

Nhà hát Phương Nam, Nhà hát Kịch Thành phố, Nhà hát Nghệ thuật Cải lương Trần Hữu Trang.

 

 

 

Hệ thống ánh sáng

bộ

3

 

Bộ điều khiển đèn kỹ thuật

bộ

1

 

Nhà hát Giao hưởng Nhạc và Vũ kịch

 

 

 

Hệ thống ánh sáng chuyên dùng ballet, nhạc kịch

bộ

1

 

Nhà hát Nghệ thuật Hát Bội

 

 

 

Thiết bị điều khiển ánh sáng, công suất ánh sáng

cái

4

 

Các loại đèn chuyên dùng sân khấu

cái

40

 

Trung tâm Văn hóa

 

 

 

Thiết bị ánh sáng

bộ

1

 

Trung tâm Văn hóa quận 4

 

 

 

Đèn sân khấu các loại

cái

6

 

Nhà Thiếu nhi quận 4

 

 

 

Hệ thống ánh sáng (dàn đèn, trụ đèn, điều khiển đèn)

HT

1

 

Nhà Thiếu nhi quận 7

 

 

 

Hệ thống ánh sáng phục vụ sân khấu ngoài trời

HT

1

 

Trung tâm Văn hóa Quận 7

 

 

 

Hệ thống ánh sáng (dàn đèn, trụ đèn, điều khiển đèn,....)

HT

1

 

Trung tâm Văn hóa Quận 8

 

 

 

Hệ thống ánh sáng (dàn đèn, trụ đèn, điều khiển đèn,....)

HT

1

 

Trung tâm Văn hóa Quận 9

 

 

 

Hệ thống ánh sáng Led, bàn điều khiển, trụ đèn.

HT

1

 

Màn hình Led sân khấu

Cái

1

 

Trung tâm Văn hóa Quận Gò vấp

 

 

 

Hệ thống ánh sáng (dàn đèn, trụ đèn, điều khiển đèn,....)

HT

1

 

Hệ thống ánh sáng (dàn đèn, trụ đèn, điều khiển đèn,....)

HT

1

 

Trung tâm Văn hóa Quận Phú Nhuận

 

 

 

Hệ thống ánh sáng (dàn đèn, trụ đèn, điều khiển đèn,....)

HT

1

 

Trung tâm Văn hóa huyện Củ Chi

 

 

 

Hệ thống ánh sáng (dàn đèn, trụ đèn, điều khiển đèn,....)

HT

1

 

Trung tâm Văn hóa Thể thao xã Tân Thông Hội huyện Củ Chi

 

 

 

Hệ thống ánh sáng (dàn đèn)

HT

1

 

Trung tâm Văn hóa Thể thao xã Thái Mỹ huyện Củ Chi

 

 

 

Hệ thống ánh sáng (dàn đèn, ổn áp)

HT

1

 

Trung tâm Văn hóa TDTT quận Tân Phú

 

 

 

Hệ thống ánh sáng (dàn đèn, ổn áp)

HT

1

 

Trung tâm Văn hóa huyện Nhà Bè

 

 

 

Hệ thống ánh sáng (dàn đèn, ổn áp,...)

HT

1

3

Thiết bị khác

 

 

 

Trung tâm Tổ chức biểu diễn và điện ảnh, Trung tâm Ca nhạc nhẹ, Nhà hát Nghệ thuật Cải lương Trần Hữu Trang, Nhà hát Nghệ thuật Phương Nam, Nhà hát Nghệ thuật Ca Múa nhạc Bông Sen, Nhà hát Kịch Thành phố

 

 

 

Bộ chia dải tần Xilica -3060

bộ

1

 

Hệ thống thiết bị âm thanh - ánh sáng Nhà Hát Thành Phố

HT

1

 

Hệ thống màn hình Led và các trang thiết bị phụ trợ cho sân khấu biểu diễn trong rạp, nhà hát

bộ

1

 

Hệ thống màn hình Led và các trang thiết bị phụ trợ cho sân khấu biểu diễn ngoài trời

bộ

1

 

Nhà hát Kịch thành phố

 

 

 

Máy khói AB- 1200W Hotu

cái

1

 

Máy khói Antari Z-1000II

cái

1

 

Máy khói nặng

cái

1

 

Máy lạnh DAIKIN 42 HP trong khán phòng

cái

2

 

Nhà hát Ca múa nhạc Bông Sen

 

 

 

Máy phóng hình (Profile Projector)

cái

1

 

Trung tâm Ca nhạc nhẹ

 

 

 

Sân khấu lắp ráp lưu động

 

 

 

Nhà hát Phương Nam

 

 

 

Máy phát điện 6KW

cái

1

 

Máy phát điện

cái

1

 

Máy phát điện

cái

1

 

Hệ thống quạt phun sương

bộ

1

 

Máy khói lớn

cái

1

 

Nhà hát Giao hưởng Nhạc và Vũ kịch

 

 

 

Đàn Piano

cây

1

 

Bộ gõ Timpany

bộ

1

 

Đàn harp lyon hearly

cây

1

 

Đàn Kawai

cây

1

 

Kèn Tronbasee

cây

2

 

Đàn Piano

cây

1

 

Đàn Piano

cây

1

 

Đàn Grand Piano

cây

1

 

Đàn Grand Piano

cây

1

 

Đàn Upright Piano

cây

4

 

Đàn Celesta

cây

1

 

Đàn Clavecin

cây

1

 

Đàn Harp

cây

2

 

Piccolo

cây

1

 

Kèn Contra Bassoon

cây

1

 

Kèn Flutte

cây

3

 

Kèn Alto Flutte

cây

1

 

Kèn Oboe

cây

2

 

Kèn English Horn

cây

1

 

Kèn Clarinet Eb

cây

2

 

Kèn Clarinet Bb

cây

2

 

Kèn Clarinet A

cây

2

 

Kèn Bass Clarinet

cây

1

 

Kèn Bassoon

cây

2

 

Kèn Saxophone Alto

cây

2

 

Kèn Saxophone Tenor

cây

2

 

Kèn French Horn

cây

2

 

Kèn French Horn

cây

2

 

Kèn Trumpet in Eb/D

cây

2

 

Kèn Trumpet in Bb

cây

3

 

Kèn Trumpet in C

cây

2

 

Kèn Cornet in Bb

cây

2

 

Kèn Erophonium

cây

1

 

Kèn Trombone

cây

2

 

Kèn Trombone

cây

2

 

Kèn AltoTrombone

cây

1

 

Kèn BassTrombone

cây

1

 

Kèn Tuba in Bb

cây

1

 

Trống Timpani và mallets

bộ

1

 

Campaneli và mallet

bộ

1

 

Trống Drumset và mallets

bộ

1

 

Trống Bass Dram và mallets

bộ

2

 

Bộ gõ Cymbals

bộ

1

 

Bộ gõ Cymbal

bộ

2

 

Trống Snare drum

bộ

1

 

Trống Snare drum

bộ

1

 

Đàn Violin Solo

cây

2

 

Đàn Violin Solo

cây

2

 

Đàn Violin Orchestra

cây

22

 

Đàn Violin solo

cây

2

 

Đàn Viola Orchestra

cây

8

 

Đàn Cello Solo

cây

2

 

Đàn Cello Orchestra

cây

8

 

Đàn Contrabass

cây

6

 

Tam Tam và mallets

bộ

1

 

Đàn gõ Marimba và mallets

bộ

1

 

Đàn gõ Vibraphone và mallets

bộ

1

 

Đàn gõ Xylophone và maletts

bộ

1

 

Đàn Chimes có chân

bộ

1

 

Conductor Podium

cái

1

 

Bục hợp xướng

cái

7

 

Bục chỉ huy

cái

1

 

Bục dàn nhạc

bộ

1

 

Thảm múa ballet

m

120

 

Trung, tâm Văn hóa

 

 

 

Hệ thống âm thanh cho sân khấu biểu diễn trong rạp, nhà hát

bộ

1

 

Hệ thống âm thanh cho sân khấu biểu diễn ngoài trời

bộ

1

 

Màn hình LED sân khấu

cái

1

 

Trung tâm Thông tin triển lãm

 

 

 

Micro không dây

cái

2

 

Trung tâm Văn hóa quận 5

 

 

 

Sân khấu lắp ráp lưu động

bộ

1

 

Màn hình LED sân khấu

cái

1

 

Hệ thống âm thanh, ánh sáng tại sân khấu Công viên Văn Lang

bộ

1

 

Máy chiếu

bộ

1

 

Trung tâm Văn hóa quận 9

 

 

 

Máy chiếu

cái

1

 

Xe chuyên dụng hoặc sân khấu lắp ráp lưu động

Bộ

1

 

Đàn piano điện

Cây

1

 

Trung tâm Văn hóa quận Phú Nhuận

 

 

 

Sân khấu lưu động

cái

1

 

Đàn Organ

cái

1

 

Đàn Piano

cái

1

 

Trung tâm Văn hóa Quận 11

 

 

 

Cặp loa Subwcofw Pearey

cặp

1

 

Power PV2600

bộ

1

 

Thiết bị sân khấu kèm các phụ kiện (loa, mixer, đèn, nhạc cụ...)

HT

1

 

Trung tâm Văn hóa TDTT quận Tân Phú

 

 

 

Sân khấu lưu động

bộ

1

 

Đàn Organ

cái

1

 

Nhà hát Ca múa nhạc Bông Sen

 

 

 

Máy quay phim

cái

1

 

Máy chụp hình kỹ thuật số kèm ống kính chuyên dụng

Cái

1

 

Trung tâm Ca nhạc nhẹ

 

 

 

Đàn Guitar các loại

chiếc

12

 

Đàn Organ

chiếc

12

 

Đàn piano

chiếc

4

 

Trống

bộ

4

 

Micro

cái

6

 

Loa

bộ

10

 

Mixer

cái

10

 

Bảng điện tử dạy nhạc

cái

10

 

Bàn Allen & Heath

cái

1

 

Loa Suft; Loa full; Ampli

bộ

1

 

Micro thu ca

cái

2

 

Loa Monitor

cái

2

 

Tai nghe

cái

4

 

Sound card

cái

2

 

Bàn trộn âm thanh

bộ

1

 

Loa active 2way

chiếc

2

 

Trung tâm Thông tin triển lãm

 

 

 

Máy chụp hình kỹ thuật số kèm ống kính chuyên dụng

cái

1

 

Máy đo diện tích, thể tích, khoảng cách laser - 200m

Cái

3

 

Thang nâng (6m - 12m)

Cái

4

 

Trung tâm Văn hóa

 

 

 

Máy chụp hình kỹ thuật số kèm ống kính chuyên dụng

cái

1

 

Máy quay phim

cái

1

 

Máy in khổ lớn

cái

1

 

Trung tâm Văn hóa Quận 3

 

 

 

Máy ảnh kỹ thuật số

cái

1

 

Nhà Thiếu nhi Quận 8

 

 

 

Phòng chiếu phim 3D (hệ thống âm thanh, máy chiếu 3D)

bộ

1

 

Đàn organ

cây

2

 

Kèn trombol

cây

5

 

Kèn Baritone

cây

5

 

Kèn Trumpet

cây

15

 

Trống dàn

bộ

2

 

Chập cheng

bộ

2

 

Trống đội

bộ

2

 

Máy phát thanh (amply, loa phát thanh)

bộ

1

 

Trung tâm Văn hóa Quận 8

 

 

 

Máy vi tính dựng phim, thiết kế đồ họa

cái

4

 

Ống kính máy ảnh KTS

cái

1

 

Máy ảnh canon + thiết bị đính kèm

cái

1

 

Máy chiếu + màn hình chiếu phục vụ sân khấu

cái

1

 

Máy quay phim kỹ thuật số kèm thẻ nhớ

cái

1

 

Trung tâm Văn hóa Quận 9

 

 

 

Máy chụp hình KTS kèm phụ kiện

cái

1

 

Máy quay phim KTS kèm phụ kiện

cái

1

 

Nhà Thiếu nhi Quận Gò Vấp

 

 

 

Phòng chiếu phim 3D (hệ thống âm thanh, máy chiếu 3D)

bộ

1

 

Trung tâm Văn hóa Quận Phú Nhuận

 

 

 

Máy ảnh kỹ thuật số

cái

1

 

Trung tâm Văn hóa Quận 11

 

 

 

Máy chụp hình kỹ thuật số kèm ống kính chuyên dụng

cái

2

 

Ghế ngồi (khung ghế bằng sắt, mặt ngồi bật lên được, tay vịn bằng gỗ cao su, mặt ngồi và lưng tựa bằng nệm mouse

bộ

1

 

Kệ sách loại lớn (dành cho kho), (1,4x0,4x2,5m), khung sắt sơn tĩnh điện, ván Okal dày 18mm

bộ

1

 

Máy che khung triển lãm tại Đại sảnh

bộ

1

 

Trung tâm Văn hóa huyện Củ Chi

 

 

 

Máy chụp ảnh KTS

bộ

1

 

Máy chiếu + màn hình chiếu phục vụ sự kiện

bộ

1

 

Trung tâm Văn hóa TDTT quận Tân Phú

bộ

 

 

Máy quay phim KTS kèm phụ kiện

bộ

1

 

Nhà Thiếu nhi Quận Tân Phú

 

 

 

Hệ thống thiết bị phát thanh

bộ

1

 

Trung tâm Văn hóa huyện Nhà Bè

 

 

 

Máy chụp hình KTS kèm phụ kiện

cái

1

 

Báo Thể thao

 

 

 

Máy ảnh kỹ thuật số kèm phụ kiện hỗ trợ

bộ

3

4

Máy móc, thiết bị phục vụ cho giảng dạy của Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật

 

 

 

Máy in màu

cái

1

 

Màn chiếu

cái

1

 

Máy chiếu các loại

cái

20

 

Máy quay phim, chụp hình kỹ thuật số

cái

4

 

Máy móc liên quan đến ngành may (máy may, máy cuốn biên...)

cái

28

 

Máy thu âm

cái

2

 

Đàn piano

cái

7

 

Đàn Organ

cái

49

 

Trống

cái

1

 

Hệ thống âm thanh kèm các phụ kiện kết nối (loa, amply,...)

bộ

1

 

DANH MỤC

TIÊU CHUẨN ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG LĨNH VỰC THỂ DỤC THỂ THAO CỦA CÁC TỔ CHỨC, CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THUỘC TP.HCM
(Kèm theo Quyết định số 2679/QĐ-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2020 Ủy ban nhân dân Thành phố)

STT

CHỦNG LOẠI

ĐƠN VỊ TÍNH

SỐ LƯỢNG TỐI ĐA

1

BỘ MÔN ĐIỀN KINH

 

 

 

Trung tâm TDTT Thống Nhất

 

 

 

Đường chạy Điền Kinh, hệ thống tính giờ điện tử

bộ

2

 

Máy siêu âm điều trị cơ bắp

cái

1

 

Bộ cột nhảy cao + thước đo

bộ

2

 

Đệm nhảy cao + giá đỡ

bộ

2

 

Đệm nhảy sào + giá đỡ

bộ

2

 

Ván giậm nhảy xa và nhảy 3 bước

bộ

2

 

Dụng cụ tập luyện phát triển sức mạnh bộc phát cho vận động viên

bộ

1

 

Sàn giật tạ

bộ

1

 

Tạ gánh tập phát triển sức mạnh

bộ

1

 

Vòng lưới bảo vệ an toàn tập luyện và thi đấu ném đĩa và ném búa

bộ

1

2

BỘ MÔN BÓNG ĐÁ

 

 

 

Trung tâm TDTT Thống Nhất

 

 

 

Bảng điện tử đa sắc trên Sân vận động

bảng

1

 

Xe lu sân vận động

xe

1

 

Xe cắt cỏ sân vận động

xe

1

 

Xe rải cát, phân bón cỏ

xe

1

 

Hệ thống ghi điểm điện tử

bộ

1

 

Hệ thống phục hồi sân bóng đá

bộ

1

 

Máy xới tay

cái

1

 

Băng ghế ngồi khu kỹ thuật cho 02 đội bóng có mái che

bộ

2

 

Bảng điện tử tuyên truyền

bộ

1

 

Hệ thống soát vé vào cổng bằng thẻ từ

bộ

9

 

Hệ thống phát thanh khu khán đài

bộ

1

 

Trung tâm TDTT Quận 9

 

 

 

Hệ thống lưới chắn bóng

bộ

1

 

Trung tâm TDTT Quận Phú Nhuận

 

 

 

Khung thành bóng đá

bộ

2

 

Băng ghế cầu thủ

bộ

1

3

BỘ MÔN XE ĐẠP

 

 

 

Nhà thi đấu TDTT Phú Thọ

 

 

 

Xe đạp chuyên dùng đường trường

chiếc

14

 

Xe đạp chuyên dùng tính giờ

chiếc

7

 

Xe đạp BMX (Xe đạp địa hình)

chiếc

10

 

Xe đạp máy kiểm tra thể lực

cái

3

 

Máy kiểm tra kỹ thuật xe

cái

2

 

Bộ phụ kiện chính (08 món gồm):

Giò, dĩa, cốt chén, cùi đề, tay sang đĩa, tay lắc, càng thắng, líp, xích

bộ

40

 

Bộ Xích, líp

bộ

80

 

Bộ Yên, cốt yên

bộ

15

 

Bộ tay lái (ghi đông, bô tăng)

bộ

15

 

Bộ bàn đạp (pê đan)

bộ

15

 

Giáp bảo vệ thi đấu

bộ

15

 

Vỏ ruột

cặp

100

 

Vỏ bauyox (không ruột)

cặp

60

 

Bánh xe tập luyện

cặp

20

 

Bánh xe thi đấu

cặp

20

 

Quần áo thi đấu

bộ

80

 

Trung tâm Văn hóa TDTT Quận Tân Phú

 

 

 

Xe đạp đua

chiếc

2

 

Sườn xe đạp

cái

1

4

BỘ MÔN VOVINAM

 

 

 

Nhà thi đấu TDTT Phú Thọ

 

 

 

Phần mềm điện tử chấm điểm đối kháng tiêu chuẩn Châu Âu

phần mềm

2

 

Phần mềm điện tử chấm điểm thi quyền tiêu chuẩn Châu Âu

phần mềm

2

 

Phần mềm điện tử bốc thăm, xếp lịch thi đấu tiêu chuẩn Châu Âu

phần mềm

2

 

Thảm tập luyện

bộ

2

5

BỘ MÔN KIẾM

 

 

 

Nhà thi đấu TDTT Phú Thọ

 

 

 

Sàn kiếm (gỗ)

bộ

1

 

Sàn kiếm

bộ

10

 

Bảng điểm điện tử

bảng

10

 

Bảng điểm điện tử mini

bộ

10

 

Hộp dẫn điện

hộp

10

 

Hộp test kiếm

hộp

10

 

Dây cáp sàn kiếm

sợi

10

 

Cây kiếm

Cây

10

 

Bộ đồ 3 mảnh thi đấu

Bộ

10

 

Bộ đồ 3 mảnh tập luyện

Bộ

10

 

Dây điện

Sợi

10

 

Dây cáp nón

Sợi

10

 

Mặt nạ thi đấu

Cái

10

 

Mặt nạ tập luyện

Cái

10

 

Áo giáp điện liễu thi đấu

Cái

10

 

Áo giáp điện liễu tập luyện

Cái

10

 

Áo giáp huấn luyện viên

Cái

10

 

Giáp đùi huấn luyện viên

Cái

10

 

Giáp tay huấn luyện viên

Cái

10

 

Giáp ngực huấn luyện viên

Cái

10

6

BỘ MÔN BÓNG CHUYỀN

 

 

 

Nhà thi đấu TDTT Phú Thọ

 

 

 

Thảm bóng chuyền

bộ

1

 

Thảm tập luyện

bộ

1

 

Trụ bóng chuyền

trụ

1

 

Cột bóng lưới trong nhà

bộ

1

 

Máy tập đập bóng

cái

2

 

Cột Bóng chuyền bãi biển

bộ

2

 

Máy xới cát Bóng chuyền bãi biển

cái

1

 

Trung tâm TDTT Quận 3

 

 

 

Trụ bóng chuyền thi đấu

bộ

1

 

Trung tâm TDTT Quận 9

 

 

 

Trụ bóng chuyền

trụ

2

 

Trung tâm Văn hóa TDTT Quận Tân Phú

 

 

 

Trụ bóng chuyền

bộ

1

7

BỘ MÔN BÓNG RỔ

 

 

 

Nhà thi đấu TDTT Phú Thọ

 

 

 

Trụ bóng rổ

trụ

3

 

Bảng điểm bóng rổ

bộ

3

 

Dụng cụ bắn banh

bộ

1

 

Trung tâm TDTT Quận 3

 

 

 

Trụ bóng rổ thi đấu

bộ

1

 

Trung tâm Văn hóa TDTT Quận Tân Phú

 

 

 

Trụ bóng rổ

bộ

1

8

BỘ MÔN ĐÁ CẦU - CẦU MÂY

 

 

 

Nhà thi đấu TDTT Phú Thọ

 

 

 

Cột lưới

bộ

8

 

Thảm tập luyện, thi đấu

bộ

8

 

Phần mềm điện tử tuyển chọn vận động viên cấp cao

bộ

1

 

Phần mềm bảng điểm điện tử

bộ

1

 

Thiết bị bơm tăng áp lực chi dưới

bộ

4

9

BỘ MÔN BƠI LỘI

 

 

 

Trung tâm Thể thao Yết Kiêu

 

 

 

Máy bơm lọc nước hồ bơi 50m

cái

8

 

Máy bơm lọc nước hồ bơi 25m

cái

3

 

Máy hút cặn hồ bơi

cái

3

 

Máy ép đùi ngoài

cái

1

 

Camera quay phim phân tích kỹ thuật cho VĐV bơi

cái

1

 

Xuất phát ngửa (BACKSTROKE LEDGE)

cái

16

 

Màn hình LED outdoor

bộ

1

 

Bộ điện tử (QUANUM AQUATIC TIMER)

bộ

1

 

Bộ xuất phát (STARTING BLOCK)

cái

10

 

Bảng chạm điện tử (TOUCHPAD)

cái

10

 

Bảng hiện thành tích vận động viên

bộ

1

 

Bảng chắn chia hồ thành 25m (Swimming Pool Divider Bulkheads)

bộ

1

 

Bộ treo dây (Storage reel)

bộ

4

 

Máy kéo tay (Swimtrainer)

cái

16

 

Máy tập đa năng

cái

2

 

Trung tâm TDTT Quận 9

 

 

 

Dây căng phao hồ bơi dài 25m

sợi

1

 

Trung tâm TDTT Quận Phú Nhuận

 

 

 

Dây phao hồ bơi 50m

cái

1

 

Dây phao hồ bơi 25m

cái

1

 

Trung tâm Văn hóa TDTT quận Tân Phú

 

 

 

Trang thiết bị hồ bơi (bộ lọc cố định và di động)

HT

1

 

Dây phao

HT

1

10

BỘ MÔN CHÈO THUYỀN

 

 

 

Câu lạc bộ Thanh Đa

 

 

 

Thuyền Canoe C1

cái

1

 

Thuyền Canoe

cái

3

 

Thuyền Kayak

cái

1

 

Thuyền Kayak K1

cái

1

 

Chèo Canoe

cặp

7

 

Chèo Kayak IV

cặp

4

 

Chèo Rowing

cặp

4

 

Máy kéo tập Rowing

máy

10

 

Thuyền Rowing 1 X

cái

2

 

Chèo Rowing

cặp

2

 

Thuyền cano

cái

4

 

Mái Chèo Kayak

cặp

4

 

Mái Chèo Canoe

cặp

4

 

Chèo Rowing

cặp

2

 

Chèo Colex

cặp

1

 

Thuyền rồng dài

cái

6

 

Thuyền rồng dài

cái

16

 

Máy tập Kayak

máy

1

 

Chèo canoe

cặp

1

 

Thuyền Rowing 1X

cái

1

 

Thuyền Rowing colex 2X

cái

2

 

Thuyền Rowing colex 4X

cái

1

 

Thuyền cano C4

cái

1

 

Chèo Rowing (sculling croker)

cặp

1

 

Chèo Colex Rowing

cặp

2

 

Container

cái

1

 

Chèo Canoe

cặp

4

 

Chèo Kayak - IV

cặp

3

 

Chèo cano

cặp

2

 

Chèo Kayak

cặp

3

 

Chèo Rowing - Croke

cặp

2

 

Thuyền Rowing đơn 1X

cái

4

 

Chèo Rowing - Croker

cặp

4

 

Thuyền Canoe đôi C2

cái

2

 

Thuyền Kayak đơn - K1

cái

5

 

Chèo Kayak

cặp

4

 

Chèo Canoe

cặp

4

 

Chèo Colex - Croker

đôi

4

 

Thuyền 4 Rowing Colex 4X-

thuyền

1

 

Thuyền 2 Rowing, Colex 2X-

thuyền

1

 

Thuyền đơn Canoe tập luyện C1 Composite

thuyền

1

11

BỘ MÔN CỬ TẠ

 

 

 

Nhà tập luyện TDTT Phú Thọ

 

 

 

Thảm tạ (1S/9T) tập luyện

bộ

30

 

Tạ cử tập luyện nam

bộ

30

 

Thanh đòn tạ tập luyện nữ

cái

6

 

Thanh đòn tạ tập luyện nam

cái

5

 

Tạ cử tập luyện nữ

bộ

30

 

Giá gánh đùi

bộ

30

 

Giá đề tạ

bộ

30

 

Sàn gỗ thi đấu

bộ

1

 

Cân điện tử

cái

2

 

Tạ cử thi đấu nam

bộ

20

 

Tạ cử thi đấu nữ

bộ

20

 

Sân khấu

bộ

1

 

Thanh chắn tạ

bộ

2

 

Sàn khởi động

cái

15

 

Giá để tạ

cái

2

 

Hộp đựng dầu thông

cái

1

 

Hệ thống điện tử thi đấu

bộ

1

 

Sàn thi đấu

cái

1

 

Sàn tạ tập luyện

bộ

30

 

Trung tâm TDTT Quận 9

 

 

 

Thảm tạ

bộ

1

12

BỘ MÔN THỂ HÌNH

 

 

 

Nhà tập luyện TDTT Phú Thọ

 

 

 

Máy bay vai sau ngoài

bộ

1

 

Máy bay vai sau và ép ngực

bộ

1

 

Máy đạp mông

bộ

1

 

Máy kéo lưng ngang

bộ

1

 

Khung tập gánh tạ

bộ

1

 

Máy tập co cơ đùi sau

bộ

1

 

Máy tập co cơ tay trước

bộ

2

 

Máy tập đá cơ mông

bộ

1

 

Máy tập đạp cơ đùi

bộ

1

 

Máy tập đạp đùi xiên 45 độ

bộ

1

 

Máy tập đẩy cơ tay sau

bộ

2

 

Máy tập đứng kéo cơ lưng

bộ

1

 

Máy tập duỗi cơ đùi trước

bộ

1

 

Máy tập gánh đùi xiên

bộ

1

 

Máy tập kéo cơ lưng

bộ

1

 

Máy tập kéo sô dài

bộ

1

 

Máy tập kéo sô ngắn

bộ

1

 

Máy đi bộ

bộ

5

 

Xe đạp

cái

5

 

Máy trượt tuyết

bộ

5

 

Máy leo núi

bộ

5

 

Máy tập cổ

bộ

2

 

Máy tp vai trước-Vai sau

bộ

2

 

Máy tập gánh đùi 3D

bộ

2

 

Máy đúng gánh xiên

bộ

2

 

Máy ngồi đạp đùi

bộ

2

 

Máy nằm đạp đùi

bộ

2

 

Máy ép đùi trong

bộ

2

 

Máy ép đùi ngoài

bộ

2

 

Máy tập mông

bộ

2

 

Máy tập cẳng chân

bộ

2

 

Máy tập cơ lưng rộng

bộ

2

 

Máy tập cơ lưng dài

bộ

2

 

Máy tập cơ lưng trên

bộ

2

 

Máy tập cơ lưng dưới

bộ

2

 

Máy ép ngực trong

bộ

2

 

Máy tập ngực dưới

bộ

2

 

Máy tập eo

bộ

2

 

Máy tập đa năng 8 mặt

bộ

1

 

Máy tập tay sau

bộ

2

 

Máy tập tay trước

bộ

2

 

Máy tập cẳng tay

bộ

2

 

Ghế nằm đẩy ngực (có giá đỡ)

bộ

4

 

Máy tập ngực trên

bộ

2

 

Ghế nằm đẩy ngực (không giá đỡ)

bộ

4

 

Máy tập bụng trên

bộ

2

 

Máy tập bụng dưới

bộ

2

 

Ghế tập bụng trên - dưới

bộ

4

13

BỘ MÔN BOXING

 

 

 

Nhà tập luyện TDTT Phú Thọ

 

 

 

Đài thi đấu Boxing

cái

1

 

Tấm phủ sàn đài

tấm

2

 

Ring Đài

Bộ

1

14

BỘ MÔN JUDO

 

 

 

Nhà tập luyện TDTT Phú Thọ

 

 

 

Thảm

bộ

2

 

Thảm

bộ

3

 

Camera quan sát thi đấu

bộ

1

 

Ti vi phục vụ thi đấu

cái

2

 

Laptop phục vụ thi đấu

cái

2

 

Võ phục thi đấu thi đấu 02 bộ

- Màu xanh

- Màu trắng

bộ

56

15

BỘ MÔN CẦU LÔNG

 

 

 

Nhà tập luyện TDTT Phú Thọ

 

 

 

Thảm tập luyện, thi đấu

tấm

12

16

BỘ MÔN BÓNG BÀN

 

 

 

Trung tâm TDTT Hoa Lư

 

 

 

Bàn bóng bàn

bàn

10

 

Thảm tập (25m x 35m)

cái

1

 

Máy bắn bóng

cái

4

 

Trung tâm TDTT Quận 3

 

 

 

Bàn bóng bàn

cái

3

 

Thảm trải sàn

bộ

3

 

Trung tâm TDTT Quận 9

 

 

 

Bàn bóng bàn

bàn

3

17

BỘ MÔN BÓNG ĐÁ TRONG NHÀ

 

 

 

Trung tâm TDTT Quận 3

 

 

 

Khung thành bóng đá

bộ

1

 

Trung tâm TDTT Quận Phú Nhuận

 

 

 

Khung thành Bóng đá Mini

bộ

2

 

Trung tâm Văn hóa TDTT quận Tân Phú

 

 

 

Khung thành Bóng đá Mini

bộ

1

18

BỘ MÔN WUSHU

 

 

 

Nhà tập luyện TDTT Phú Thọ

 

 

 

Thảm Taolu

Bộ

1

 

Ring đài Tán thủ

Bộ

1

19

BỘ MÔN BẮN SÚNG

 

 

 

Trung tâm TDTT Hoa Lư

 

 

 

Súng trường hơi

khẩu

6

 

Súng ngắn hơi

khẩu

6

 

Súng ngắn bắn đạn nổ

khẩu

6

 

Súng ngắn ổ quay

khẩu

2

 

Súng trường bắn đạn ổ

khẩu

3

 

Súng trường hơi phổ thông

khẩu

50

 

Súng đĩa bay

khẩu

3

 

Súng đĩa bay

khẩu

1

 

Súng đĩa bay

khẩu

1

 

Súng đĩa bay

khẩu

1

 

Đạn

viên

50000

 

Đạn

viên

200000

 

Đạn

viên

50000

 

Đạn

viên

100000

 

Đạn

viên

200000

 

Đạn

viên

100000

 

Đạn

viên

100000

 

Đạn

viên

10000

 

Quần áo bắn

bộ

10

 

Máy bơm hơi (súng hơi)

máy

1

 

Bia điện tử 10m

máy

10

 

Trung tâm TDTT Quận 9

 

 

 

Súng trường hơi

khẩu

2

 

Súng bắn đạn nổ

khẩu

1

20

BỘ MÔN THỂ DỤC NGHỆ THUẬT

 

 

 

Trung tâm TDTT Hoa Lư

 

 

 

Thảm (16m x 16m)

cái

1

 

Thang gióng (1m x 3m)

cái

4

 

Âm Thanh

bộ

1

21

BỘ MÔN AEROBIC

 

 

 

Trung tâm TDTT Hoa Lư

 

 

 

Thảm tập luyện 8x8 (thảm cao su)

bộ

1

 

Thảm tập luyện 12x12 (thảm cao su)

bộ

1

 

Sàn gỗ

bộ

2

 

Âm thanh: Loa, máy đĩa

bộ

1

 

Bục step

chiếc

8

 

Thang gióng

chiếc

2

22

BỘ MÔN CỜ

 

 

 

Trung tâm TDTT Hoa Lư

 

 

 

Bàn và quân Cờ vua điện tử

bộ

30

 

Đồng hồ điện tử (Cờ vây)

cái

30

23

BỘ MÔN BILLIARDS

 

 

 

Trung tâm TDTT Phan Đình Phùng

 

 

 

Bàn Billiards carom (loại bàn lớn)

cái

4

 

Bàn Billiards pool

cái

4

 

Bàn Billiards snooker

cái

2

 

Bảng điểm điện tử

cái

10

24

BỘ MÔN KÉO CO ĐẨY GẬY

 

 

 

Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT

 

 

 

Máy tập lực chân

cái

2

 

Máy tập lực kéo co

cái

1

 

Máy ép gậy

cái

2

25

BỘ MÔN NGƯỜI KHUYẾT TẬT

 

 

 

Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT

 

 

 

Môn cờ vua

 

 

 

Bộ bàn cờ vua

bộ

5

 

Bộ bàn cờ vua dành cho VĐV khiếm thị

bộ

3

 

Đồng hồ chuyên dùng cờ vua

cái

2

 

Môn Boccia

 

 

 

Bộ banh boccia

bộ

2

 

Môn Cầu lông

 

 

 

Xe lăn thể thao môn cầu lông

cái

2

 

Bộ thảm, thiết bị cho môn cầu lông

bộ

2

 

Môn Cử tạ

 

 

 

Bộ tạ cử

bộ

1

 

Bộ ghế, dây đai tiêu chuẩn

bộ

1

 

Môn Bóng bàn

 

 

 

Bộ bàn bóng bàn

bộ

2

 

Xe lăn thể thao môn bóng bàn

cái

2

 

Môn Điền kinh

 

 

 

Bộ lao, tạ, đĩa (điền kinh)

cái

5

 

Bộ tạ cử

bộ

3

 

Xe lăn đua

cái

5

 

Môn Bocce

 

 

 

Bộ banh Bocce

bộ

10

 

Môn Bóng rổ

 

 

 

Xe lăn thể thao môn Bóng rổ

cái

10

 

Môn Quần vợt

 

 

 

Xe lăn thể thao môn Quần vợt

cái

2

25

BỘ MÔN QUẦN VỢT

 

 

 

Câu lạc bộ Bơi lặn Phú Thọ

 

 

 

Thảm tập

cái

10

 

Máy chiếu Bluetooth

máy

1

26

BỘ MÔN LẶN

 

 

 

Câu lạc bộ Bơi lặn Phú Thọ

 

 

 

Chân vịt bản lớn thi đấu

bộ

6

 

Bộ đồ bơi thi đấu

bộ

6

 

Máy quay phim dưới nước

bộ

1

 

Chân vịt bản lớn tập luyện

bộ

8

 

Chân vịt đôi thi đấu

bộ

8

 

Vòi bình khí tài thi đấu

bộ

4

 

Bình khí tài thi đấu

bộ

4

 

Máy bơm bình khí nén

bộ

1

 

Máy kéo ròng rọc bơi lội

bộ

4

 

Máy đạp đùi

bộ

2

 

Máy đá chân

bộ

2

 

Máy kéo ròng rọc bơi lội

bộ

6

 

Quần bó cơ hồi phục

bộ

6