Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 260/QĐ-TTg về giao dự toán thu, chi năm 2017 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 260/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 22/02/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 260/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO DỰ TOÁN THU, CHI NĂM 2017 CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật bảo hiểm xã hội ngày 20 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật việc làm ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật bảo hiểm y tế ngày 14 tháng 11 năm 2008 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế ngày 13 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Quyết định số 60/2015/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế quản lý tài chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính tại văn bản số 18996/BTC-HCSN ngày 30 tháng 12 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Bảo hiểm xã hội Việt Nam dự toán thu, chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp năm 2017 như sau:

1. Chỉ tiêu dự toán thu, chi năm 2017:

(Đơn vị: Triệu đồng)

STT

Chỉ tiêu

Dự toán

I

TNG S THU

320.771.000

1

Thu bảo hiểm xã hội

191.392.000

2

Thu bảo him thất nghiệp

12.941.000

3

Thu bảo hiểm y tế

78.938.000

4

Tin sinh lời của hoạt động đu tư tài chính

37.500.000

II

TNG SỐ CHI

239.534.000

1

Chi chế độ bảo hiểm xã hội từ quỹ bảo hiểm xã hội

127.940.000

2

Chi chế độ bảo hiểm thất nghiệp

8.721.000

3

Chi chế độ bảo hiểm y tế

91.185.000

4

Chi phí quản lý

11.688.000

 

a) Phân bổ theo nguồn trích chi phí quản lý:

 

 

- Chi phí quản lý bảo hiểm xã hội

7.246.000

 

- Chi phí quản lý bảo hiểm thất nghiệp

495.000

 

- Chi phí quản lý bảo hiểm y tế

3.947.000

 

b) Phân bổ theo nhiệm vụ chi phí quản lý:

 

 

- Chi hoạt động bộ máy của cơ quan bảo hiểm xã hội, lao động - thương binh và xã hội các cp

4.276.000

 

- Chi phục vụ công tác thu, chi và quản lý đối tượng

4.391.000

 

- Chi ứng dụng công nghệ thông tin

1.221.000

 

- Chi đầu tư phát triển

1.800.000

2. Mức chi hỗ trợ cho y ban nhân dân cấp xã để thực hiện lập danh sách tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 9 Quyết định số 60/2015/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ là 6.000 đồng/người tính theo danh sách tăng, giảm đối tượng.

3. Việc phân bổ chi tiết vn đầu tư phát triển thực hiện theo quy định tại Luật Đầu tư công, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch vốn đầu tư từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước năm 2017 và pháp luật có liên quan.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và áp dụng cho năm ngân sách 2017.

Điều 3. Chủ tịch Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện dự toán thu, chi năm 2017 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam theo chế độ quy định.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
-
Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội;
- Các Bộ: Tài chính, K
ế hoạch và Đầu tư, Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Kiểm toán Nhà nước;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc;
- Lưu:
VT, KTTH (3b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 260/QĐ-TTg về giao dự toán thu, chi năm 2017 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.748

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.121.230