Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2574/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Nam Người ký: Trần Đình Tùng
Ngày ban hành: 27/08/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2574/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 27 tháng 8 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT MỨC GIÁ CƯỚC VẬN CHUYỂN CẤP CỨU, ĐƯA ĐÓN BỆNH NHÂN VÀ THÂN NHÂN BỆNH NHÂN CỦA TRUNG TÂM CẤP CỨU 115 QUẢNG NAM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Giá ngày 20/6/2012;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá và Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Giá; Thông tư số 233/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 17/2017/QĐ-UBND ngày 08/8/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 389/TTr-STC ngày 07/8/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt mức giá cước vận chuyển cấp cứu, đưa đón bệnh nhân và thân nhân bệnh nhân của Trung tâm Cấp cứu 115 Quảng Nam, với những nội dung chính như sau:

- Cự ly dưới 5 km

70.000 đồng/chuyến

(Bảy mươi nghìn đồng trên chuyến)

- Cự ly từ 5 km đến 10 km

100.000 đồng/chuyến

(Một trăm nghìn đồng trên chuyến)

- Cự ly trên 10 km đến 30 km

14.000 đồng/1km

(Mười bốn nghìn đồng trên một kilômét)

- Cự ly trên 30 km

12.000 đồng/1km

(Mười hai nghìn đồng trên một kilômét)

Ghi chú:

- Mức giá cước trên đã bao gồm các khoản chi phí phục vụ cấp cứu, chăm sóc, vận chuyển bệnh nhân và thân nhân bệnh nhân.

- Cự ly vận chuyển được xác định khi xe đón bệnh nhân và thân nhân bệnh nhân đưa đến bệnh viện hoặc từ bệnh viện về nhà hoặc từ bệnh viện này đến bệnh viện khác (không tính đoạn đường xe đi mà không chở bệnh nhân và thân nhân bệnh nhân).

- Mức giá cước nêu trên chỉ tính các chi phí: Tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn, ưu đãi nghề của nhân viên hợp đồng; chi phí thường trực; chi phí nhiên liệu; sửa chữa thường xuyên; công tác phí và tiền thuế. Ngân sách nhà nước cân đối các chi phí: Khấu hao tài sản; lương bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn, phụ cấp chức vụ, trách nhiệm, độc hại, ưu đãi nghề của người lao động biên chế; chi phí sửa chữa lớn; bảo hiểm phương tiện, phí và lệ phí, chi phí nghiệp vụ chuyên môn của ngành và chi phí khác (như điện nước, vệ sinh môi trường, rác nguy hại, văn phòng phẩm, công cụ dụng cụ văn phòng, thông tin tuyên truyền, tiền thuê nhà làm việc tại Điện Bàn, tiền tiếp khách, tiền tàu xe, tiền nước uống, tiền chi nghiên cứu khoa học, sáng kiến kinh nghiệm).

Điều 2. Trách nhiệm của các đơn vị:

1. Trung tâm Cấp cứu 115 Quảng Nam chịu trách nhiệm công bố, niêm yết công khai mức giá cước vận chuyển quy định nêu trên; sử dụng hóa đơn thu tiền dịch vụ do Cục Thuế tỉnh quy định; tổ chức phục vụ đưa đón bệnh nhân và thân nhân bệnh nhân kịp thời, chu đáo; sử dụng nguồn thu hợp lý, hiệu quả, tiết kiệm; sửa chữa, quản lý, sử dụng tài sản và hạch toán kế toán theo đúng quy định.

2. Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Cấp cứu 115 Quảng Nam tổ chức phục vụ cấp cứu, đưa đón bệnh nhân và thân nhân bệnh nhân kịp thời, chu đáo.

3. Sở Tài chính, Sở Y tế hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện thu, chi cước vận chuyển bệnh nhân và thân nhân bệnh nhân của Trung tâm Cấp cứu 115 Quảng Nam đảm bảo đúng quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Y tế, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Giám đốc Trung tâm Cấp cứu 115 Quảng Nam và thủ trưởng các cơ quan, cá nhân liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 677/QĐ-UBND ngày 14/02/2015 của UBND tỉnh./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- TT HĐND tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu VT, KG-VX, KTTH, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Đình Tùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2574/QĐ-UBND ngày 27/08/2018 về phê duyệt mức giá cước vận chuyển cấp cứu, đưa đón bệnh nhân và thân nhân bệnh nhân của Trung tâm Cấp cứu 115 Quảng Nam

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.264

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.217.106