Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 257/2004/QĐ-UB điều chỉnh dự toán ngân sách Đảng cấp thành phố và cấp quận - huyện năm 2004 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 257/2004/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Hữu Tín
Ngày ban hành: 17/11/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 257/2004/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 11 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐẢNG CẤP THÀNH PHỐ VÀ CẤP QUẬN - HUYỆN NĂM 2004

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ;
- Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002 ;
- Căn cứ Quyết định số 242/2003/QĐ-TTg ngày 17 tháng 11 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách Nhà nước năm 2004 ;
- Căn cứ Quyết định số 191/2003/QĐ-BTC ngày 17 tháng 11 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về giao dự toán thu-chi ngân sách Nhà nước năm 2004 ;
- Căn cứ Nghị quyết số 44/2003/NQ-HĐ ngày 03 tháng 12 năm 2003 của Hội đồng nhân dân thành phố, Khoá VI, thông qua về dự toán và phân bổ ngân sách ;
- Xét đề nghị của Ban Tài chính Quản trị Thành ủy tại Văn bản số 488-CV/TCQT-NS ngày 18 tháng 8 năm 2004 về điều chỉnh dự toán năm 2004 của 2 cấp ngân sách và ý kiến của Sở Tài chính tại Công văn số 6573/TC-HCSN ngày 06 tháng 10 năm 2004 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay điều chỉnh bổ sung dự toán ngân sách Đảng năm 2004 cấp thành phố và cấp quận - huyện (Ban Tài chính Quản trị Thành ủy) với số tiền 13.646,269 triệu đồng (mười ba tỷ sáu trăm bốn mươi sáu triệu hai trăm sáu mươi chín ngàn đồng) để chi kinh phí thường xuyên, không thường xuyên và chi đào tạo theo chi tiết tại Công văn số 6573/TC-HCSN ngày 06 tháng 10 năm 2004 của Sở Tài chính. Trong đó, bổ sung cho :

1. Cấp ngân sách Đảng bộ thành phố : 6.226,269 triệu đồng.

2. Cấp ngân sách Quận - Huyện ủy : 7.420,000 triệu đồng.

Điều 2. Giao Sở Tài chính lập thủ tục cấp phát, hướng dẫn việc phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố, Trưởng Ban Tài chính Quản trị Thành ủy, Người đứng đầu các tổ chức Đảng trực thuộc Thành ủy và Bí thư các Quận - Huyện ủy có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này ./.

 

 

Nơi nhận :
- Như điều 3
- Thường trực Thành ủy
- Thường trực Hội đồng nhân dân TP
- Thường trực Ủy ban nhân dân TP
- VP HĐ-UB : PVP/KT
- Tổ TM
- Lưu (TM/P)
 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Tín

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 257/2004/QĐ-UB điều chỉnh dự toán ngân sách Đảng cấp thành phố và cấp quận - huyện năm 2004 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.436
DMCA.com Protection Status

IP: 3.88.161.108