Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2507/2004/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Bình Người ký: Đinh Văn Hùng
Ngày ban hành: 15/10/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2507/2004/QĐ-UB

Ninh Bình, ngày 15 tháng 10 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY ĐỊNH VỀ PHÂN CẤP QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002 và Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật ngân sách Nhà nước;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 1435/TC-KHNS ngày 12/10/2004 về việc sửa đổi tỷ lệ phân chia khoản thu tiền sử dụng đất nộp ngân sách Nhà nước;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điểm b, Khoản 5, Mục II, Điều 14 và Điều 15 của Quy định về phân cấp quản lý ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 1480/2003/QĐ-UB ngày 25/7/2003 của UBND tỉnh, như sau:

1- Sửa đổi, bổ sung Điểm b, Khoản 5, Mục II, Điều 14 như sau:

“b). Số tiền thu từ đấu giá quyền sử dụng đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng điều tiết cho các cấp ngân sách như sau:

+ Đối với diện tích đất có giá trị từ 1 tỷ đồng trở xuống (tính theo kết quả đấu giá) điều tiết 100% cho ngân sách huyện, thị xã và cơ sở.

+ Đối với diện tích đất có giá trị trên 1 tỷ đồng (tính theo kết quả đấu giá):

- Ngân sách tỉnh: 50%.

- Ngân sách huyện, thị xã: 30%.

- Ngân sách xã, phường, thị trấn 20%.”

2- Sửa đổi, bổ sung Điều 15 như sau:

“Đối với khoản thu tiền sử dụng đất quy định ở Điểm a, b Khoản 5, Điều 14 trên đây được sử dụng để chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu vực đất đấu giá, cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội thuộc danh mục dự án đầu tư theo quy định về phân cấp quản lý đầu tư xây dựng cơ bản. Trong đó, chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, xây dựng cơ sở hạ tầng khu đất đấu giá: Đây là công trình được đầu tư tại địa bàn của khu đất đấu giá, do đó nguồn kinh phí này được trích từ nguồn ngân sách điều tiết cho các huyện, thị xã và cơ sở”.

Điều 2. Giao cho Sở Tài chính hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị của tỉnh và UBND các huyện, thị xã thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị của tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 4.
- Bộ Tài chính (Để báo cáo)
- TT Tỉnh ủy (Để báo cáo)
- TT HĐNH tỉnh (Để báo cáo)
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh
- Văn phòng Tỉnh ủy.
- Văn phòng HĐND tỉnh
- CPVP UBND tỉnh
- Lưu VT, VP5.

T.M ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH
CHỦ TỊCH
Đinh Văn Hùng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2507/2004/QĐ-UB ngày 15/10/2004 sửa đổi Quy định về phân cấp quản lý ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.986

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.107.249