Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 25/2004/QĐ-UB về quản lý và sử dụng Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" do Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành

Số hiệu: 25/2004/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An Người ký: Nguyễn Thế Trung
Ngày ban hành: 25/03/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 25/2004/QĐ-UB

Vinh. ngày 25 tháng 3 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG QUỸ "ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA".

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003.
- Căn cứ Điều 3, Điều 26 Pháp lệnh ưu đãi người hoạt động cách mạng, liệt sỹ và gia đình liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng ngày 29 tháng 11 năm 1994.
- Căn cứ Nghị định 91/1998/NĐ-CP ngày 9/11/1998 của Chính phủ ban hành Điều lệ xây dựng và quản lý Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa".
- Căn cứ Thông tư số 38/1999/TT-BTC ngày 12/4/1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa".
- Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - TB &XH tại Tờ trình số: 121/TBLSNCC ngày 18/02/2004, sau khi có ý kiến thống nhất của Sở Tài chính và Sở Tư pháp

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" được thành lập trong cả tỉnh, trên cơ sở vận động sự tự nguyện ủng hộ, với tình cảm và trách nhiệm xã hội của các tổ chức và cá nhân để cùng Nhà nước chăm sóc người hoạt động cách mạng, liệt sỹ và gia đình liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến và người có công giúp đỡ cách mạng (gọi chung là người có công với cách mạng).

Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" được hình thành trên cơ sở vận động sự tự nguyện ủng hộ với tình cảm và trách nhiệm xã hội của các cá nhân và tổ chức, nhưng phải đạt được mức vận động đối với từng loại đối tượng tối thiểu là:

a) Đối tượng là cán bộ, công nhân viên chức trong các cơ quan hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp Nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang ít nhất 01 ngày lương (hoặc tương đương)/người/năm.

b) Đối tượng ở các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế khác: 30.000 đồng/người/năm.

c) Những đối tượng còn lại: 10.000 đồng/người/năm.

Điều 2. Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" thành lập ở các cấp như sau:

- Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" cấp tỉnh.

- Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa"cấp huyện, thành, thị (gọi tắt là cấp huyện);

- Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" cấp xã, phường, thị trấn (gọi tắt là cấp xã);

Điều 3.

1. Các đối tượng không thuộc diện vận động ủng hộ xây dựng Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa", bao gồm: Người dưới 18 tuổi, người trên 55 tuổi đối với nữ và trên 60 tuổi đối với nam; Người hoạt động cách mạng, liệt sỹ và gia đình liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng (gọi chung là Người có công với cách mạng); Những người đang hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp xã hội; Học sinh, sinh viên đang học ở các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề; Quân nhân đang thực hiện nghĩa vụ quân sự; hộ nghèo đói có sổ Bảo hiểm Y tế.

Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" hoan nghênh và tiếp nhận lòng hảo tâm của các đối tượng ở khoản 2 Điều này, tự nguyện ủng hộ Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa".

2. Đối tượng vận động ủng hộ Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" được quy định cho từng cấp như Điều 8 của Điều lệ xây dựng và quản lý Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" của Chính phủ.

Điều 4. Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" được sử dụng vào việc chăm sóc đời sống vật chất và tinh thần của người có công với cách mạng, cụ thể như sau:

a) Hỗ trợ để xây dựng và sửa chữa nhà ở ; ưu tiên người có công chưa có nhà ở hoặc nhà dột nát tạm bợ.

b) Tu sửa nghĩa trang liệt sỹ, xây dựng nhà bia tưởng niệm ghi tên liệt sỹ, hỗ trợ bố, mẹ, vợ (chồng) và con liệt sỹ đi thăm viếng mộ liệt sỹ mà gia đình có khó khăn.

c) Thăm hỏi, hỗ trợ khi gia đình gặp khó khăn đặc biệt.

d) Hỗ trợ cho những địa phương có nhiều đối tượng thuộc diện chính sách ưu đãi mà nguồn vận động ủng hộ thấp.

đ) Chi cho các hoạt động phục vụ cho công tác quản lý Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" (sổ, sách, giấy tờ, biên lai thu, chi...); Chi cho các hoạt động tuyên truyền, khen thưởng, phục vụ cho công tác chỉ đạo, vận động xây dựng Quỹ, phụ cấp cho Ban chỉ đạo và cán bộ giúp việc Ban Thường trực, các khoản chi này không vượt quá 5% tổng số thu hàng năm của Quỹ ở từng cấp.

Điều 5. Tổ chức, quản lý, sử dụng Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa":

a) Việc sử dụng Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" cho từng nội dung quy định tại Điều 4 Quyết định này do Ban chỉ đạo Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" các cấp quy định cụ thể trên cơ sở dự toán thu, chi hàng năm của Quỹ.

Mức hỗ trợ và mục đích sử dụng do Ban chỉ đạo Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" cấp hỗ trợ quyết định.

b) Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" không thuộc Ngân sách Nhà nước, Quỹ được hạch toán và báo cáo theo chế độ kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp quy định tại Quyết định 999/QĐ.CĐKT ngày 2/11/1996 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

c) Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước Nghệ An để theo dõi toàn bộ các khoản thu, chi của Quỹ.

Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" không cho vay để sinh lời, kết dư Quỹ được luân chuyển sang năm tiếp theo.

Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" được vận động ủng hộ mỗi năm một lần vào dịp kỷ niệm ngày thương binh liệt sỹ (27/7); Tổ chức và cá nhân có thể ủng hộ một lần hoặc nhiều lần trong một năm.

d) Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" ở mỗi cấp có Ban chỉ đạo xây dựng, điều hành và chịu trách nhiệm trước UBND cùng cấp và trước pháp luật về tổ chức, quản lý, hoạt động của Quỹ.

Quỹ cấp tỉnh giao cho Sở Lao động - TB & XH quản lý; Quỹ cấp huyện giao cho Phòng TC-LĐ quản lý; quỹ cấp xã giao cho UBND xã quản lý.

đ) Ban chỉ đạo Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" ở cấp nào do Chủ tịch UBND cấp đó quyết định thành lập theo quy định tại Điều 12 của điều lệ quản lý Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa".

Điều 6. Trách nhiệm của Ban chỉ đạo xây dựng Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" các cấp.

a) Chỉ đạo xây dựng, quản lý, sử dụng, kiểm tra các hoạt động của Quỹ thuộc cấp mình quản lý; đảm bảo thu, chi đúng quy định, chấp hành đúng chế độ tài chính, kế toán.

b) Lập dự toán thu, chi Quỹ, gửi Ban chỉ đạo xây dựng Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" cấp trên, UBND và cơ quan tài chính cùng cấp.

c) Tổ chức kế toán và báo cáo quyết toán thu, chi Quỹ đúng chế độ kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp theo quy định hiện hành.

d) Kiểm tra, duyệt quyết toán thu, chi Quỹ cấp dưới.

đ) Đề nghị khen thưởng các đơn vị và cá nhân có thành tích, kiến nghị xử lý những trường hợp sai phạm.

e) Ban chỉ đạo Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" các cấp do Phó Chủ tịch UBND cùng cấp làm trưởng ban đồng thời là chủ tài khoản của Quỹ (riêng Quỹ cấp tỉnh giao Giám đốc Sở LĐ-TB & XH làm chủ tài khoản).

f) Ban chỉ đạo Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" có trách nhiệm báo cáo số liệu quyết toán về Quỹ của cấp mình theo yêu cầu của cấp trên và cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền.

Điều 7. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

1. Sở LĐ - TB & XH chủ trì phối hợp cùng Sở: Tài chính, Kế hoạch - Đầu tư, Kho bạc Nhà nước hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.

2. Các ông: Chánh văn phòng HĐND - UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: LĐ - TB & XH, Tài chính, Kho bạc Nhà nước và Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành liên quan ; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

3. Trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc, các cấp, các ngành báo cáo về Sở Lao động - TB & XH để tổng hợp trình ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết

 

 

TM. UBND TỈNH NGHỆ AN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Trung

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 25/2004/QĐ-UB về quản lý và sử dụng Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" do Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.476
DMCA.com Protection Status

IP: 3.95.63.218