Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2474/2015/QĐ-UBND về chính sách hỗ trợ người tự nguyện chữa trị, cai nghiện ma túy tại Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2015-2020

Số hiệu: 2474/2015/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ninh Người ký: Vũ Thị Thu Thuỷ
Ngày ban hành: 26/08/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2474/2015/QĐ-UBND

Quảng Ninh, ngày 26 tháng 08 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI TỰ NGUYỆN CHỮA TRỊ, CAI NGHIỆN MA TÚY TẠI TRUNG TÂM GIÁO DỤC - LAO ĐỘNG XÃ HỘI TỈNH QUẢNG NINH, GIAI ĐOẠN 2015-2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị quyết số 206/2015/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh “Chính sách hỗ trợ cho người tự nguyện chữa trị, cai nghiện ma túy tại Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2015-2020”;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số: 1524/TTr-LĐTBXH-PCTNXH ngày 18 tháng 8 năm 2015; Báo cáo thẩm định số 117/BC-STP ngày 14 tháng 8 năm 2015 của Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hỗ trợ người tự nguyện chữa trị, cai nghiện ma túy tại Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2015-2020 như sau:

1. Đối tượng, phạm vi áp dụng: Người có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Quảng Ninh tự nguyện chữa trị, cai nghiện ma túy tại Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh Quảng Ninh với thời gian từ đủ 6 tháng trở lên.

2. Nội dung và mức hỗ trợ:

a) Tiền ăn mức 30.000 đồng/người/ngày;

b) Tiền khám sàng lọc, xét nghiệm, tiền thuốc cắt cơn, giải độc, điều trị rối loạn tâm thần và các bệnh nhiễm trùng cơ hội mức 650.000 đồng/người/lần cai nghiện;

c) Tiền thuốc chữa bệnh thông thường, khám sức khỏe định kỳ mức 50.000 đồng/người/tháng;

d) Tiền sinh hoạt văn thể mức 10.000 đồng/người/tháng;

e) Tiền trang bị quần áo và đồ dùng sinh hoạt thiết yếu mức 970.000 đồng/người/lần cai nghiện;

f) Tiền điện, nước sinh hoạt mức 80.000 đồng/người/tháng.

Điều 2. Kinh phí thực hiện hỗ trợ tại Điều 1 Quyết định này được bảo đảm từ nguồn ngân sách tỉnh. Hằng năm, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính lập dự toán kinh phí hỗ trợ người tự nguyện chữa trị, cai nghiện ma túy tại Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh Quảng Ninh, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

Điều 3. Ủy ban nhân dân tỉnh giao

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức thực hiện hỗ trợ người tự nguyện chữa trị, cai nghiện ma túy tại Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh Quảng Ninh.

2. Sở Tài chính hướng dẫn việc quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ người tự nguyện chữa trị, cai nghiện ma túy tại Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh Quảng Ninh theo đúng chế độ tài chính hiện hành.

3. Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh Quảng Ninh thực hiện hỗ trợ người tự nguyện chữa trị, cai nghiện ma túy theo quy định tại Quyết định này và các quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký ban hành. Giám đốc các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; Giám đốc Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh Quảng Ninh và Thủ trưởng cơ quan có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4 (thực hiện);
- Văn phòng Chính phủ (báo cáo);
- Bộ Lao động - TBXH (báo cáo);
- Bộ Tài chính (báo cáo);
- Bộ Tư pháp (báo cáo);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (báo cáo);
- Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Tỉnh ủy;
- Ban Văn hóa Xã hội - HĐND tỉnh;
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư; Y tế; Văn hóa Thể thao và Du lịch; Tư pháp; Giáo dục và Đào tạo; Công an tỉnh;
- Ủy ban MTTQ tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Đoàn TNCSHCM tỉnh; Liên đoàn Lao động tỉnh; Hội Cựu chiến binh tỉnh;
- Đài PTTH tỉnh; Báo Quảng Ninh;
- Trung tâm Thông tin-VP.UBND tỉnh;
- V0,1,2,3,4;TM2,3,4;NC;VX3
- Lưu VT, VX2.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Thị Thu Thủy

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2474/2015/QĐ-UBND về chính sách hỗ trợ người tự nguyện chữa trị, cai nghiện ma túy tại Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2015-2020

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.147

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.93.75.242