Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 247/2003/QĐ-UB điều chỉnh nội dung Dự toán chi ngân sách năm 2003 cho Sở Lao động-Thương binh và Xã hội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 247/2003/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thành Tài
Ngày ban hành: 10/11/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 247/2003/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 11 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2003 CHO SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Quyết định số 181/2002/QĐ-TTg ngày 23 tháng 12 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2003 ;
Căn cứ Quyết định số 158/2002/QĐ-BTC ngày 24 tháng 12 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2003 ;
Căn cứ Nghị quyết số 34/2003/NQ-HĐ ngày 16 tháng 01 năm 2003 của Hội đồng nhân dân thành phố về thu, chi ngân sách ;
Theo đề nghị của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tại Công văn số 1978/LĐTBXH ngày 10 tháng 7 năm 2003 về bổ sung kinh phí trang cấp phục vụ quản lý đối tượng từ nguồn chi sự nghiệp thường xuyên năm 2003 và ý kiến của Sở Tài chánh - Vật giá tại Công văn số 3850/TCVG-HCSN ngày 03 tháng 10 năm 2003 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay chấp thuận cho Sở Lao động-Thương binh và Xã hội sử dụng số tiền 3,667 tỷ đồng (ba tỷ sáu trăm sáu mươi bảy triệu đồng) từ nguồn kinh phí dự phòng đã được bố trí trong dự toán kinh phí được giao năm 2003 tại Quyết định số 25/2003/QĐ-UB ngày 03 tháng 3 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố để bổ sung dự toán chi ngân sách cho các nội dung như sau :

1. Văn phòng Sở Lao động-Thương binh và Xã hội (Loại 13-02) : 321 triệu đồng ;

2. Văn phòng Ban Chỉ đạo xóa đói giảm nghèo và việc làm (Loại 13-02) : 53 triệu đồng ;

3. Trung tâm Giáo dục thường xuyên Gia Định (Loại 14-05) : 564 triệu đồng ;

4. Sự nghiệp chính sách (Loại 15-08) : 319 triệu đồng ;

5. Hoạt động xã hội khác (Loại 15-09) : 2.410 triệu đồng, trong đó :

5.1. Kinh phí hoạt động Làng Thiếu niên Thủ Đức (từ tháng 5 năm 2003 đến tháng 12 năm 2003) : 1.530 triệu đồng ;

5.2. Bổ sung kinh phí hoạt động và trang thiết bị dạy văn hóa cho người tàn tật của Trung tâm Bảo trợ dạy nghề và giải quyết việc làm cho người tàn tật thành phố : 250 triệu đồng ;

5.3. Kinh phí tham dự Đại hội thể thao người khuyết tật tại Hà Nội : 410 triệu đồng ;

5.4. Mua sắm, sửa chữa của các cơ sở trực thuộc : 220 triệu đồng.

Điều 2. Sau khi nhận được chỉ tiêu điều chỉnh về dự toán chi ngân sách năm 2003, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thực hiện việc phân bổ chỉ tiêu ngân sách cho các đơn vị trực thuộc và gửi cơ quan tài chánh đồng cấp, Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch để làm căn cứ cấp phát, thanh toán. Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân thành phố trong việc đảm bảo thực hiện chỉ tiêu được giao.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố, Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này ./.

 

- Nơi nhận :

 Như điều 3

- Thường trực Thành Ủy

- Thường trực Hội đồng nhân dân TP

- Thường trực Ủy ban nhân dân TP

- Ban Kinh tế - Ngân sách.HĐND.TP

- VP HĐ-UB : PVP/KT, VX

- Tổ TM, VX

- Lưu (TM/P)

 

 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
 
 
 
 
 Nguyễn Thành Tài

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 247/2003/QĐ-UB điều chỉnh nội dung Dự toán chi ngân sách năm 2003 cho Sở Lao động-Thương binh và Xã hội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.687

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.85.115