Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2464/QĐ-UBND năm 2016 về Danh mục tài sản mua sắm tập trung tỉnh Bình Thuận

Số hiệu: 2464/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Thuận Người ký: Nguyễn Ngọc Hai
Ngày ban hành: 25/08/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2464/QĐ-UBND

Bình Thuận, ngày 25 tháng 8 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC DANH MỤC TÀI SẢN MUA SẮM TẬP TRUNG TỈNH BÌNH THUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 ngày 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước và Nghị định số 04/2016/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 08/2016/QĐ-TTg ngày 26 tháng 02 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc Quy định việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung;

Căn cứ Thông tư số 34/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 02 năm 2016 của Bộ Tài chính về việc công bố danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 35/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 02 năm 2016 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 784/TTr-STC ngày 01 tháng 8 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định Danh mục tài sản mua sắm tập trung tỉnh Bình Thuận, cụ thể như sau:

1. Danh mục hàng hóa, dịch vụ (sau đây gọi chung là tài sản) mua sắm tập trung tỉnh Bình Thuận (trừ thuốc) bao gồm:

a) Xe ô tô chuyên dùng có gắn kèm trang thiết bị chuyên dùng hoặc có cấu tạo đặc biệt theo yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ như: Xe ô tô 29, 30, 34, 47 chỗ ngồi; xe tải; xe bán tải; xe tưới đường, cây; xe ép, chở rác; xe cứu thương…;

b) Thiết bị văn phòng: Máy photocopy;

c) Máy tính mua với số lượng từ 10 bộ trở lên, mỗi bộ gồm: máy tính, màn hình, bàn phím, chuột, thiết bị lưu điện và thiết bị kết nối hệ thống mạng;

d) Trang thiết bị ngành giáo dục: Bàn ghế giáo viên, học sinh các cấp.

2. Việc điều chỉnh Danh mục tài sản mua sắm tập trung tỉnh Bình Thuận do UBND tỉnh quyết định.

Điều 2. Đối tượng áp dụng:

1. Đơn vị mua sắm tập trung: Trung tâm Mua tài sản công thuộc Sở Tài chính là đơn vị mua sắm tập trung của tỉnh.

2. Các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, Ban Quản lý dự án (sau đây gọi tắt là cơ quan, tổ chức, đơn vị) trong tỉnh trực tiếp sử dụng tài sản thuộc Danh mục mua sắm tập trung.

Điều 3. Áp dụng Danh mục mua sắm tập trung tỉnh Bình Thuận.

1. Việc mua sắm tập trung đối với tài sản thuộc Danh mục mua sắm tập trung tỉnh Bình Thuận được áp dụng cách thức ký thỏa thuận khung theo quy định tại Quyết định số 08/2016/QĐ-TTg ngày 26/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ Quy định việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung.

2. Quy trình thực hiện mua sắm tập trung: Theo quy định tại Thông tư số 35/2016/TT-BTC ngày 26/02/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung.

3. Trường hợp sau khi tổng hợp nhu cầu mua sắm tài sản tập trung của các cơ quan, đơn vị trong năm mà loại tài sản mua sắm tập trung có tổng dự toán mua sắm dưới 100 triệu đồng, cho phép các cơ quan, đơn vị đã đăng ký nhu cầu tự tổ chức mua sắm theo quy định hiện hành, không thực hiện mua sắm tập trung; đơn vị mua sắm tập trung có trách nhiệm thông báo đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị biết để thực hiện mua sắm; đồng thời thông báo cho Kho bạc Nhà nước để thực hiện kiểm soát chi theo đúng quy định.

4. Thời gian áp dụng mua sắm tập trung theo Danh mục tài sản mua sắm tập trung tỉnh Bình Thuận nêu tại Khoản 1, Điều 1 Quyết định này được thực hiện kể từ năm 2017.

Điều 4. Điều khoản thi hành.

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

2. Giao trách nhiệm cho Sở Tài chính hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị triển khai thực hiện việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung theo đúng quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Trong quá trình triển khai thực hiện, Sở Tài chính phối hợp với các cơ quan, đơn vị tiếp tục nghiên cứu, đánh giá những thuận lợi, khó khăn, tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung Danh mục tài sản mua sắm tập trung của tỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh, thủ trưởng các cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Ngọc Hai

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2464/QĐ-UBND năm 2016 về Danh mục tài sản mua sắm tập trung tỉnh Bình Thuận

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.038
DMCA.com Protection Status

IP: 34.229.97.16