Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2454/QĐ-UBND năm 2018 về danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch do thành phố Cần Thơ ban hành

Số hiệu: 2454/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Cần Thơ Người ký: Nguyễn Thanh Dũng
Ngày ban hành: 27/09/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2454/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 27 tháng 9 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THUỘC LĨNH VỰC VĂN HÓA, GIA ĐÌNH, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 1992/QĐ-TTg ngày 11 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ, ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch;

Xét đề nghị của Sở Tài chính và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 2619/TTrLN:TC-VH,TT&DL ngày 11 tháng 9 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch của thành phố Cần Thơ, gồm 05 lĩnh vực dịch vụ (chi tiết theo 02 Phụ lục đính kèm).

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

- Xây dựng phương án, gửi Sở Tài chính thẩm tra, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, phê duyệt giá dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch của thành phố Cần Thơ trên cơ sở định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí được cơ quan có thẩm quyền ban hành và lộ trình tính đủ    chi phí theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ.

2. Giao Sở Tài chính:

- Tổ chức thẩm định giá dịch vụ đối với các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch của thành phố Cần Thơ theo phương án của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất.

- Tham gia ý kiến về hình thức giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu lựa chọn đơn vị sự nghiệp công để cung ứng dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch theo phân cấp của thành phố và các quy định hiện hành.

3. Giao Ủy ban nhân dân quận, huyện:

Quyết định lựa chọn đơn vị sự nghiệp công để cung ứng dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch theo hình thức giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu theo phân cấp của thành phố và các quy định hiện hành, sau khi có ý kiến của cơ quan tài chính cùng cấp.

4. Trường hợp các văn bản của Trung ương có liên quan đến các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch của thành phố Cần Thơ được sửa đổi, bổ sung, thay thế thì thực hiện theo các quy định mới. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính tiếp tục rà soát, tổng hợp, tham mưu trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết định điều chỉnh, bổ sung danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch của thành phố Cần Thơ phù hợp với thực tế và theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, các Giám đốc Sở: Nội vụ, Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Cần Thơ và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Dũng

 

PHỤ LỤC I

DANH MỤC DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRONG LĨNH VỰC VĂN HÓA, GIA ĐÌNH, THỂ THAO VÀ DU LỊCH VÀ THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA THÀNH PHỐ CẦN THƠ
(Kèm theo Quyết định số 2454/QĐ-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố)

A. LĨNH VỰC VĂN HÓA

STT

Tên dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước

Sử dụng hoàn toàn NSNN

Sử dụng 01 phần NSNN

Ghi chú

I

Văn hóa cơ sở

08 dịch vụ

03 dịch vụ

Tổng cộng: 11 loại hình dịch vụ

1

Tổ chức liên hoan, hội thi hội diễn nghệ thuật quần chúng.

x

 

 

2

Tham gia liên hoan, hội thi hội diễn nghệ thuật quần chúng.

x

 

 

3

Tổ chức các chương trình nghệ thuật quần chúng phục vụ nhiệm vụ chính trị.

x

 

 

4

Tổ chức liên hoan, hội thi hội diễn tuyên truyền lưu động.

x

 

 

5

Tham gia liên hoan, hội thi hội diễn tuyên truyền lưu động.

x

 

 

6

Hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan phục vụ nhiệm vụ chính trị của thành phố, các nhiệm vụ do thành phố giao.

x

 

 

7

Thực hiện việc hướng dẫn, kiểm tra, tổ chức thực hiện quy họach, kế hoạch quảng cáo ngoài trời

x

 

 

8

Tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật giữa các địa phương, các vùng miền, khu vực và quốc tế

 

x

 

9

Thực hiện khảo sát vị trí, địa điểm treo băng rôn, phướn, hộp đèn trên các tuyến đường trên địa bàn thành phố.

 

x

 

10

Hoạt động bảo trì các trụ bảng tuyên truyền.

 

x

 

11

Hoạt động thanh kiểm tra hoạt động quảng cáo trên địa bàn thành phố

x

 

 

II

Nghệ thuật biểu diễn

Sử dụng hoàn toàn NSNN: 11 dịch vụ

Sử dụng 1 phần NSNN: 01 dịch vụ

Tổng cộng: 12 loại hình dịch vụ

1

Tổ chức các chương trình nghệ thuật tại các sự kiện văn hóa, gia đình, thể thao,… do cấp thành phố tổ chức và đăng cai.

x

 

 

2

Tổ chức các chương trình nghệ thuật tại các ngày lễ hội, sự kiện do thành phố tổ chức.

 

x

 

3

Tổ chức các chương trình nghệ thuật tại các ngày Lễ lớn của Đảng, Nhà nước, dân tộc do thành phố tổ chức.

x

 

 

4

Tổ chức các chương trình nghệ thuật kỷ niệm ngày sinh của các lãnh tụ Đảng, Nhà nước, dân tộc do nhà nước tổ chức.

x

 

 

5

Tổ chức các chương trình nghệ thuật phục vụ nhiệm vụ chính trị, đối nội, đối ngoại do thành phố tổ chức.

x

 

 

6

Xây dựng chương trình, dàn dựng các tiết mục, vở diễn và tổ chức biểu diễn nghệ thuật phục vụ nhân dân trên địa bàn theo kế hoạch hàng năm.

x

 

 

7

Tổ chức các cuộc thi, liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp

x

 

 

8

Tham gia các cuộc thi, liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp

x

 

 

9

Tổ chức các Đoàn nghệ thuật đi biểu diễn phục vụ cộng đồng người Việt tại các nước do thành phố tổ chức.

x

 

 

10

Tổ chức biểu diễn các chương trình nghệ thuật khác do thành phố giao.

x

 

 

11

Tổ chức sưu tầm, phục hồi, nghiên cứu sáng tác, bảo tồn, kế thừa và phát triển nghệ thuật truyền thống dân tộc

x

 

 

12

Hướng dẫn và truyền dạy nghệ thuật truyền thống dân tộc, dân gian, tiêu biểu và đặc thù

x

 

 

III

Di sản văn hóa, bảo tàng

Sử dụng hoàn toàn NSNN: 10 dịch vụ

Sử dụng 1 phần NSNN: 01 dịch vụ

Tổng cộng: 11 loại hình dịch vụ

1

Hoạt động nghiên cứu, sưu tầm, giáo dục, truyền thống và các hoạt động khác của bảo tàng được UBND thành phố giao

x

 

 

2

Hoạt động kiểm kê, bảo quản

x

 

 

3

Hoạt động trưng bày phục vụ nhiệm vụ chính trị

x

 

 

4

Hoạt động triển lãm, trưng bày do các tổ chức, cá nhân tổ chức có yếu tố thương mại.

 

x

 

5

Hoạt động tu sửa, phục chế hiện vật đã xuống cấp

x

 

 

6

Hoạt động thăm dò, khai thác và khai quật khảo cổ

x

 

 

7

Lập hồ sơ khoa học về di tích trình cấp có thẩm quyền xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia và cấp thành phố.

x

 

 

8

Lập hồ sơ khoa học về di sản văn hóa trình cấp có thẩm quyền công nhận di sản văn hóa cấp quốc gia.

x

 

 

9

Lập hồ sơ khoa học trình cấp có thẩm quyền công nhận bảo vật quốc gia.

x

 

 

10

Hoạt động bảo vệ, nghiên cứu, bảo quản, tu bổ, phục hồi, quảng bá, phát huy giá trị di tích và các công việc đột xuất khác được UBND thành phố giao.

x

 

 

11

Hoạt động kiểm kê, thực hành, truyền dạy, quảng bá di sản văn hóa phi vật thể và các công việc đột xuất khác được UBND thành phố giao.

x

 

 

12

Hoạt động xây dựng dữ liệu về di sản văn hóa

x

 

 

13

Hoạt động giám định tài liệu, di vật, bảo vật quốc gia và cổ vật

x

 

 

IV

Mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm

Sử dụng hoàn toàn NSNN: 03 dịch vụ

Sử dụng 1 phần NSNN: 01 dịch vụ

Tổng cộng: 04 loại hình dịch vụ

1

Đặt hàng sáng tác, sưu tầm tác phẩm nhiếp ảnh, mỹ thuật

x

 

 

2

Tổ chức triển lãm, thi, liên hoan các tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh

 

x

 

3

Tổ chức triễn lãm văn hóa, nghệ thuật khác.

x

 

 

4

Hoạt động thẩm định tác phẩm nhiếp ảnh, mỹ thuật

x

 

 

V

Thư viện

Sử dụng hoàn toàn NSNN: 08 dịch vụ

Sử dụng 1 phần NSNN

Tổng cộng: 08 loại hình dịch vụ

1

Bổ sung, lưu trữ, xử lý, tra cứu và cung cấp thông tin và tài liệu (sách, báo, tạp chí, sách điện tử, hợp tác liên kết tài liệu cho thư viện điện tử,…)

x

 

 

2

Hỗ trợ học tập ngoài nhà trường qua sách, báo, tư liệu.

x

 

 

3

Tổ chức sự kiện, trưng bày, triển lãm sách báo, tư liệu phục vụ các ngày lễ lớn của Đảng, Nhà nước, Dân tộc, Địa phương và quốc tế,…

x

 

 

4

Xây dựng phong trào đọc sách cơ sở.

x

 

 

5

Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của thư viện.

x

 

 

6

Biên soạn và xuất bản các ấn phẩm thông tin chuyên ngành (bao gồm ấn phẩm Xuân) phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và đối tượng phục vụ của thư viện.

x

 

 

7

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày sách Việt Nam 21/4, hưởng ứng ngày sách, bản quyền thế giới 23/4, phát triển văn hóa đọc.

x

 

 

8

Hoạt động luân chuyển sách

x

 

 

VI

Điện ảnh

Sử dụng hoàn toàn NSNN: 04 dịch vụ

Sử dụng 1 phần NSNN: 01 dịch vụ

Tổng cộng: 05 loại hình dịch vụ

1

Tổ chức phát hành - phổ biến phim phục vụ nhiệm vụ chính trị, các sự kiện chính trị, các ngày kỷ niệm, các ngày lễ lớn trong năm.

x

 

 

2

Hoạt động chiếu phim lưu động tại các địa phương phục vụ nhiệm vụ chính trị, các sự kiện, các ngày lễ lớn trong năm phục vụ đồng bào dân tộc, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

x

 

 

3

Tổ chức Tuần phim nước ngoài tại Việt Nam, Tuần phim Việt Nam ở nước ngoài; tham gia Liên hoan phim Việt Nam, Liên hoan phim quốc tế và các sự kiện quảng bá điện ảnh Việt Nam ở trong và ngoài nước.

 

x

 

4

Khai thác tư liệu lưu trữ điện ảnh

x

 

 

5

Đặt hàng sản xuất phim, quay tư liệu các sự kiện lớn, phim truyện video và các chương trình băng hình phục vụ đồng bào dân tộc, vùng sâu, vùng xa.

x

 

 

VII

Văn hóa phẩm

Sử dụng hoàn toàn NSNN: 01 dịch vụ

Sử dụng 1 phần NSNN

Tổng cộng: 01 loại hình dịch vụ

1

Giám định văn hóa phẩm

x

 

 

VIII

Văn học nghệ thuật

Sử dụng hoàn toàn NSNN: 02 dịch vụ

Sử dụng 1 phần NSNN: 01 dịch vụ

Tổng cộng: 03 loại hình dịch vụ

1

Đặt hàng sáng tác tác phẩm văn hóa nghệ thuật

x

 

 

2

Hỗ trợ các trại sáng tác văn học nghệ thuật

 

x

 

3

Tham gia các trại sáng tác văn học nghệ thuật

x

 

 

B. LĨNH VỰC GIA ĐÌNH

STT

Tên dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước

Sử dụng hoàn toàn NSNN: 03 dịch vụ

Sử dụng 1 phần NSNN

Tổng cộng: 03 loại hình dịch vụ

1

Tổ chức Hội thi, hội diễn, tọa đàm, diễn đàn nhân kỷ niệm Ngày quốc tế hạnh phúc 20/3, Ngày Gia đình Việt Nam 28/6

x

 

 

2

Tổ chức tuyên truyền cổ động trực quan kỷ niệm Ngày quốc tế hạnh phúc 20/3, Ngày Gia đình Việt Nam 28/6.

x

 

 

3

Công tác đặt, đổi tên đường của thành phố

x

 

 

C. LĨNH VỰC THỂ THAO

STT

Tên dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước

Sử dụng hoàn toàn ngân sách

Sử dụng 1 phần ngân sách

Ghi chú

I

Thể dục thể thao quần chúng

Sử dụng hoàn toàn NSNN: 06 dịch vụ

Sử dụng 1 phần NSNN: 01 dịch vụ

Tổng cộng: 07 loại hình dịch vụ

1

Tổ chức các hoạt động thể dục thể thao phong trào dành cho mọi đối tượng tham gia: Người cao tuổi, người khuyết tật, thanh thiếu niên, nhi đồng, …

 

x

 

2

Tổ chức các hoạt động thể thao phục vụ nhiệm vụ chính trị của thành phố, các hoạt động thể thao chào mừng các sự kiện, ngày lễ lớn của đất nước, thành phố..

x

 

 

3

Tổ chức Đại hội TDTT thành phố.

x

 

 

4

Tổ chức các giải thể thao quần chúng cấp khu vực ĐBSCL và quốc gia được ủy nhiệm đăng cai.

x

 

 

5

Cử tham gia thi đấu các Hội thi, giải thể thao quần chúng cấp khu vực ĐBSCL và toàn quốc.

x

 

 

6

Tổ chức giảng dạy, hướng dẫn nhân dân kỹ thuật, phương pháp tập luyện các môn thể dục thể thao.

x

 

 

7

Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ trọng tài, cộng tác viên, hướng dẫn viên thể thao cơ sở.

x

 

 

II

Thể thao thành tích cao và thể thao chuyên nghiệp

Sử dụng hoàn toàn NSNN: 04 dịch vụ

Sử dụng 01 phần NSNN:

Tổng cộng: 04 loại hình dịch vụ

1

Tổ chức các giải thể thao thành tích cao cấp khu vực ĐBSCL, quốc gia, quốc tế được ủy nhiệm đăng cai.

x

 

 

2

Tổ chức tuyển chọn, huấn luyện và đào tạo vận động viên thể thao.

x

 

 

3

Cử tham gia thi đấu các giải thể thao cấp khu vực ĐBSCL, quốc gia, quốc tế.

x

 

 

4

Cử tham gia tập huấn trong nước, nước ngoài.

x

 

 

III

Danh mục khác

Sử dụng hoàn toàn NSNN: 03 dịch vụ

Sử dụng 01 phần NSNN:

Tổng cộng: 03 loại hình dịch vụ

1

Xây dựng chiến lược, đề án, kế hoạch phát triển sự nghiệp thể dục thể thao thành phố.

x

 

 

2

Bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ phục vụ tập luyện thể dục thể thao.

x

 

 

3

Cung cấp thông tin và các dịch vụ công trong lĩnh vực thể dục thể thao.

x

 

 

D. LĨNH VỰC DU LỊCH

STT

Tên dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước

Sử dụng hoàn toàn ngân sách: 13 dịch vụ

Sử dụng 1 phần ngân sách: 04 dịch vụ

Tổng cộng: 17 dịch vụ

1

Tổ chức và tham gia các hội nghị, hội thảo, hội chợ, triển lãm, sự kiện, hội thi về du lịch và xúc tiến du lịch trong và ngoài nước.

x

 

 

2

Xây dựng, thiết kế và hoạt động các gian hàng triển lãm về du lịch trong nước và ở nước ngoài.

x

 

 

3

Xây dựng các phần mềm, ứng dụng công nghệ thông tin quảng bá du lịch.

x

 

 

4

Sản xuất phim, phóng sự quảng bá du lịch.

x

 

 

5

Hoạt động hợp tác, liên kết, xúc tiến du lịch trong nước và nước ngoài.

x

 

 

6

Nghiên cứu thị trường du lịch, xây dựng cơ sở dữ liệu du lịch.

x

 

 

7

Tuyên truyền, quảng bá du lịch trên các phương tiện thông tin đại chúng.

x

 

 

8

Cung cấp, hỗ trợ thông tin cho du khách trong và ngoài nước .

x

 

 

9

Hỗ trợ các hoạt động cứu hộ, cứu nạn tại các điểm du lịch trên địa bàn thành phố.

x

 

 

10

Phối hợp tổ chức các hoạt động tuần tra, bảo vệ an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường tại các điểm du lịch trên địa bàn thành phố.

x

 

 

11

Công tác đào tạo nguồn nhân lực du lịch: Tổ chức các lớp bồi dưỡng quản lý khách sạn, lễ tân, nghiệp vụ buồng, bàn, bếp, vệ sinh an toàn thực phẩm, tập huấn nghiệp vụ cho lái xe du lịch...

 

x

 

12

Xây dựng, sản xuất và phát hành các ấn phẩm, vật phẩm để tuyên truyền, quảng bá về du lịch.

 

x

 

13

Tổ chức đón các đoàn quay phim, báo chí, đoàn lữ hành (Famtrip, Presstrip) để khảo sát và quảng bá du lịch Cần Thơ.

 

x

 

15

Phát triển thương hiệu du lịch thành phố Cần Thơ

x

 

 

16

Khảo sát điều tra sản phẩm du lịch

x

 

 

17

Hỗ trợ xây dựng nâng cấp các điểm du lịch trên địa bàn thành phố

 

x

 

18

Biên tập, xuất bản Bản tin văn hóa, thể thao và du lịch.

 

x

 

Đ. CÁC DỊCH VỤ KHÁC THUỘC LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO,  DU LỊCH VÀ GIA ĐÌNH

STT

Tên dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước

Sử dụng hoàn toàn ngân sách

Sử dụng 1 phần ngân sách

Ghi chú

I

Đào tạo

Sử dụng hoàn toàn NSNN: 02 dịch vụ

Sử dụng 01 phần NSNN

Tổng cộng: 02 loại hình dịch vụ

1

Cử cán bộ, CCVC đi đào tạo, bồi dưỡng trong và ngoài nước

x

 

 

2

Tổ chức lớp đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho  CB, CCVC

x

 

 

3

Công tác đào tạo nguồn nhân lực du lịch: Tổ chức các lớp bồi dưỡng quản lý khách sạn, lễ tân, nghiệp vụ buồng, bàn, bếp, vệ sinh an toàn thực phẩm, tập huấn nghiệp vụ cho lái xe du lịch.

 

x

 

II

Khoa học, công nghệ và môi trường

Sử dụng hoàn toàn NSNN: 02 dịch vụ

Sử dụng 1 phần NSNN:

Tổng cộng: 02 loại hình dịch vụ

1

Nghiên cứu các chương trình, đề tài, dự án, đề án, nhiệm vụ khoa học và công nghệ lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch theo chỉ đạo của thành phố

x

 

 

2

Các chương trình, đề án, nhiệm vụ môi trường, đa dạng sinh học, ứng phó với biến đổi khí hậu lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch.

x

 

 

III

Hợp tác quốc tế

Sử dụng hoàn toàn NSNN: 01 dịch vụ

Sử dụng 1 phần NSNN: 01 dịch vụ

Tổng cộng: 02 loại hình dịch vụ

1

Hoạt động quảng bá, xúc tiến về văn hóa, gia đình và thể thao trong nước và ngoài nước.

 

x

 

2

Tổ chức các sự kiện văn hóa đối ngoại trong nước và ngoài nước.

x

 

 

IV

Đặt hàng xuất bản phẩm thuộc văn hóa, gia đình và thể thao

x

 

 

 

PHỤ LỤC II

DANH MỤC DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG KHÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRONG LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO, DU LỊCH VÀ GIA ĐÌNH THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA THÀNH PHỐ CẦN THƠ

A. LĨNH VỰC VĂN HÓA

STT

Tên dịch vụ sự nghiệp công không sử dụng ngân sách nhà nước

I

Văn hóa cơ sở

1

Dịch vụ quảng cáo

II

Nghệ thuật biểu diễn

1

Tổ chức các chương trình nghệ thuật chuyên nghiệp nhằm mục đích thương mại

2

Tổ chức các chương trình nghệ thuật truyền thống phục vụ khách du lịch

3

Dịch vụ hội trường, khán phòng nhà hát phục vụ các sự kiện cho các đơn vị bên ngoài

III

Di sản văn hóa, bảo tàng

1

Phục vụ tham quan tại Bảo tàng (trừ đối với Bảo tàng chưa được phép thu phí)

2

Hoạt động triển lãm, trưng bày của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có yếu tố thương mại đảm bảo chi phí

IV

Mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm

1

Tổ chức các dịch vụ triển lãm, trưng bày của các họa sĩ trong và ngoài nước có yếu tố thương mại đảm bảo chi phí

V

Thư viện

1

Phục vụ khách tham quan tại Thư viện

2

Tổ chức sự kiện, biên soạn thư mục, trưng bày, triển lãm báo, tư liệu cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu

VI

Điện ảnh

1

Dịch vụ phát hành phim và chiếu bóng nhằm mục đích thương mại

B. LĨNH VỰC THỂ THAO

STT

Tên dịch vụ sự nghiệp công không sử dụng ngân sách nhà nước

1

Tổ chức các sự kiện, hoạt động thể thao cho các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu và đảm bảo chi phí

2

Dịch vụ địa điểm, sân bãi phục vụ các sự kiện, hoạt động thể thao cho các đơn vị bên ngoài

3

Tổ chức các sự kiện, hoạt động thể thao nhằm mục đích thương mại và phục vụ khách du lịch

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2454/QĐ-UBND năm 2018 về danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch do thành phố Cần Thơ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


348

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.245.125