Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2434/2009/QĐ-UBND ban hành Quy định về chính sách quản lý và bảo vệ nhà vườn Huế do Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Số hiệu: 2434/2009/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Nguyễn Văn Cao
Ngày ban hành: 04/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2434/2009/QĐ-UBND

Huế, ngày 04 tháng 11 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ VÀ BẢO VỆ NHÀ VƯỜN HUẾ

UỶ BAN NHÂN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Di sản Văn hoá ngày 29 tháng 6 năm 2001;
Căn cứ Nghị quyết số 3i/2006/NQBT-HĐND5 ngày 10 tháng 4 năm 2006 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Khoá V, kỳ họp bất thường lần 3;
Căn cứ Quyết định số 1183/2006/QĐ-UBND ngày 05 tháng 5 năm 2006 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc phê duyệt “Đề án Chính sách bảo vệ nhà vườn Huế giai đoạn 2006 - 2010”;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và Chủ tịch UBND thành phố Huế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định về một số chính sách quản lý và bảo vệ nhà vườn Huế”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2009.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban Nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Tư pháp, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Nội vụ; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chánh Thanh tra tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân thành phố Huế; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- TVTU; TT HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐB Quốc hội tỉnh;
- Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Viện KSND tỉnh; Toà án Nhân dân tỉnh;
- HĐND thành phố Huế;
- Đài TRT; Báo TT Huế (đăng tin);
- VP: PCVP Mai Hùng Tuân và các CV;
 Cổng Thông tin Điện tử TT Huế;
Lưu: VT,NĐ

TM.UỶ BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao

 

QUY ĐỊNH

VỀ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ VÀ BẢO VỆ NHÀ VƯỜN HUẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2434 /2009/QĐ-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2009 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế )

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng điều chỉnh

1. Quy định này quy định một số chính sách quản lý và bảo vệ nhà vườn Huế; trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc được giao quản lý nhà vườn Huế (sau đây gọi chung là chủ nhà vườn Huế).

2. Đối tượng được nhận kinh phí hỗ trợ cho các hoạt động liên quan đến bảo vệ nhà vườn phải nằm trong danh sách nhà vườn Huế được quản lý và bảo vệ do UBND thành phố Huế phê duyệt trên cơ sở đề xuất của Ban quản lý và bảo vệ nhà vườn Huế và thẩm định của Hội đồng đánh giá, thẩm định phân loại nhà vườn Huế.

Điều 2. Trách nhiệm của chủ nhà vườn Huế

Các chủ nhà vườn Huế nằm trong danh mục nhà vườn Huế được UBND thành phố Huế phê duyệt, ngoài việc phải chấp hành các quy định của pháp luật trên từng lĩnh vực còn phải chấp hành các quy định tại văn bản này khi lập vườn, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tổ chức sản xuất, kinh doanh; trùng tu, tôn tạo, xây dựng, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp nhà vườn do mình là chủ sở hữu hoặc được giao quản lý

Chương II

CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ BẢO VỆ NHÀ VƯỜN HUẾ

Điều 3. Hỗ trợ trùng tu tôn tạo nhà

Chủ nhà vườn Huế khi trùng tu, tôn tạo nhà được hưởng các chính sách sau:

1. Hỗ trợ 100% chi phí khảo sát, thiết kế trùng tu nhà vườn theo định mức quy định của Nhà nước.

2. Hỗ trợ 70% kinh phí trùng tu, tôn tạo nhà, nhưng tối đa không vượt quá 100 triệu đồng/nhà.

Điều 4. Hỗ trợ tạo lập vườn

Chủ nhà vườn Huế khi tạo lập vườn, được hưởng các chính sách như sau:

1. Hỗ trợ một lần 100% tiền mua cây giống, nhưng tối đa không quá 5 triệu đồng/vườn.

2. Hỗ trợ cho vay không tính lãi 50% giá trị đầu tư tạo lập vườn (trừ tiền mua cây giống) theo phương án đầu tư được duyệt, nhưng không quá 30 triệu đồng/vườn, thời hạn vay không quá 5 năm.

Điều 5. Hoạt động tham quan du lịch

UBND thành phố Huế phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, các công ty du lịch trên địa bàn tỉnh và chủ nhà vườn Huế thành lập các tuyến du lịch cụ thể để khách du lịch tham quan nhà vườn Huế; xây dựng phương án tổ chức bán vé tham quan nhà vườn Huế; xây dựng cơ chế trích tỷ lệ 25% trên giá vé tham quan cho chủ nhân các nhà vườn để hỗ trợ công tác bảo vệ, trùng tu, tôn tạo nhà vườn.

Điều 6. Hỗ trợ hoạt động kinh doanh dịch vụ tại nhà vườn

Chủ nhà vườn Huế khi tổ chức hoạt động kinh doanh dịch vụ tại nhà vườn, được hưởng các chính sách sau:

1. Hỗ trợ 100% kinh phí đào tạo nghề cho các thành viên trong gia đình của chủ nhà vườn Huế, mức hỗ trợ tối đa không quá 5 triệu đồng/hộ. Việc hỗ trợ được thực hiện thông qua các trường dạy nghề.

2. Chủ nhà vườn Huế có phương án kinh doanh được cho vay không tính lãi 50% vốn kinh doanh, nhưng tối đa không quá 30 triệu đồng/nhà vườn, với thời hạn vay không quá 3 năm.

Điều 7. Nguồn vốn và quy trình, thủ tục triển khai hỗ trợ

1. Nguồn vốn thực hiện các chính sách hỗ trợ bảo vệ nhà vườn Huế được lấy từ Quỹ bảo tồn nhà vườn Huế do UBND tỉnh thành lập và phân bổ hàng năm theo kế hoạch cho UBND thành phố Huế.

2. Quy trình, thủ tục triển khai hỗ trợ

a) Hàng năm, căn cứ các chính sách hỗ trợ theo quy định, chủ nhà vườn Huế lập thủ tục đăng ký trùng tu, tôn tạo nhà vườn; lập vườn; tổ chức sản xuất, kinh doanh gửi Ban quản lý và bảo vệ nhà vườn Huế.

b) Ban quản lý và bảo vệ nhà vườn Huế căn cứ kế hoạch bảo vệ nhà vườn Huế giai đoạn 2006-2010, hồ sơ đăng ký của chủ nhà vườn Huế và khả năng tài chính trong năm kế hoạch, tiến hành điều tra khảo sát phân loại hồ sơ đăng ký để lập kế hoạch triển khai thực hiện báo cáo Hội đồng đánh giá, thẩm định phân loại nhà vườn Huế.

c) Hội đồng đánh giá, thẩm định phân loại nhà vườn Huế, căn cứ kế hoạch bảo vệ nhà vườn Huế giai đoạn 2006-2010 và kế hoạch triển khai thực hiện do Ban quản lý và bảo vệ nhà vườn Huế, xem xét thẩm định, thống nhất bằng biên bản giữa các thành viên Hội đồng. Chủ tịch Hội đồng lập báo cáo thẩm định gửi UBND thành phố Huế xem xét quyết định mức hỗ trợ.

d) Căn cứ quyết định phê duyệt của UBND thành phố Huế, Ban quản lý và bảo vệ nhà vườn Huế tổ chức triển khai thực hiện.

Chương III

MỘT SỐ QUY ĐỊNH QUẢN LÝ

Điều 8. Quản lý về văn hóa

1. UBND tỉnh khuyến khích các tổ chức, cá nhân tổ chức khai thác các hoạt động văn hóa tại các nhà vườn Huế phù hợp với bản sắc văn hóa Huế nhằm mục đích phục vụ du lịch, phục vụ quần chúng nhân dân trong khu vực.

2. Ban quản lý và bảo vệ nhà vườn Huế phối hợp với các cơ quan chuyên môn của tỉnh và thành phố nghiên cứu xây dựng các quy định cụ thể về quản lý văn hoá, phù hợp với việc quản lý và bảo vệ nhà vườn Huế, trình UBND thành phố Huế phê duyệt.

Điều 9. Quản lý quy hoạch - kiến trúc và xây dựng, cải tạo, sửa chữa

1. Nhà vườn Huế được quản lý theo các Quy hoạch chi tiết đã được UBND tỉnh phê duyệt và các quy định hiện hành của pháp luật.

2. Nhà vườn Huế phải được bảo tồn nguyên trạng những giá trị kiến trúc đã có trên cơ sở hồ sơ và kết luận của Hội đồng đánh giá, thẩm định phân loại nhà vườn Huế.

Các hoạt động đầu tư xây dựng, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp phải đảm bảo nguyên tắc phục hồi, phục chế, tôn tạo lại kiến trúc đã có.

Trường hợp chủ nhà vườn có nhu cầu cải tạo mở rộng trên nguyên tắc giữ gìn tôn tạo kiến trúc đã có (theo kinh phí riêng) thì Ban quản lý thực hiện đề án thuộc UBND thành phố Huế có trách nhiệm tổng hợp hồ sơ, nghiên cứu đề xuất Hội đồng đánh giá, thẩm định phân loại nhà vườn Huế trình cấp thẩm quyền quyết định.

3. Các nhà vườn Huế thuộc danh mục quản lý và bảo vệ khi có nhu cầu sửa chữa, cải tạo phải đăng ký qua Ban quản lý và bảo vệ nhà vườn Huế để được hướng dẫn trình tự thủ tục lập hồ sơ thiết kế và thẩm tra hồ sơ thiết kế trước khi trình UBND thành phố Huế cấp giấy phép xây dựng sửa chữa, cải tạo (bao gồm cả nội dung cho phép tháo dỡ từng phần công trình hoặc toàn bộ công trình).

4. Các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực tư vấn thiết kế, tổ chức thi công trùng tu, tu bổ được phép trực tiếp đầu tư, tu bổ, phục hồi nhà vườn Huế liên hệ với Ban quản lý và bảo vệ nhà vườn Huế để được hướng dẫn các thủ tục hành chính, pháp lý, kỹ thuật và giải pháp kiến trúc đối với việc phục hồi, phục chế nhà vườn.

5. Việc xây dựng, cải tạo, sửa chữa và tháo dỡ nhà trái với quy định này sẽ bị xử lý theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật; đồng thời không được xem xét hỗ trợ theo các quy định hiện hành của UBND tỉnh về chính sách bảo vệ nhà vườn Huế.

Điều 10. Quản lý đất đai

1. Giữ nguyên trạng thửa đất đối với các nhà vườn nằm trong danh mục quản lý.

2. Chủ nhà vườn Huế được quyền đầu tư, tu bổ vườn nhằm mục đích khai thác, giữ gìn và phát huy các giá trị tiêu biểu của nhà vườn Huế.

Điều 11. Quản lý vệ sinh môi trường

Chủ nhà vườn Huế phải chấp hành theo đúng các quy định về quản lý vệ sinh môi trường. Việc chăn nuôi gia súc, gia cầm trong các nhà vườn phải tuân thủ các quy định hiện hành về phòng chống dịch bệnh đối với “gia súc - gia cầm” và đảm bảo không ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường trong và ngoài khuôn viên khu nhà.

Điều 12. Quản lý sản xuất kinh doanh

1. Mọi hoạt động kinh doanh trong các nhà vườn Huế phải thực hiện theo các quy định của pháp luật.

2. Chủ nhà vườn Huế sau khi đăng ký kinh doanh lưu trú, sẽ được cơ quan quản lý nhà nước về du lịch theo thẩm quyền thẩm định và hướng dẫn về điều kiện kinh doanh cơ sở lưu trú. Khi thỏa mãn các điều kiện trên thì được thực hiện dịch vụ lưu trú tại nhà vườn.

3. Chủ nhà vườn Huế được phép xây dựng thương hiệu, quảng cáo lành mạnh, rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để phát triển các hoạt động sản xuất kinh doanh; khai thác tối đa giá trị văn hoá nhà vườn Huế góp phần phát triển du lịch, phát triển kinh tế cho gia đình và cho xã hội.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 13. Tổ chức thực hiện

1. Sở Tài chính:

Chủ trì tham mưu UBND tỉnh ban hành quy chế quản lý và sử dụng Quỹ bảo tồn nhà vườn Huế.

2. UBND thành phố Huế:

a) Chủ trì xây dựng thông qua Sở Nội vụ trình UBND tỉnh Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá, thẩm định phân loại nhà vườn Huế;

b) Ban hành quy định thành lập và quy chế hoạt động của Ban quản lý và bảo vệ nhà vườn Huế;

c) Chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức triển khai Quy định này đến UBND các phường, xã; các hộ gia đình, cá nhân sở hữu, sử dụng nhà vườn thuộc danh mục được UBND thành phố Huế phê duyệt.

3. Giám đốc các sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, phối hợp với UBND thành phố Huế tổ chức thực hiện tốt Quy định này.

4. Chủ nhà vườn Huế:

Thực hiện tốt chính sách quản lý và bảo vệ nhà vườn Huế theo Quy định này.

Điều 14. Xử lý vi phạm

1. Chủ nhà vườn Huế trong danh mục đã được UBND thành phố Huế phê duyệt nếu vi phạm các quy định hiện hành của Nhà nước và vi phạm chính sách quản lý và bảo vệ nhà vườn sẽ bị xử lý theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước theo từng lĩnh vực; nếu tự ý hủy hoại đất, nhà vườn hoặc xây dựng các công trình trái phép sẽ bị buộc phải phục hồi lại nguyên trạng nhà vườn theo hồ sơ và kết luận đã được điều tra, đánh giá ban đầu.

2. Đối với các nhà vườn Huế đã được hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định hiện hành của tỉnh, khi vi phạm chính sách quản lý và bảo vệ nhà vườn, ngoài việc bị xử lý theo quy định hiện hành còn bị thu hồi và bồi thường giá trị hỗ trợ đã được hưởng tại Quy định này.

Điều 15. Điều chỉnh chính sách

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, UBND thành phố Huế báo cáo UBND tỉnh xem xét, bổ sung, sửa đổi cho phù hợp./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2434/2009/QĐ-UBND ban hành Quy định về chính sách quản lý và bảo vệ nhà vườn Huế do Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.320

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.186.91