Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 24/2016/QĐ-UBND quy định việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Số hiệu: 24/2016/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Kiên Giang Người ký: Mai Văn Huỳnh
Ngày ban hành: 06/09/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 24/2016/QĐ-UBND

Kiên Giang, ngày 06 tháng 9 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH VIỆC MUA SẮM TÀI SẢN NHÀ NƯỚC THEO PHƯƠNG THỨC TẬP TRUNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật quản lý và sử dụng tài sản nhà nước ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Luật đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 58/2015/QĐ-TTg ngày 17 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 08/2016/QĐ-TTg ngày 26 tháng 02 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung;

Căn cứ Thông tư số 34/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 02 năm 2016 của Bộ Tài chính công bố danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 35/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 02 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 337/TTr-STC ngày 20 tháng 7 năm 2016.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; bao gồm: Danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp tỉnh và quy định đơn vị mua sắm tập trung của tỉnh Kiên Giang.

2. Đối tượng áp dụng

Quyết định này áp dụng đối với đơn vị mua sắm tập trung của tỉnh; các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, Ban Quản lý dự án trên địa bàn tỉnh Kiên Giang (gọi tắt là cơ quan, tổ chức, đơn vị).

Điều 2. Danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp tỉnh

Danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp tỉnh bao gồm: Xe ô tô chuyên dùng có gắn kèm trang thiết bị chuyên dùng, xe ô tô chuyên dùng có cấu tạo đặc biệt theo yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ (trừ xe ô tô phục vụ công tác, xe ô tô chuyên dùng mua sắm tập trung cấp quốc gia và xe ô tô tại đơn vị vũ trang nhân dân).

Điều 3. Đơn vị mua sắm tài sản tập trung của tỉnh

Giao Sở Tài chính thực hiện nhiệm vụ mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung của tỉnh, theo mô hình kiêm nhiệm, không tăng biên chế theo quy định tại Quyết định số 08/2016/QĐ-TTg ngày 26 tháng 02 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 4. Một số quy định cụ thể về mua sắm tài sản tập trung cấp tỉnh

1. Nguồn kinh phí mua sắm tập trung thực hiện theo quy định tại Điều 3 Quyết định số 08/2016/QĐ-TTg ngày 26 tháng 02 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Quy trình thực hiện, cách thức mua sắm tập trung và lựa chọn tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp trong mua sắm tập trung thực hiện theo quy định tại Thông tư số 35/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 02 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung.

3. Quản lý việc thu, chi liên quan đến mua sắm tập trung thực hiện theo quy định tại Điều 28, Điều 29 và Điều 30 Thông tư số 35/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 02 năm 2016 của Bộ Tài chính.

4. Căn cứ dự toán mua sắm tài sản được cấp có thẩm quyền phê duyệt, cơ quan, tổ chức, đơn vị lập văn bản đăng ký mua sắm tập trung, gửi cho cơ quan quản lý cấp trên trước ngày 25 tháng 01 hàng năm để tổng hợp, gửi Sở Tài chính trước ngày 10 tháng 02 hàng năm. Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tài chính trước ngày 28 tháng 02 hàng năm.

5. Thực hiện mua sắm tập trung năm 2016:

a) Đối với gói thầu mua sắm tài sản thuộc danh mục mua sắm tập trung cấp tỉnh đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu trước ngày 30 tháng 6 năm 2016 thì tiếp tục thực hiện mua sắm theo quy định hiện hành.

b) Đối với trường hợp mua sắm tài sản thuộc danh mục mua sắm tập trung cấp tỉnh không thuộc phạm vi quy định tại Điểm a, Khoản 5 Điều này thì cơ quan, tổ chức, đơn vị căn cứ thông báo dự toán mua sắm tài sản được cấp có thẩm quyền giao, lập văn bản đăng ký mua sắm tập trung gửi cho cơ quan quản lý cấp trên để tổng hợp, gửi Sở Tài chính trước ngày 30 tháng 9 năm 2016.

6. Những vấn đề khác có liên quan đến việc mua sắm tập trung không quy định tại Quyết định này thì thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc (Thủ trưởng) các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 17 tháng 9 năm 2016.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Mai Văn Huỳnh

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 24/2016/QĐ-UBND quy định việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.073
DMCA.com Protection Status

IP: 3.237.43.68