Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2391/2006/QĐ-UBND về chính sách hỗ trợ Trung tâm học tập cộng đồng do tỉnh Thanh Hóa ban hành

Số hiệu: 2391/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Nguyễn Văn Lợi
Ngày ban hành: 30/08/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2391/2006/QĐ-UBND

Thanh Hoá, ngày 30 tháng 8 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND các cấp ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 112/2005/QĐ-TTg ngày 18 tháng 5 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án " Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2005-2010";

Căn cứ Nghị quyết số 33/2005/HĐND của HĐND tỉnh khóa XV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 28 tháng 12 năm 2005;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với các Trung tâm học tập cộng đồng ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh; cụ thể như sau:

1. Mức kinh phí hỗ trợ cho các Trung tâm học tập cộng đồng (TTHTCĐ):

- Đối với các Trung tâm miền núi:

+ Trung tâm được xếp loại A: Mức hỗ trợ 10 triệu đồng / năm.

+ Trung tâm được xếp loại B: Mức hỗ trợ 7 triệu đồng / năm.

+ Trung tâm được xếp loại C: Mức hỗ trợ 5 triệu đồng / năm.

- Đối với các Trung tâm miền xuôi: Mức hỗ trợ bằng 85% đối với Trung tâm học tập cộng đồng miền núi (sau khi xếp loại).

2. Mức phụ cấp chức danh Phó Giám đốc chuyên trách Trung tâm: Mức cụ thể do HĐND xã, phường, thị trấn quyết định nhưng không cao hơn mức phụ cấp của chức danh Phó đoàn thể chính trị cùng cấp.

3. Nguồn kinh phí hỗ trợ trên được lấy từ kinh phí sự nghiệp giáo dục, hỗ trợ từ ngân sách cấp huyện, cấp xã và nguồn thu hợp pháp của Trung tâm.

4. Mức kinh phí hỗ trợ cho các TTHTCĐ và phụ cấp cho chức danh Phó Giám đốc chuyên trách trung tâm được áp dụng từ ngày 01/01/2006 đến ngày 31/12/2010.

Điều 2.

- Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh, căn cứ vào các văn bản hướng dẫn của Trung ương Hội và Bộ Giáo dục và Đào tạo để xây dựng tiêu chí xếp loại trung tâm hàng năm, hướng dẫn các Phòng Giáo dục và Hội Khuyến học các huyện, thị, thành phố thực hiện việc đánh giá xếp loại trung tâm đảm bảo khách quan, công bằng và chính xác. Chủ tịch UBND các huyện, thị, thành phố quyết định công nhận kết quả xếp loại các Trung tâm trên địa bàn, định kỳ báo cáo kết quả về Thường trực Hội Khuyến học tỉnh và sở Giáo dục và Đào tạo.

- Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh tổng hợp toàn tỉnh về kết quả xếp loại Trung tâm và lập dự toán gửi sở Tài chính đưa vào dự toán ngân sách SNGD hàng năm và giao dự toán ngân sách SNGD cho các huyện, thị xã, thành phố để thực hiện.

Điều 3. Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các địa phương trong việc sử dụng nguồn kinh phí đúng mục đích, đúng đối tượng, có hiệu quả, thanh quyết toán theo đúng quy định quản lý tài chính Nhà nước hiện hành.

Điều 4. Quyết định có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; thủ trưởng các ngành và đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4 QĐ (để thực hiện);
- TT Tỉnh uỷ, TT HĐND tỉnh (để BC);
- Lưu: VT,VX (2).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Lợi

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2391/2006/QĐ-UBND về chính sách hỗ trợ Trung tâm học tập cộng đồng do tỉnh Thanh Hóa ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.408

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.204.48.199