Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2366/QĐ-BTC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Đức Chi
Ngày ban hành: 01/11/2023 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2366/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 14/2023/NĐ-CP ngày 20/4/2023 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 2166/QĐ-BTC ngày 24/10/2017 của Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Kế hoạch - Tài chính;

Căn cứ các Quyết định: số 2859/QĐ-BTC ngày 29/12/2022, số 322/QĐ-BTC ngày 29/3/2023, số 763/QĐ-BTC ngày 07/4/2023, số 1291/QĐ-BTC ngày 16/6/2023 của Bộ Tài chính về việc giao, điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị dự toán thuộc Bộ Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2023 đối với các đơn vị dự toán thuộc Bộ Tài chính theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Căn cứ dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2023 được giao, Thủ trưởng các đơn vị dự toán thuộc Bộ Tài chính thực hiện theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn hiện hành của Nhà nước, của Bộ Tài chính, đảm bảo công khai, minh bạch và không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị dự toán thuộc Bộ Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài chính (các Vụ: NSNN, HCSN, HTQT);
- Kiểm toán nhà nước;
- Kho bạc nhà nước;
- Kho bạc nhà nước (nơi giao dịch);
- Cục TH&TKTC (để công khai);
- Lưu: VT, KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Đức Chi

PHỤ LỤC IA

ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023
Đơn vị: Cục Kế hoạch - Tài chính
Mã số đơn vị QHNSNN: 1057530
Mã số KBNN giao dịch: 0011
(Kèm theo quyết định số 2366/QĐ-BTC ngày 01/11/2023 của Bộ Tài chính)

Đơn vị tính: 1.000 đồng

STT

Nội dung

Tổng cộng

Trong đó

Nguồn NSNN

Nguồn khác

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

-2.211.130

-2.211.130

0

I

QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH (Khoản 341)

-2.211.130

-2.211.130

0

1

Kinh phí thực hiện tự chủ

-2.211.130

-2.211.130

0

1.1

Chi quản lý hành chính theo định mức

-2.211.130

-2.211.130

0

Trong đó:

a

Chương trình hợp tác với Bộ Tài chính Lào

847.573

847.573

0

b

Chi khác

-3.058.703

-3.058.703

0

Ghi chú:

- Mục 1.1: Điều chỉnh để bố trí dự toán cho các đơn vị được Bộ giao nhiệm vụ thực hiện Chương trình hợp tác năm 2023 giữa Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Tài chính Lào theo Quyết định số 2365/QĐ-BTC ngày 01/11/2023 của Bộ Tài chính.

- Mục a: Bao gồm dự toán cho Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm được Bộ giao thực hiện Chương trình hợp tác năm 2023 giữa Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Tài chính Lào theo Quyết định số 2365/QĐ-BTC ngày 01/11/2023 của Bộ Tài chính./.

PHỤ LỤC IB

ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023
Đơn vị: Cục Kế hoạch - Tài chính
Mã số đơn vị QHNSNN: 1057530
Mã số KBNN giao dịch: 0003
(Kèm theo Quyết định số 2366/QĐ-BTC ngày 01/11/2023 của Bộ Tài chính)

Đơn vị tính: 1.000 đồng

STT

Nội dung

Tổng cộng

Trong đó

Nguồn NSNN

Nguồn khác

I

QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH (Khoản 341)

252.698

252.698

0

1

Kinh phí thực hiện tự chủ

252.698

252.698

0

1.1

Chi quản lý hành chính theo định mức

252.698

252.698

0

Chương trình hợp tác với Bộ Tài chính Lào

252.698

252.698

0

Ghi chú:

- Mục 1.1: Thực hiện Chương trình hợp tác năm 2023 giữa Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Tài chính Lào theo Quyết định số 2365/QĐ-BTC ngày 01/11/2023 của Bộ Tài chính./.

PHỤ LỤC II

ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023
Đơn vị: Cục Tin học và Thống kê tài chính
Mã số đơn vị QHNSNN: 1108686
(Kèm theo Quyết định số 2366/QĐ-BTC ngày 01/11/2023 của Bộ Tài chính)

Đơn vị tính: 1.000 đồng

STT

Nội dung

Tổng cộng

Trong đó

Nguồn NSNN

Nguồn khác

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

108.440

108.440

0

I

QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH (Khoản 341)

108.440

108.440

0

1

Kinh phí thực hiện tự chủ

108.440

108.440

0

1.1

Chi quản lý hành chính theo định mức

0

0

0

Chương trình hợp tác với Bộ Tài chính Lào

108.440

108.440

0

Ghi chú:

1. Mục 1.1: Thực hiện Chương trình hợp tác năm 2023 giữa Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Tài chính Lào theo Quyết định số 2365/QĐ-BTC ngày 01/11/2023 của Bộ Tài chính.

2. Cục Tin học và Thống kê tài chính:

- Thực hiện phân bổ, giao dự toán chi tiết năm 2023 cho các đơn vị dự toán trực thuộc theo quy định.

- Báo cáo Bộ Tài chính (qua Cục Kế hoạch - Tài chính) kết quả phân bổ dự toán chi tiết năm 2023 đối với các đơn vị dự toán trực thuộc kèm theo Quyết định điều chỉnh dự toán năm 2023 đối với các đơn vị dự toán trực thuộc./.

PHỤ LỤC III

ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023
Đơn vị: Cục Quản lý công sản
Mã số đơn vị QHNSNN: 1057526
Mã số KBNN giao dịch: 0011
(Kèm theo Quyết định số 2366/QĐ-BTC ngày 01/11/2023 của Bộ Tài chính)

Đơn vị tính: 1.000 đồng

STT

Nội dung

Tổng cộng

Trong đó

Nguồn NSNN

Nguồn khác

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

118.000

118.000

0

I

QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH (Khoản 341)

118.000

118.000

0

1

Kinh phí thực hiện tự chủ

118.000

118.000

0

1.1

Chi quản lý hành chính theo định mức:

118.000

118.000

0

Chương trình hợp tác với Bộ Tài chính Lào

118.000

118.000

0

Ghi chú:

- Mục 1.1: Thực hiện Chương trình hợp tác năm 2023 giữa Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Tài chính Lào theo Quyết định số 2365/QĐ-BTC ngày 01/11/2023 của Bộ Tài chính./.

PHỤ LỤC IV

ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023
Đơn vị: Cục Quản lý Nợ và Tài chính đối ngoại
Mã số đơn vị QHNSNN: 1099418
Mã số KBNN giao dịch: 0011
(Kèm theo Quyết định số 2366/QĐ-BTC ngày 01/11/2023 của Bộ Tài chính)

Đơn vị tính: 1.000 đồng

STT

Nội dung

Tổng cộng

Trong đó

Nguồn NSNN

Nguồn khác

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

-129.500

-129.500

0

I

QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH (Khoản 341)

-129.500

-129.500

0

1

Kinh phí thực hiện tự chủ

-129.500

-129.500

0

1.1

Chi quản lý hành chính theo định mức:

-129.500

-129.500

0

Chương trình hợp tác với Bộ Tài chính Lào

-129.500

-129.500

0

PHỤ LỤC V

ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023
Đơn vị: Học viện Tài chính
Mã số đơn vị QHNSNN: 1110610
(Kèm theo Quyết định số 2366/QĐ-BTC ngày 01/11/2023 của Bộ Tài chính)

Đơn vị tính: 1.000 đồng

STT

Nội dung

Tổng cộng

Trong đó

Nguồn NSNN

Nguồn khác

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

938.295

938.295

0

I

CHI QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH (Khoản 341)

938.295

938.295

0

1

Kinh phí chi thường xuyên không giao tự chủ

938.295

938.295

0

1.1

Chương trình hợp tác với Bộ Tài chính Lào

938.295

938.295

0

Ghi chú:

1. Mục 1.1: Thực hiện Chương trình hợp tác năm 2023 giữa Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Tài chính Lào theo các Quyết định số 2364/QĐ-BTC ngày 01/11/2023 của Bộ Tài chính, Quyết định số 2365/QĐ-BTC ngày 01/11/2023 của Bộ Tài chính.

2. Học viện Tài chính:

- Thực hiện phân bổ, giao dự toán chi tiết năm 2023 cho các đơn vị dự toán trực thuộc theo quy định.

- Báo cáo Bộ Tài chính (qua Cục Kế hoạch - Tài chính) kết quả phân bổ dự toán chi tiết năm 2023 đối với các đơn vị dự toán trực thuộc kèm theo Quyết định điều chỉnh dự toán năm 2023 đối với các đơn vị dự toán trực thuộc./.

PHỤ LỤC VI

ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023
Đơn vị: Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh
Mã số đơn vị QHNSNN: 1057457
Mã số KBNN giao dịch: 0417
(Kèm theo Quyết định số 2366/QĐ-BTC ngày 01/11/2023 của Bộ Tài chính)

Đơn vị tính: 1.000 đồng

STT

Nội dung

Tổng cộng

Trong đó

Nguồn NSNN

Nguồn khác

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

443.680

443.680

0

I

CHI QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH (Khoản 341)

443.680

443.680

0

1

Kinh phí chi thường xuyên không giao tự chủ

443.680

443.680

0

1.1

Chương trình hợp tác với Bộ Tài chính Lào

443.680

443.680

0

Ghi chú:

1. Mục 1.1: Thực hiện Chương trình hợp tác năm 2023 giữa Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Tài chính Lào theo các Quyết định số 2364/QĐ-BTC ngày 01/11/2023 của Bộ Tài chính, Quyết định số 2365/QĐ-BTC ngày 01/11/2023 của Bộ Tài chính./.

PHỤ LỤC VII

ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023
Đơn vị: Trường Bồi dưỡng cán bộ Tài chính
Mã số đơn vị QHNSNN: 1110918
(Kèm theo Quyết định số 2366/QĐ-BTC ngày 01/11/2023 của Bộ Tài chính)

Đơn vị tính: 1.000 đồng

STT

Nội dung

Tổng cộng

Trong đó

Nguồn NSNN

Nguồn khác

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

407.717

407.717

0

I

CHI QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH (Khoản 341)

407.717

407.717

0

1

Kinh phí chi thường xuyên không giao tự chủ

407.717

407.717

0

1.1

Chương trình hợp tác với Bộ Tài chính Lào

407.717

407.717

0

Ghi chú:

1. Mục 1.1: Thực hiện Chương trình hợp tác năm 2023 giữa Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Tài chính Lào theo các Quyết định số 2364/QĐ-BTC ngày 01/11/2023 của Bộ Tài chính, Quyết định số 2365/QĐ-BTC ngày 01/11/2023 của Bộ Tài chính.

2. Trường Bồi dưỡng cán bộ Tài chính:

- Thực hiện phân bổ, giao dự toán chi tiết năm 2023 cho các đơn vị dự toán trực thuộc theo quy định.

- Báo cáo Bộ Tài chính (qua Cục Kế hoạch - Tài chính) kết quả phân bổ dự toán chi tiết năm 2023 đối với các đơn vị dự toán trực thuộc kèm theo Quyết định điều chỉnh dự toán năm 2023 đối với các đơn vị dự toán trực thuộc./.

PHỤ LỤC VIII

ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023
Đơn vị: Trường Đại học Tài chính - Marketing
Mã số đơn vị QHNSNN: 1064661
Mã số KBNN giao dịch: 0119
(Kèm theo Quyết định số 2366/QĐ-BTC ngày 01/11/2023 của Bộ Tài chính)

Đơn vị tính: 1.000 đồng

STT

Nội dung

Tổng cộng

Trong đó

Nguồn NSNN

Nguồn khác

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

71.800

71.800

0

I

CHI QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH (Khoản 341)

71.800

71.800

0

1

Kinh phí chi thường xuyên không giao tự chủ

71.800

71.800

0

1.1

Chương trình hợp tác với Bộ Tài chính Lào

71.800

71.800

0

Ghi chú:

1. Mục 1.1: Thực hiện Chương trình hợp tác năm 2023 giữa Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Tài chính Lào theo các Quyết định số 2364/QĐ-BTC ngày 01/11/2023 của Bộ Tài chính, Quyết định số 2365/QĐ-BTC ngày 01/11/2023 của Bộ Tài chính./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2366/QĐ-BTC về điều chỉnh dự toán chi ngân sách Nhà nước ngày 01/11/2023 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


675

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.149.205
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!