Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 23/2008/QĐ-UBND về Quy định định mức chi đối với Đề tài, Dự án khoa học công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành

Số hiệu: 23/2008/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Nam Người ký: Trần Minh Cả
Ngày ban hành: 17/07/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/2008/QĐ-UBND

Tam Kỳ, ngày 17 tháng 7 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH ĐỊNH MỨC CHI ĐỐI VỚI CÁC ĐỀ TÀI, DỰ ÁN KHOA HỌC – CÔNG NGHỆ CÓ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/ 2003;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 44/2007/TTLT-BTC-BKHCN ngày 07/5 /2007 của liên Bộ Tài chính - Bộ Khoa học & Công nghệ về hướng dẫn định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học - công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước;

Theo đề nghị của Sở Khoa học & Công nghệ tại Tờ trình số 400/TTr-SKHCN ngày 10/6/2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về định mức chi đối với các Đề tài, Dự án khoa học công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Sở Khoa học & Công nghệ, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Minh Cả

 

QUY ĐỊNH

ĐỊNH MỨC CHI ĐỐI VỚI CÁC ĐỀ TÀI, DỰ ÁN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CÓ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 23/2008/QĐ-UBND ngày 17/7/2008 của UBND tỉnh)

Phần I.

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

I. Phạm vi điều chỉnh

1. Làm căn cứ để thống nhất việc xây dựng và phân bổ dự toán chi ngân sách đối với các Đề tài, Dự án khoa học & công nghệ (KH&CN) cấp tỉnh, cấp Sở, Ban, ngành, các Ban của Đảng và cấp huyện, thành phố.

2. Để thực hiện một số nhiệm vụ chi về hoạt động quản lý và hoạt động thực hiện Đề tài, Dự án KH&CN mà Nhà nước chưa quy định cụ thể chế độ chi tiêu.

3. Quy định này chỉ áp dụng đối với các Đề tài, Dự án khoa học & công nghệ thuộc danh mục đề tài, dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt từ năm 2008 trở về sau.

II. Đối tượng áp dụng

1. Đề tài, Dự án KH&CN, các công trình khoa học cấp tỉnh do Sở Khoa học & Công nghệ tổng hợp trình UBND tỉnh phê duyệt danh mục và giao Sở Khoa học & Công nghệ quản lý.

2. Đề tài, Dự án KH&CN cấp Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh do các sở, ban, ngành phối hợp với Sở Tài chính báo cáo UBND tỉnh phê duyệt danh mục và giao cho ngành quản lý;

3. Đề tài, Dự án KH&CN cấp huyện, thành phố (sau đây gọi tắt là cấp huyện) do UBND cấp huyện phê duyệt danh mục sau khi có ý kiến thống nhất của Sở Khoa học & Công nghệ và giao cho Phòng chức năng phụ trách về khoa học và công nghệ quản lý. Phòng chức năng phụ trách về khoa học và công nghệ phối hợp với phòng Kế hoạch - Tài chính trình UBND cấp huyện phê duyệt dự toán kinh phí cho từng Đề tài, Dự án cụ thể.

4. Chuyên đề khoa học được phân thành 2 loại dưới đây:

- Loại 1: Chuyên đề nghiên cứu lý thuyết bao gồm các hoạt động thu thập và xử lý các thông tin, tư liệu đã có, các luận điểm khoa học đã được chứng minh là đúng, được khai thác từ các tài liệu, sách báo, công trình khoa học của những người đi trước, hoạt động nghiên cứu thí nghiệm trong phòng thí nghiệm, từ đó đưa ra những luận cứ cần thiết để chứng minh luận điểm khoa học.

- Loại 2: Chuyên đề nghiên cứu lý thuyết kết hợp triển khai thực nghiệm, ngoài các hoạt động như chuyên đề loại 1 nêu trên còn bao gồm các hoạt động điều tra, phỏng vấn, khảo cứu, khảo nghiệm, thực nghiệm trong thực tế nhằm đối chứng, so sánh, phân tích, đánh giá để chứng minh luận điểm khoa học.

III. Khung định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí

1. Đề tài, Dự án KH&CN cấp Nhà nước (kể cả các đề tài, dự án có kinh phí đối ứng từ nguồn sự nghiệp khoa học của tỉnh) được áp dụng theo quy định tại Thông tư liên tịch số 44/2007/TTLT-BTC-BKHCN ngày 07/5/2007 của liên Bộ Tài chính - Bộ Khoa học & Công nghệ về hướng dẫn định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài/dự án KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước.

2. Đề tài, Dự án KH&CN cấp tỉnh áp dụng định mức theo quy định này (Mục III, phần II dưới đây).

3. Đối với các Đề tài, Dự án KH&CN cấp ngành, cấp huyện

- Đề tài, Dự án KH&CN có tổng mức kinh phí dưới 100 triệu đồng được xây dựng mức chi tối đa bằng 60% định mức chi đối với Đề tài, Dự án KH&CN cấp tỉnh.

- Đề tài, Dự án KH&CN có tổng mức kinh phí từ 100 triệu đồng trở lên được xây dựng mức chi tối đa bằng 80% định mức chi đối với đề tài, dự án KH&CN cấp tỉnh.

IV. Công tác thẩm định, phân bổ dự toán; quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện đề tài/dự án KH&CN; thu hồi kinh phí đầu tư cho các đề tài/dự án KH&CN:

Thực hiện theo Điều 8, Điều 9 Quyết định 42/2007/QĐ-UBND ngày 10/10/2007 của UBND tỉnh quy định về quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và các quy định hiện hành của Nhà nước.

Phần II.

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

I. Nội dung chi

1. Nội dung chi hoạt động quản lý đối với Đề tài, Dự án KH&CN của các cơ quan chức năng

1.1. Chi phục vụ công tác tư vấn: Xác định đề tài, dự án KH&CN; tuyển chọn, xét chọn các tổ chức và cá nhân chủ trì đề tài, dự án KH&CN, bao gồm chi công lao động khoa học của các chuyên gia nhận xét, phản biện, đánh giá các hồ sơ đề tài, dự án KH&CN, thẩm định nội dung và tài chính của đề tài, dự án KH&CN; chi họp các hội đồng tư vấn; chi phí đi lại, ăn ở của các chuyên gia ở xa được mời tham gia công tác tư vấn.

1.2. Chi phục vụ công tác kiểm tra, đánh giá giữa kỳ (nếu có), đánh giá nghiệm thu kết quả của đề tài, dự án KH&CN của cấp quản lý đề tài, dự án KH&CN, bao gồm: chi khảo nghiệm kết quả của các đề tài, dự án KH&CN; chi thuê chuyên gia thực hiện nhận xét, phản biện, đánh giá kết quả đề tài, dự án KH&CN; chi phục vụ họp của Đoàn kiểm tra, Tổ chuyên gia thẩm định, Hội đồng đánh giá giữa kỳ (nếu có), Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu; chi phí đi lại, ăn ở của các chuyên gia ở xa được mời tham gia đánh giá giữa kỳ, đánh giá nghiệm thu.

1.3. Các khoản chi khác liên quan trực tiếp đến hoạt động quản lý đề tài, dự án KH&CN của cơ quan có chức năng.

2. Nội dung chi đối với Đề tài/Dự án KH&CN

2.1. Chi công lao động trực tiếp tham gia thực hiện đề tài, dự án KH&CN, bao gồm:

- Chi công lao động của cán bộ khoa học, nhân viên kỹ thuật trực tiếp tham gia thực hiện các đề tài, dự án như: Nghiên cứu lý thuyết, nghiên cứu các quy trình công nghệ, giải pháp KH&CN, thiết kế, chế tạo thử nghiệm; nghiên cứu lý thuyết các luận cứ trong khoa học xã hội và nhân văn; thực hiện, theo dõi thí nghiệm, phân tích mẫu; điều tra khảo sát, thiết kế phiếu điều tra, điều tra xã hội học; xử lý, phân tích số liệu điều tra khảo sát, điều tra xã hội học; viết các phần mềm máy tính; báo cáo khoa học tổng kết đề tài, dự án, báo cáo kiến nghị; chi hỗ trợ đào tạo, chuyển giao công nghệ;

- Chi công lao động khác phục vụ triển khai đề tài, dự án KH&CN.

2.2. Chi mua vật tư, nguyên, nhiên, vật liệu, tài liệu, tư liệu, số liệu, sách, tạp chí tham khảo, tài liệu kỹ thuật, bí quyết công nghệ, tài liệu chuyên môn, các loại ấn phẩm, dụng cụ, bảo hộ lao động phục vụ công tác nghiên cứu khoa học và triển khai công nghệ.

2.3. Chi sửa chữa, mua sắm tài sản cố định phục vụ trực tiếp cho hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của đề tài, dự án KH&CN, gồm:

- Chi mua tài sản chuyên dùng thiết yếu;

- Chi thuê tài sản;

- Chi khấu hao tài sản cố định (nếu có) trong thời gian tài sản trực tiếp tham gia thực hiện đề tài, dự án theo quy định hiện hành của Nhà nước;

- Chi sửa chữa trang thiết bị, cơ sở vật chất.

2.4. Các khoản chi khác trực tiếp cho hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của đề tài, dự án KH&CN, gồm: Công tác phí trong nước; đoàn ra, đoàn vào; hội nghị, hội thảo; văn phòng phẩm, in ấn; dịch tài liệu từ tiếng nước ngoài; quản lý chung của cơ quan, đơn vị chủ trì (bao gồm trả công lao động gián tiếp phục vụ triển khai đề tài, dự án KH&CN, tiền điện, nước, cước phí công văn, điện thoại văn phòng; phương tiện làm việc, ...); nghiệm thu cấp cơ sở (nghiệm thu nội bộ, bao gồm cả nội dung thuê chuyên gia phân tích, đánh giá, khảo nghiệm kết quả, sản phẩm trước khi đánh giá nghiệm thu chính thức); đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; quảng cáo, tiếp thị, xúc tiến thương mại (nếu có) đối với sản phẩm của đề tài, dự án KH&CN; một số khoản chi khác liên quan trực tiếp đến đề tài, dự án KH&CN.

II. Một số khung định mức chi, phân bổ ngân sách

1. Đối với các hoạt động phục vụ công tác quản lý đối với các đề tài/dự án KH&CN của cơ quan có chức năng

Đơn vị tính: 1.000 đồng

TT

Nội dung công việc

Đơn vị tính

Định mức chi tối đa

1

Chi về tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN

 

 

 

a. Xây dựng đề bài được duyệt của đề tài, dự án để công bố.

Đề tài/dự án

500

 

b. Họp Hội đồng xác định đề tài, dự án:

 

 

 

- Chủ tịch Hội đồng

người/buổi

250

 

- Thành viên, thư ký khoa học

người/buổi

170

 

- Thư ký hành chính

người/buổi

70

 

- Đại biểu được mời tham dự

người/buổi

50

2

Chi về tư vấn tuyển chọn, xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì:

 

 

 

a. Nhận xét đánh giá của uỷ viên phản biện

 

 

 

- Nhiệm vụ có tới 03 hồ sơ đăng ký

01 Hồ sơ

250

 

- Nhiệm vụ có từ 4 đến 6 hồ sơ đăng ký

01 Hồ sơ

220

 

- Nhiệm vụ có trên 7 hồ sơ đăng ký

01 Hồ sơ

200

 

b. Nhận xét đánh giá của uỷ viên Hội đồng

 

 

 

- Nhiệm vụ có đến 03 hồ sơ đăng ký

01 Hồ sơ

200

 

- Nhiệm vụ có từ 4 đến 06 hồ sơ đăng ký

01 Hồ sơ

170

 

- Nhiệm vụ có trên 07 hồ sơ đăng ký

01 Hồ sơ

150

 

c. Chi họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn, xét chọn đề tài/dự án:

 

 

 

- Chủ tịch Hội đồng

người/buổi

200

 

- Thành viên, thư ký khoa học

người/buổi

140

 

- Thư ký hành chính

người/buổi

70

 

- Đại biểu được mời tham dự

người/buổi

50

3

Chi thẩm định nội dung, dự toán kinh phí của đề tài/dự án KH&CN

 

 

 

- Tổ trưởng tổ thẩm định

đề tài/dự án

200

 

- Thành viên tham gia thẩm định

đề tài/dự án

150

4

Chi tư vấn đánh giá nghiệm thu chính thức ở cấp quản lý nhiệm vụ KH&CN

 

 

 

a. Nhận xét đánh giá

 

 

 

- Nhận xét đánh giá của phản biện

đề tài/dự án

500

 

- Nhận xét đánh giá của uỷ viên Hội đồng

đề tài/dự án

300

 

b. Chuyên gia phân tích, đánh giá, khảo nghiệm kết quả, sản phẩm của nhiệm vụ trước khi đánh giá nghiệm thu ở cấp quản lý (số lượng chuyên gia cấp có thẩm quyền quyết định, nhưng không quá 05 chuyên gia/đề tài,dự án.

Báo cáo

500

 

c. Họp Tổ chuyên gia (nếu có)

đề tài/dự án

 

 

- Tổ trưởng

người/buổi

150

 

- Thành viên

người/buổi

100

 

- Đại biểu được mời tham dự

người/buổi

50

 

d. Họp Hội đồng nghiệm thu chính thức

đề tài/dự án

 

 

- Chủ tịch Hội đồng

người/buổi

300

 

- Thành viên, thư ký khoa học

người/buổi

200

 

- Thư ký hành chính

người/buổi

70

 

- Đại biểu được mời tham dự

người/buổi

50

2. Đối với các hoạt động thực hiện đề tài/dự án KH&CN cấp tỉnh

Đơn vị tính: 1.000 đồng

TT

Nội dung công việc

Đơn vị tính

Định mức XD và phân bổ dự toán

1

Xây dựng thuyết minh chi tiết được duyệt

đề tài/dự án

1.000

2

Chuyên đề nghiên cứu xây dựng quy trình KHCN và khoa học tự nhiên (chuyên đề xây dựng theo sản phẩm của đề tài, dự án)

- Chuyên đề loại 1

- Chuyên đề loại 2

Chuyên đề

 

7.000

18.000

3

Chuyên đề nghiên cứu trong lĩnh vực KHXH và nhân văn (chuyên đề xây dựng theo sản phẩm của đề tài, dự án)

- Chuyên đề loại 1

- Chuyên đề loại 2

Chuyên đề

 

6.000

8.000

4

Báo cáo tổng thuật tài liệu của đề tài/dự án KH&CN

Báo cáo

1.500

5

Lập mẫu phiếu điều tra;

 

 

 

- Trong nghiên cứu KHCN

Phiếu mẫu được duyệt

300

 

- Trong nghiên cứu KHXH và nhân văn:

 

 

 

+ Đến 30 chỉ tiêu

 

300

 

+ Trên 30 chỉ tiêu

 

500

6

Cung cấp thông tin :

- Trong nghiên cứu KHCN

- Trong nghiên cứu KHXH và nhân văn:

+ Đến 30 chỉ tiêu

+ Trên 30 chỉ tiêu

Phiếu

 

30

 

30

50

7

Báo cáo xử lý, phân tích số liệu điều tra

Đề tài/dư án

2.500

8

Báo cáo khoa học tổng kết đề tài, dự án (bao gồm báo cáo chính và báo cáo tóm tắt)

Đề tài/dự án

8.000

9

Tư vấn đánh giá nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở (nghiệm thu nội bộ trước khi nghiệm thu chính thức):

 

 

 

a. Nhận xét đánh giá

 

 

 

- Nhận xét đánh giá của phản biện

Đề tài/dự án

500

 

- Nhận xét đánh giá của uỷ viên Hội đồng

Đề tài/dự án

300

 

b. Chuyên gia phân tích, đánh giá, khảo nghiệm kết quả, sản phẩm của nhiệm vụ trước khi đánh giá nghiệm thu cấp cơ sở/nghiệm thu nội bộ (Số lượng chuyên gia do cấp có thẩm quyền quyết định, nhưng không quá 05 chuyên gia/đề tài, dự án).

Báo cáo

300

 

c. Họp Tổ chuyên gia (nếu có)

Đề tài/dự án

 

 

- Tổ trưởng

người/buổi

100

 

- Thành viên

người/buổi

70

 

- Đại biểu được mời tham dự

người/buổi

40

 

d. Họp Hội đồng nghiệm thu

 

 

 

- Chủ tịch Hội đồng

người/buổi

200

 

- Thành viên, thư ký khoa học

người/buổi

150

 

- Thư ký hành chính

người/buổi

70

 

- Đại biểu được mời tham dự

người/buổi

50

10

Hội thảo khoa học

 

 

 

- Người chủ trì

người/buổi

200

 

- Thư ký hội thảo

người/buổi

100

 

- Báo cáo tham luận theo đơn đặt hàng

người/buổi

350

 

- Đại biểu được mời tham dự

người/buổi

50

11

Thù lao trách nhiệm điều hành chung của chủ nhiệm đề tài/dự án KH&CN

Tháng

600

12

Chi phí quản lý chung nhiệm vụ KH&CN KH&CN (trong đó có chi thù lao trách nhiệm cho Lãnh đạo đơn vị, Thư ký và kế toán của đề tài, dự án KH&CN không quá: 100.000 đồng/người/tháng).

Năm

10.000

3. Nguyên tắc áp dụng định mức chi

- Định mức tại Quy định này là mức chi tối đa, giao Sở Khoa học & Công nghệ phối hợp với Sở Tài chính thẩm định dự toán kinh phí trình UBND tỉnh phê duyệt đối với Đề tài, Dự án KH&CN cấp tỉnh. Giám đốc các Sở, Ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố căn cứ khả năng nguồn kinh phí và tính chất của Đề tài, Dự án KH&CN cấp ngành, địa phương và định mức tại Quy định này để phê duyệt dự toán kinh phí thực hiện.

- Kinh phí của đề tài, dự án phải được sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả, không chi cho các hoạt động phục vụ công tác quản lý của cơ quan có thẩm quyền đối với các đề tài, dự án ./.

- Việc thanh, quyết toán toán, kiểm soát chi thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 93/2006/TTLT/BTC-BKH&CN ngày 04/10/2006 của liên Bộ Tài chính - Bộ KH&CN và các quy định hiện hành của Nhà nước./.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 23/2008/QĐ-UBND về Quy định định mức chi đối với Đề tài, Dự án khoa học công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


7.212

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.226.244.70