Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2284/QĐ-UBND năm 2013 Điều chỉnh rút vốn, bổ sung kế hoạch vốn Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững nguồn vốn ngân sách tỉnh Lâm Đồng

Số hiệu: 2284/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng Người ký: Đoàn Văn Việt
Ngày ban hành: 13/11/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2284/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 13 tháng 11 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH RÚT VỐN, BỔ SUNG KẾ HOẠCH VỐN CHƯƠNG TRÌNH GIẢM NGHÈO NHANH VÀ BỀN VỮNG NGUỒN NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2013

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 1972/QĐ-TTg ngày 30/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách Nhà nước năm 2013;

Căn cứ Quyết định số 2481/QĐ-UBND ngày 05/12/2012 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2013;

Xét đề nghị của Chủ tịch UBND huyện Lạc Dương tại Tờ trình số 54/TTr-UBND ngày 25/9/2013;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 931/KHĐT-VX ngày 17 tháng 10 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh rút vốn, bổ sung kế hoạch vốn Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững nguồn vốn ngân sách tỉnh năm 2013 (tại Phụ lục kế hoạch phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản nguồn vốn ngân sách tỉnh năm 2013) như sau:

1. Rút vốn đã phân bổ cho xã Đạ Sar: 335,5 triệu đồng (vốn còn dư sau khi đã thực hiện).

2. Bổ sung vốn cho xã Đạ Chais: 335,5 triệu đồng.

3. Các nội dung khác, thực hiện theo Quyết định số 2481/QĐ-UBND ngày 05/12/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng.

Điều 2. Chánh văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Kho bạc Nhà nước Lâm Đồng, Chủ tịch UBND huyện Lạc Dương, Chủ đầu tư các dự án nêu tại Điều 1 và thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 2;
- Các PVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KH, VX3.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đoàn Văn Việt

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2284/QĐ-UBND năm 2013 Điều chỉnh rút vốn, bổ sung kế hoạch vốn Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững nguồn vốn ngân sách tỉnh Lâm Đồng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.391
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.245.126