Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2262/QĐ-UBND phân bổ kinh phí hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo 6 tháng cuối năm 2013 do tỉnh Lâm Đồng ban hành

Số hiệu: 2262/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng Người ký: Nguyễn Văn Yên
Ngày ban hành: 11/11/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2262/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 11 tháng 11 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN BỔ KINH PHÍ HỖ TRỢ TIỀN ĐIỆN CHO HỘ NGHÈO 6 THÁNG CUỐI NĂM 2013

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 2482/QĐ-UBND ngày 05/12/2012 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc giao chỉ tiêu dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2013;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại văn bản số 2697/STC-NS ngày 07 tháng 11 năm 2013;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân bổ kinh phí hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo 6 tháng cuối năm 2013; cụ thể như sau:

1. Tổng số kinh phí phân bổ: 1.834.920.000 đồng (một tỷ, tám trăm ba tư triệu, chín trăm hai mươi ngàn đồng chẵn); phân bổ cho các huyện, thành phố:

Đơn vị: đồng

STT

Huyện, thành phố

Nhu cầu kinh phí năm 2013

Đã phân bổ 6 tháng đầu năm

Kinh phí phân bổ kỳ này

01

Thành phố Đà Lạt

118.440.000

94.500.000

23.940.000

02

Thành phố Bảo Lộc

365.400.000

234.720.000

130.680.000

03

Huyện Lạc Dương

183.600.000

135.720.000

47.880.000

04

Huyện Đơn Dương

466.920.000

339.120.000

127.800.000

05

Huyện Đức Trọng

580.320.000

413.280.000

167.040.000

06

Huyện Di Linh

1.044.720.000

758.880.000

285.840.000

07

Huyện Lâm Hà

760.320.000

600.120.000

160.200.000

08

Huyện Bảo Lâm

941.040.000

644.760.000

296.280.000

09

Huyện Đam Rông

793.800.000

557.280.000

236.520.000

10

Huyện Đạ Huoai

376.380.000

314.820.000

61.560.000

11

Huyện Đạ Tẻh

512.640.000

341.280.000

171.360.000

12

Huyện Cát Tiên

445.680.000

319.860.000

125.820.000

 

Tổng cộng

6.589.260.000

4.754.340.000

1.834.920.000

2. Nguồn kinh phí: Ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu theo công văn số 9650/BTC-NSNN ngày 24/7/2013 và văn bản số 14271/BTC-NSNN ngày 23/10/2013 của Bộ Tài chính.

Điều 2. Giao Sở Tài chính thực hiện thông báo kinh phí; đồng thời hướng dẫn cho các huyện, thành phố thực hiện thanh quyết toán kinh phí được hỗ trợ nêu trên theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở: Tài chính, Lao động Thương binh và Xã hội; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Lâm Đồng; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, TC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Yên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2262/QĐ-UBND phân bổ kinh phí hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo 6 tháng cuối năm 2013 do tỉnh Lâm Đồng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.220
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.245.126