Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 2251/QĐ-UBND 2017 phân bổ kinh phí hỗ trợ giống cây trồng Bình Định

Số hiệu: 2251/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Hồ Quốc Dũng
Ngày ban hành: 26/06/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2251/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 26 tháng 6 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN BỔ KINH PHÍ HỖ TRỢ GIỐNG CÂY TRỒNG ĐỂ KHẮC PHỤC HẬU QUẢ DO CÁC ĐỢT MƯA LỚN ĐẦU NĂM 2017 GÂY RA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Văn bản số 5965/BTC-NSNN ngày 09/5/2017 của Bộ Tài chính về việc hỗ trợ giống cây trồng khắc phục hậu quả do các đợt mưa lớn đầu năm 2017;

Căn cứ Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi hội ý ngày 16/6/2017 (Văn bản số 666-TB/TU ngày 16/6/2017);

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 335/TTr-STC ngày 26/5/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phân bổ kinh phí hỗ trợ giống cây trồng khắc phục hậu quả do các đợt mưa lớn đầu năm 2017, cụ thể như sau:

1. Phân bổ tạm ứng kinh phí hỗ trợ khắc phục thiệt hại về giống cây trồng do các đợt mưa lớn đầu năm 2017 gây ra với tổng số tiền là 900 triệu đồng, cụ thể:

- Thành phố Quy Nhơn: 140 triệu đồng;

- Thị xã An Nhơn: 93 triệu đồng;

- Huyện Tuy Phước: 371 triệu đồng;

- Huyện Tây Sơn: 108 triệu đồng;

- Huyện Phù Cát: 70 triệu đồng;

- Huyện Phù Mỹ: 66 triệu đồng;

- Huyện Hoài Nhơn: 33 triệu đồng;

- Huyện An Lão: 19 triệu đồng.

(chi tiết Phụ lục kèm theo)

Nguồn kinh phí: Từ nguồn Trung ương tạm ứng cho ngân sách tỉnh tại Văn bản số 5965/BTC-NSNN ngày 09/5/2017 của Bộ Tài chính.

2. Đối với 30% kinh phí còn lại phần ngân sách Trung ương hỗ trợ là 392 triệu đồng, giao UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động tạm mượn ngân sách địa phương để thực hiện. Riêng huyện An Lão tạm mượn ngân sách tỉnh để thực hiện. Đồng thời, tổng hợp báo cáo quyết toán kinh phí này gửi Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và PTNT để báo cáo UBND tỉnh gửi Bộ Tài chính xem xét hỗ trợ kinh phí còn lại. Sau khi Bộ Tài chính cấp bổ sung cho ngân sách tỉnh, giao Sở Tài chính đề xuất UBND tỉnh quyết định hoàn trả cho ngân sách huyện, thị xã, thành phố.

3. Đối với 30% kinh phí ngân sách địa phương đảm bảo là 553 triệu đồng, UBND các huyện, thị xã, thành phố sử dụng nguồn dự phòng ngân sách địa phương và các nguồn hợp pháp khác để thực hiện. Riêng huyện An Lão do ngân sách tỉnh hỗ trợ.

Điều 2.

1. Giao Giám đốc Sở Tài chính lập thủ tục cấp kinh phí cho các địa phương được phân bổ.

2. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố nêu tại Điều 1 sử dụng kinh phí đúng mục đích và thanh quyết toán theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện Tuy Phước, Tây Sơn, Phù Cát, Phù Mỹ, Hoài Nhơn, An Lão, Chủ tịch UBND thị xã An Nhơn, Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

CHỦ TỊCH
Hồ Quốc Dũng

 

PHỤ LỤC

PHÂN BỔ KINH PHÍ HỖ TRỢ GIỐNG CÂY TRỒNG KHẮC PHỤC HẬU QUẢ CÁC ĐỢT MƯA LỚN ĐẦU NĂM 2017
(Kèm theo Quyết định số 2251/QĐ-UBND ngày 26/6/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Đvt: triệu đồng

TT

Huyện, thị xã, thành phố

TỔNG HỢP THIỆT HẠI

KINH PHÍ HỖ TRỢ

Hỗ trợ 70% theo văn bản số 5965/BTC-NSNN của Bộ Tài chính

30% kinh phí phần NSTW hỗ trợ do các huyện, thị xã, thành phố tạm mượn nguồn ngân sách địa phương để thực hiện

30% kinh phí phần NSTW hỗ trợ do ngân sách tỉnh tạm mượn cho huyện An Lão để thực hiện

Tổng giá trị thiệt hại (triệu đồng)

DIỆN TÍCH THIỆT HẠI HƠN 70%

DIỆN TÍCH THIỆT HẠI 30%-70%

Tổng NSNN hỗ trợ (tr.đồng)

Trong đó

Lúa thuần (ha)

Lúa lai (ha)

Ngô và rau màu (ha)

Cây công nghiệp (ha)

Cây ăn quả lâu năm (ha)

Lúa thuần (ha)

Lúa lai (ha)

Ngô và rau màu (ha)

Cây công nghiệp (ha)

Cây ăn quả lâu năm(ha)

NSTW hỗ trợ (tr.đồng) (70%)

NSĐP đảm bảo (tr.đồng) (30%)

Ngân sách cấp huyện

Ngân sách tỉnh

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16=13x70%

17=13-16

18=13- 16

 

TỔNG SỐ

1.845,0

576,2

47,0

9,1

34,7

1,2

376,5

8,7

0,2

0,0

0,0

1.845,0

1.292,0

540,9

12,1

900,0

382,7

9,3

1

Quy Nhơn

286,2

84,1

35,3

0,0

0

0

4,39

5

0

0

0

286,2

200,4

85,8

0,0

140,0

60,4

0

2

An Nhơn

191,6

46,5

0,0

4,3

0

1,2

85

0

0,2

0

0

191,6

134,2

57,4

0,0

93,0

41,2

0

3

Tuy Phước

759,6

294,6

0,0

2,7

0

0

159,5

3,7

0

0

0

759,6

531,8

227,8

0,0

371,0

160,8

0

4

Tây Sơn

220,6

34,8

3,8

0,0

34

0

3,6

0

0

0

0

220,6

154,5

66,1

0,0

108,0

46,5

0

5

Phù Cát

143,4

17,4

0,0

0,0

0

0

108,6

0

0

0

0

143,4

100,5

42,9

0,0

70,0

30,5

0

6

Phù Mỹ

136,0

68,0

0,0

0,0

0

0

0

0

0

0

0

136,0

95,2

40,8

0,0

66,0

29,2

0

7

Hoài Nhơn

67,2

22,5

0,0

2,1

0,7

0,0

15,424

0

0,0

0,0

0,0

67,2

47,1

20,1

0,0

33,0

14,1

0

8

An Lão

40,4

8,3

7,9

0,0

0,0

0

0

0

0

0

0

40,4

28,3

0,0

12,1

19,0

0,0

9,3

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2251/QĐ-UBND về phân bổ kinh phí hỗ trợ giống cây trồng để khắc phục hậu quả do đợt mưa lớn đầu ngày 26/06/2017 gây ra trên địa bàn tỉnh Bình Định

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


933

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.112.198
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!