Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2206/QĐ-UBND năm 2016 về ứng trước kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017 cho Dự án đầu tư xây dựng mở rộng Khu bay - Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi do thành phố Hải Phòng ban hành

Số hiệu: 2206/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hải Phòng Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 05/10/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2206/QĐ-UBND

Hải Phòng, ngày 05 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ỨNG TRƯỚC KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2017 CHO DÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG MỞ RỘNG KHU BAY - CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ CÁT BI.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 18/12/2015 của Hội đồng nhân dân thành phố về kế hoạch đầu tư công năm 2016;

Căn cứ Công văn số 214/HĐND-CTHĐND ngày 04/10/2016 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc ứng trước vốn kế hoạch đầu tư công năm 2017 cho Dự án đầu tư xây dựng mở rộng Khu bay - Cảng Hàng không quc tế Cát Bi;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn Số 1307/STC-ĐT ngày 28/6/2016 về việc ứng trưc thanh toán khối lượng hoàn thành giai đoạn 1 và triển khai giai đoạn 2 Dự án đầu tư xây dựng mở rộng Khu bay - Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. ng trước kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017 cho Dự án đầu tư xây dng mở rộng Khu bay - Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi số tiền 73.527.727.895 đồng (Bảy mươi ba tỷ năm trăm hai mươi bảy triệu, bảy trăm hai mươi bảy nghìn tám trăm chín mươi lăm đồng).

Nguồn vốn thu hồi: Ngân sách Trung ương bố trí cho dự án theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 2652/TTg-KTTH ngày 27/12/2014 và Công văn số 938/BKHĐT-KTĐPLT ngày 05/02/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 2.

- Giao Sở Tài chính, sKế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước Hải Phòng hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện theo đúng quy định.

- Giao STài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư bố trí nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu cho dự án trong năm 2017 để hoàn vốn ứng trước và tiếp tục thực hiện dự án.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc các S: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hải Phòng, Tổng Giám đốc Ban quản lý các dự án cầu Hải Phòng, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- TTTU, TTHĐND TP (để báo cáo);
-
CT, các PCT UBND TP;
- Như Điều 3;
- CVP, PCVP;
- Các phòng: TCNS, XDGTCT;
- CV: KHĐT, GT;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Tùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2206/QĐ-UBND năm 2016 về ứng trước kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017 cho Dự án đầu tư xây dựng mở rộng Khu bay - Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi do thành phố Hải Phòng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


777

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.2.246