Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 220/QĐ-BTC năm 2010 công bố mức hỗ trợ nguồn vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho 11 xã thực hiện thí điểm Đề án “Chương trình xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá” do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 220/QĐ-BTC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Phạm Sỹ Danh
Ngày ban hành: 28/01/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 220/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ MỨC HỖ TRỢ NGUỒN VỐN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG CHO 11 XÃ THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM ĐỀ ÁN “CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG THÍ ĐIỂM MÔ HÌNH NÔNG THÔN MỚI THỜI KỲ CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ”

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn;
Căn cứ Nghị quyết số 24/2008/NQ-CP ngày 28/10/2008 của Chính phủ ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn;
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Thực hiện ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng tại công văn số 9097/VPCP-KTTH ngày 23/12/2009 của Văn phòng Chính phủ về việc hỗ trợ vốn cho Đề án thí điểm mô hình nông thôn mới;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố mức hỗ trợ nguồn vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho 11 xã thực hiện thí điểm Đề án “Chương trình xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá” như sau:

- Hỗ trợ 10 tỷ đồng cho mỗi xã, gồm: xã Thụy Hương (huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội) và xã Tân Thông Hội (huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh).

- Hỗ trợ 20 tỷ đồng cho xã Hải Đường (huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định).

- Hỗ trợ 30 tỷ đồng cho mỗi xã, gồm: xã Tân Thịnh (huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang), xã Gia Phố (huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh), xã Tam Phước (huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam), xã Tân Hội (huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng), xã Tân Lập (huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước), xã Mỹ Long Nam (huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh), xã Định Hoà (huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang).

- Hỗ trợ 50 tỷ đồng cho xã Thanh Chăn (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên).

Việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng nguồn vốn trên thực hiện theo quy định tại Thông tư số 174/2009/TT-BTC ngày 08/9/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế huy động và quản lý các nguồn vốn thực hiện Đề án “Chương trình xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá”.

Điều 2. Mức hỗ trợ trên là mức hỗ trợ tối đa của cả giai đoạn 2009 – 2011, từ nguồn vốn ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương để thực hiện thí điểm Đề án “Chương trình xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá”.

Ngoài mức hỗ trợ trên, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có xã thực hiện thí điểm Đề án “Chương trình xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá” có trách nhiệm ưu tiên, bố trí đủ các nguồn vốn do địa phương quản lý trong dự toán ngân sách nhà nước được giao hàng năm (gồm vốn thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia, Chương trình 135, Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng; nguồn vốn bổ sung có mục tiêu khác từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương; nguồn vốn cân đối của ngân sách địa phương và các nguồn tài chính hợp pháp khác) để thực hiện Đề án.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng thí điểm nông thôn mới Trung ương;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- HĐND, UBND 11 tỉnh, thành phố trực thuộc TW, 11 huyện và 11 xã (địa phương thực hiện mô hình thí điểm);
- Sở Tài chính, KBNN các tỉnh, TP trực thuộc TW có xã thực hiện mô hình thí điểm;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ Tài chính;
- Vụ NSNN, Vụ HCSN, Vụ Pháp chế, KBNN;
- Lưu: VT, ĐT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Sỹ Danh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 220/QĐ-BTC năm 2010 công bố mức hỗ trợ nguồn vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho 11 xã thực hiện thí điểm Đề án “Chương trình xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá” do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.347
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.28.212