Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2146/QĐ-UBND năm 2016 về giá bán Báo Hải Phòng hàng ngày và phương án ngân sách trợ giá xuất bản Báo Hải Phòng hàng ngày

Số hiệu: 2146/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hải Phòng Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 03/10/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2146/QĐ-UBND

Hải Phòng, ngày 03 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIÁ BÁO HẢI PHÒNG HÀNG NGÀY VÀ PHƯƠNG ÁN NGÂN SÁCH TRỢ GIÁ XUẤT BẢN BÁO HẢI PHÒNG HÀNG NGÀY

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Luật Giá ngày 20/6/2012;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Thông tư số 25/2014/TT-BTC ngày 17/02/2014 của Bộ Tài chính quy định phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ;

Căn cứ Quyết định s270/QĐ-BĐVN ngày 07/3/2016 của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam về việc ban hành giá cước dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí năm 2016;

Căn cứ Quyết định số 1577/2015/QĐ-UBND ngày 07/7/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn thành phố Hải Phòng;

Căn cứ Quyết định s 2927/QĐ-UBND ngày 29/12/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2016 cho các cấp, các ngành, các đơn vị;

Xét đề nghị của Liên cơ quan: Sở Tài chính - Văn phòng Thành ủy tại Báo cáo s 95/BC-LCQ-STC-VBTU ngày 31/8/2016 về việc xác định giá thành Báo Hải Phòng hàng ngày và phương án ngân sách trợ giá xuất bản Báo Hải Phòng hàng ngày,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giữ nguyên giá bán Báo Hải Phòng hàng ngày được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt tại Quyết định số 960/QĐ-UBND ngày 25/6/2012 với giá bán là 3.000 đồng/tờ.

Điều 2. Ngân sách thành phố trợ giá bổ sung cho Báo Hải Phòng năm 2016 số tiền là 1.720 triệu đồng (Một tỷ, bảy trăm hai mươi triệu đồng).

Nguồn kinh phí đảm bảo: Nguồn hỗ trợ, trợ giá các sản phẩm văn hóa phục vụ nhiệm vụ chính trị trong dự toán năm 2016.

Từ năm 2017, trên cơ sở giá báo, mức trợ giá và số lượng báo phát hành, Báo Hải Phòng lập dự toán kinh phí, trình Văn phòng Thành ủy kết hợp cùng Sở Tài chính trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt theo quy định.

Nguồn kinh phí trợ giá từ ngân sách cùng với nguồn thu từ hoạt động quảng cáo và các khoản thu khác đảm bảo chi phí cho việc xuất bản Báo Hải Phòng hàng ngày, Báo Hải Phòng cuối tuần và Báo Hải Phòng điện tử.

Điều 3. Báo Hải Phòng rà soát lại các nguồn thu, đẩy mạnh nguồn thu từ hoạt động quảng cáo; phải tuân thủ và chịu trách nhiệm trước pháp luật, Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố về thu, chi tài chính, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thuế đi với Nhà nước và các nhiệm vụ chính trị thành phố giao.

Công ty TNHH MTV In Báo Hải Phòng thực hiện sắp xếp lại lao động, đầu tư, đi mới máy móc thiết bị, tiết kiệm chi phí doanh nghiệp, chi phí quản lý, phấn đấu giảm giá thành in báo Hải Phòng hàng ngày phù hợp với thị trường.

Giao Sở Tài chính, các cơ quan liên quan hướng dẫn Báo Hải Phòng, Công ty TNHH MTV In báo Hải Phòng theo chỉ đạo của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố và theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; Chánh Văn phòng Thành ủy; Giám đốc các Sở: Tài chính, Thông tin và Truyền thông; Tổng Biên tập Báo Hải Phòng, Giám đốc Công ty TNHH MTV In Báo Hải Phòng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hải Phòng; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- TTTU, TT HĐND TP;
- CT, các PCT UBND TP;
- Như Điều 4;
- CVP, các PCVP;
- Phòng: VXNC, TCNS;
- CV: GD;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Tùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2146/QĐ-UBND năm 2016 về giá bán Báo Hải Phòng hàng ngày và phương án ngân sách trợ giá xuất bản Báo Hải Phòng hàng ngày

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


582

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.214.184.250