Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 214/QĐ-BTC năm 2010 triển khai Hệ thống thông tin quản lý ngân sách – kho bạc (TABMIS) đến các Bộ, ngành Trung ương và một số sở chuyên ngành thí điểm của thành phố Hà Nội do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 214/QĐ-BTC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Phạm Sỹ Danh
Ngày ban hành: 27/01/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------

Số: 214/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ NGÂN SÁCH - KHO BẠC (TABMIS) ĐẾN CÁC BỘ, NGÀNH TRUNG ƯƠNG VÀ MỘT SỐ SỞ CHUYÊN NGÀNH THÍ ĐIỂM CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH  

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Quyết định số 432/QĐ-TTg ngày 21/4/2003 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Báo cáo khả thi Dự án “Cải cách Quản lý Tài chính công”;
Căn cứ Quyết định số 2226/QĐ-BTC ngày 12/6/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc thành lập Ban triển khai Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc (TABMIS) thuộc Dự án “Cải cách quản lý Tài chính công”.
Theo đề nghị của Giám đốc dự án “Cải cách quản lý Tài chính công”, Trưởng Ban triển khai TABMIS – Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bắt đầu từ năm 2010 triển khai Hệ thống thông tin quản lý ngân sách – kho bạc (TABMIS) đến các Bộ, cơ quan Trung ương (đơn vị dự toán cấp 1 thuộc ngân sách Trung ương).

Căn cứ điều kiện cụ thể về hạ tầng truyền thông và các điều kiện khác liên quan đến tổ chức triển khai, Ban triển khai TABMIS và các đơn vị liên quan thuộc Bộ Tài chính lập kế hoạch cụ thể và phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc các Bộ, cơ quan Trung ương để triển khai đảm bảo có kết quả và đúng tiến độ dự án.

Điều 2. Các Bộ, cơ quan Trung ương (đơn vị dự toán cấp 1 thuộc ngân sách Trung ương), các đơn vị thuộc Bộ Tài chính có nhiệm vụ phối hợp với Ban quản lý dự án Cải cách quản lý tài chính công, Ban triển khai TABMIS – Bộ Tài chính và nhà thầu IBM tổ chức triển khai hệ thống.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thủ trưởng các đơn vị nêu tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Lưu: VT, TABMIS.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Sỹ Danh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 214/QĐ-BTC năm 2010 triển khai Hệ thống thông tin quản lý ngân sách – kho bạc (TABMIS) đến các Bộ, ngành Trung ương và một số sở chuyên ngành thí điểm của thành phố Hà Nội do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.928
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.55.57