Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2112/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch và dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ quản lý trồng trọt và bảo vệ thực vật năm 2018 do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

Số hiệu: 2112/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Người ký: Lê Tuấn Quốc
Ngày ban hành: 06/08/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2112/QĐ-UBND

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 06 tháng 8 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH VÀ DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ QUẢN LÝ TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2018.

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 3688/QĐ-UBND ngày 22/12/2017 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2018;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại văn bản số 1494/STC-TCHCSN ngày 20/04/2018 và của Sở Nông nghiệp và PTNT tại tờ trình số 250/TTr-SNN-KH ngày 16/7/2018;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch và dự toán kinh phí thực hiện các nhiệm vụ quản lý trồng trọt và bảo vệ thực vật năm 2018, cụ thể như sau:

1. Nhiệm vụ:

- Cập nhật, chỉnh sửa và bổ sung tài liệu quy trình kỹ thuật để tập huấn cho nông dân: 11 tài liệu.

- In và phát tài liệu Quy trình phòng từ bệnh khảm lá sắn cho nông dân: 4.000 tờ rơi.

- Tập huấn chuyển giao kỹ thuật cho nông dân: 54 lớp, 01 ngày/lớp, 40 học viên/lớp.

- Tập huấn phổ biến văn bản pháp luật, Triển khai Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT ; cho các cán bộ quản lý nông nghiệp, môi trường cấp huyện; Lãnh đạo, cán bộ quản lý nông nghiệp UBND cấp xã; Công chức, viên chức có liên quan thuộc Chi cục TT&BVTV: 01 lớp, 01 ngày/lớp, 200 học viên/lớp.

- Tập huấn về quy trình phòng trừ bệnh khảm lá sắn và các chỉ đạo trong công tác phòng chống dịch hại cho Lãnh đạo và cán bộ quản lý nông nghiệp cấp huyện, cấp xã; công chức, viên chức có liên quan thuộc Chi cục TT&BVTV; nông dân, cơ sở trồng sắn quy mô lớn: 01 lớp, 01 ngày/lớp, 100 học viên/lớp.

- Mô hình trình diễn: 03 mô hình gồm: 01 mô hình 3 giảm 3 tăng, 1 phải 5 giảm trên cây lúa; 01 mô hình trình diễn quy trình sản xuất khoai mài; 01 mô hình trình diễn quy trình trồng sen lấy củ.

- Hội thảo mô hình: 03 Hội thảo gồm: 01 Hội thảo mô hình 3 giảm 3 tăng, 1 phải 5 giảm trên cây lúa; 01 Hội thảo mô hình trình diễn quy trình sản xuất khoai mài; 01 Hội thảo mô hình trình diễn quy trình trồng sen lấy củ.

- Phân tích kiểm tra chất lượng mẫu nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp: 01 mẫu.

- Kiểm tra định kỳ xếp loại các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp: 02 đợt/năm, tổng số ngày thực hiện: 21 ngày.

- Kiểm tra dư lượng thuốc bảo vệ thực vật bằng phương pháp phân tích nhanh: 1 đợt/năm, tổng số 20 mẫu.

- Gửi mẫu định danh sinh vật gây hại: 04 mẫu gồm: 02 mẫu côn trùng và 2 mẫu bệnh.

- Sửa chữa và duy trì hoạt động 06 bẫy đèn phục vụ công tác dự tính, dự báo.

- Điều tra kho định kỳ theo dõi sự phát sinh phát triển của sâu mọt trong kho: 04 đợt/năm, 01 ngày/đợt.

2. Dự toán kinh phí: 330.000.000 đồng (Ba trăm ba mươi triệu đồng).

3. Nguồn kinh phí: Kinh phí quản lý hành chính - Ngân sách tỉnh năm 2018 (đã được phân bổ trong dự toán ngân sách năm 2018 tại Quyết định số 3668/QĐ-UBND ngày 22/12/2017).

Điều 2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm chỉ đạo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tổ chức triển khai thực hiện các nội dung được phê duyệt tại Điều 1 và thanh quyết toán kinh phí theo quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Lưu: VT, KT8.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Tuấn Quốc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2112/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch và dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ quản lý trồng trọt và bảo vệ thực vật năm 2018 do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


275

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.245.125