Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 210/2005/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Thanh Hải
Ngày ban hành: 09/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 210/2005/QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 12 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ GIAO CHỈ TIÊU DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2006  

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 1194/2004/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách Nhà nước năm 2006;
Căn cứ Quyết định số 4060/2005/QĐ-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về giao dự toán thu - chi ngân sách Nhà nước
năm 2006;
Căn cứ Nghị quyết số 32/2005/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố khóa VII, thông qua tại kỳ họp lần thứ 5 ngày 02 tháng 12 năm 2005 về tình hình thực hiện ngân sách thành phố năm 2005, dự toán thu - chi ngân sách thành phố năm 2006 ;
Xét Tờ trình số 9947/STC-NS ngày 06 tháng 12 năm 2005 của Giám đốc Sở Tài chính về dự toán thu - chi ngân sách thành phố năm 2006 ;
 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao cho cơ quan thu, các Sở, cơ quan ngang Sở và Ủy ban nhân dân các quận - huyện chỉ tiêu về dự toán thu - chi ngân sách Nhà nước năm 2006 ban hành kèm theo Quyết định này; như sau :

1.1. Tổng thu ngân sách Nhà nước 67.254 tỷ đồng.

Trong đó :

+ Tổng thu ngân sách Nhà nước phần nội địa :

- Chỉ tiêu pháp lệnh 35.954 tỷ đồng;

- Chỉ tiêu phấn đấu : Tăng trên 5% so chỉ tiêu pháp lệnh (không tính nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất).

+ Thu thuế xuất - nhập khẩu 23.500 tỷ đồng.

+ Thu từ dầu thô 7.800 tỷ đồng.

1.2. Tổng chi ngân sách địa phương 14.819,814 tỷ đồng (trong đó : Chi thường xuyên 6.500 tỷ đồng).

1.3. Số bổ sung từ ngân sách thành phố (bao gồm bổ sung cân đối và bổ sung theo mục tiêu) cho ngân sách từng quận - huyện theo phụ lục đính kèm. (Các phụ lục dự toán thu - chi ngân sách năm 2006 đính kèm).

Điều 2. Sau khi nhận được chỉ tiêu về dự toán thu - chi ngân sách Nhà nước năm 2006 :

2.1. Các cơ quan Nhà nước, đơn vị dự toán cấp I, khi tiến hành phân bổ và giao dự toán chi cho các đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc phải đúng dự toán được Ủy ban nhân dân thành phố giao cả về tổng mức và chi tiết theo từng lĩnh vực chi, phân bổ dự toán chi phải đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức, đúng thủ tục theo quy định của pháp luật.

2.2. Ủy ban nhân dân quận - huyện trình Hội đồng nhân dân quận - huyện quyết định dự toán thu - chi ngân sách và phương án phân bổ dự toán ngân sách cấp mình trước ngày 20 tháng 12 năm 2005 và tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Luật ngân sách Nhà nước; sau đó, căn cứ Nghị quyết Hội đồng nhân dân quận - huyện, giao nhiệm vụ thu - chi ngân sách cho từng cơ quan, đơn vị trực thuộc, mức bổ sung từ ngân sách quận - huyện cho từng phường - xã, thị trấn. Chậm nhất 05 ngày sau khi dự toán ngân sách quận - huyện được Hội đồng nhân dân quận - huyện quyết định, Ủy ban nhân dân quận - huyện có trách nhiệm báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố và Sở Tài chính kết quả quyết định và giao dự toán ngân sách năm 2006.

2.3. Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn căn cứ quyết định của Ủy ban nhân dân quận - huyện trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định dự toán thu - chi ngân sách và phương án phân bổ dự toán ngân sách cấp mình trước ngày 31 tháng 12 năm 2005.

2.4. Các cơ quan Nhà nước, đơn vị dự toán cấp I, các cấp Chính quyền quận - huyện, phường - xã, thị trấn phải thực hiện công tác phân bổ, giao dự toán ngân sách theo đúng các nguyên tắc, nội dung do Luật ngân sách Nhà nước và các Văn bản hướng dẫn thực hiện Luật ngân sách Nhà nước quy định; đảm bảo đến ngày 01 tháng 01 năm 2006 đơn vị sử dụng ngân sách và Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch, nhận được dự toán ngân sách của đơn vị sử dụng ngân sách.

2.5. Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện, phường - xã, thị trấn; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân thành phố trong việc đảm bảo thực hiện đúng chỉ tiêu được giao.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính,

Cục trưởng Cục Thuế thành phố, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan ngang Sở và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Bộ Tài chính
- Thường trực Thành ủy
- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố
- Ủy ban nhân dân thành phố
- 3 Ban Hội đồng nhân dân thành phố
- Văn phòng Thành ủy
- VPHĐ-UB: Các PVP
- Các Tổ NCTH, Tổ TH (10b), TM (2b)
- Lưu (TH-LTg) D.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH 
Lê Thanh Hải

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 210/2005/QĐ-UBND ngày 09/12/2005 về giao chỉ tiêu dự toán thu - chi ngân sách Nhà nước năm 2006 do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.499

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.232.160
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!