Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2061/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Nai Người ký: Nguyễn Quốc Hùng
Ngày ban hành: 18/06/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2061/QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 18 tháng 6 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP QUẢN LÝ, SỬ DỤNG XE Ô TÔ KIỂM NGHIỆM AN TOÀN THỰC PHẨM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật An toàn thực phẩm ngày 17 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô;

Căn cứ Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Thông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 07 tháng 5 năm 2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc ban hành quy định về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh Đồng Nai năm 2017, giai đoạn 2017-2020;

Căn cứ Công văn số 4667/BYT-ATTP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Bộ Y tế về việc thực hiện Thông báo số 321/TB-VPCP ngày 21 tháng 7 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Đồng Nai tại Tờ trình số 2908/TTr-SYT ngày 01 tháng 6 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp quản lý, sử dụng xe ô tô kiểm nghiệm an toàn thực phẩm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Tài chính, Thông tin và Truyền thông; Giám đốc Công an tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Long Khánh, thành phố Biên Hòa và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch;
- Chánh, Phó Văn phòng;
- Lưu: VT, KGVX, KTNS.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Quốc Hùng

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP QUẢN LÝ, SỬ DỤNG XE Ô TÔ KIỂM NGHIỆM AN TOÀN THỰC PHẨM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2061/QĐ-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2020 của UBND tỉnh Đồng Nai)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định về trách nhiệm và mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc quản lý, sử dụng xe ô tô kiểm nghiệm về an toàn thực phẩm (sau đây gọi tắt là ATTP).

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng đối với Sở Y tế; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Công Thương; Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh; đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các đơn vị thuộc Sở Y tế, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an tỉnh Đồng Nai.

Điều 3. Mục đích sử dụng

Thực hiện xét nghiệm nhanh sản phẩm thực phẩm phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát ATTP tại các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, các chợ, các siêu thị.

Điều 4. Nguyên tắc phối hợp

1. Nội dung phối hợp phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan phối hợp nhằm tăng cường hiệu quả khai thác sử dụng công năng của xe chuyên dụng kiểm nghiệm về ATTP.

2. Việc phối hợp phải dựa trên các quy định hiện hành, tuân thủ pháp luật của Nhà nước nhằm đảm bảo sự thống nhất, tính khách quan, đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; đáp ứng nhanh, kịp thời việc thanh tra, kiểm tra, kiểm nghiệm, giám sát định kỳ và đột xuất về ATTP theo từng chuyên ngành.

3. Việc thực hiện về trang bị, bố trí, sử dụng, sửa chữa, bảo dưỡng, xử lý xe ô tô được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản pháp luật liên quan. Kinh phí sử dụng trong ngân sách hoạt động của các Sở: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương.

Chương II

TRÁCH NHIỆM TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG XE KIỂM NGHIỆM VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM

Điều 5. Trách nhiệm Sở Y tế

1. Chủ trì tham mưu xây dựng kế hoạch quản lý và vận hành xe chuyên dụng kiểm nghiệm ATTP trình UBND tỉnh. Hàng năm, tổng hợp kế hoạch xét nghiệm thường xuyên và đột xuất của 03 Sở: Y tế, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để xây dựng kế hoạch và lập dự toán mua sắm về trang thiết bị, hóa chất, vật tư tiêu hao cho xét nghiệm và ô tô, bảo dưỡng, sửa chữa xe định kỳ và xăng dầu, đảm bảo điều kiện xe kiểm nghiệm ATTP hoạt động thường xuyên, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

2. Sở Y tế giao Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Chi cục ATVSTP) tiếp nhận, quản lý, vận hành, sử dụng xe chuyên dụng kiểm nghiệm ATTP và giao Trung tâm Kiểm nghiệm Đồng Nai bố trí 02 cán bộ xét nghiệm thường trực tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra, giám sát, điều tra ngộ độc thực phẩm. Để đảm bảo tính chủ động, đáp ứng yêu cầu cấp thiết và nhiệm vụ từng chuyên ngành, có thể giao xe kiểm nghiệm cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương quản lý, sử dụng theo kế hoạch được phê duyệt.

3. Đáp ứng kịp thời nhu cầu sử dụng xe kiểm nghiệm của đoàn kiểm tra liên ngành ATTP tỉnh và các đơn vị thuộc Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố, trưng dụng của các đoàn kiểm tra liên ngành Trung ương.

4. Công bố kết quả kiểm nghiệm do trưởng đoàn thanh tra, kiểm tra, giám sát của ngành thực hiện. Trong trường hợp cần thiết, Sở Y tế phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, Công an tỉnh công bố kết quả kiểm nghiệm của đoàn thanh tra, kiểm tra, giám sát mà trưởng đoàn kiểm tra thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, Công an tỉnh Đồng Nai.

5. Thực hiện việc nộp thuế theo quy định của pháp luật, nộp phí trước bạ, lệ phí cấp biển số xe, phí bảo hiểm, phí đăng kiểm, phí bảo trì đường bộ liên quan đến việc sử dụng xe.

6. Bảo đảm bố trí 01 lái xe và 02 cán bộ xét nghiệm cho 01 xe chuyên dụng kiểm nghiệm ATTP.

7. Kiến nghị, đề xuất các vấn đề liên quan đến việc quản lý, sử dụng và bảo quản xe ô tô kiểm nghiệm ATTP.

8. Tổng hợp, báo cáo kết quả hoạt động của xe kiểm nghiệm định kỳ 6 tháng và báo cáo năm, lồng ghép trong báo cáo của Ban Chỉ đạo bảo đảm vệ sinh ATTP về công tác thanh tra, kiểm tra.

Điều 6. Trách nhiệm Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương

1. Hàng năm, xây dựng kế hoạch xét nghiệm và số lượng các loại mẫu, danh mục các chỉ tiêu phân tích, số lần phân tích; kế hoạch sử dụng xe ô tô kiểm nghiệm ATTP phục vụ cho công tác thanh, kiểm tra giám sát theo lĩnh vực quản lý của ngành gửi Sở Y tế (qua Chi cục ATVSTP) để tổng hợp, lập dự toán nhu cầu hóa chất phục vụ cho xét nghiêm và dự toán các nhu cầu khác có liên quan. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và trưởng đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh thuộc Sở sử dụng xe kiểm nghiệm ATTP thường xuyên đúng mục đích và hiệu quả.

2. Chỉ đạo các đơn vị thuộc Sở và đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh do lãnh đạo của ngành làm trưởng đoàn, gửi Chi cục ATVSTP kế hoạch hoặc văn bản đăng ký sử dụng xe ô tô kiểm nghiệm ATTP trước 05 ngày làm việc. Khi kiểm tra đột xuất báo lịch trước 01 ngày.

3. Trưởng đoàn thanh tra, kiểm tra, giám sát có quyền hạn và trách nhiệm điều hành cán bộ xét nghiệm, lái xe phục vụ nhiệm vụ của đoàn; chỉ định những sản phẩm thực phẩm cần xét nghiệm; loại sản phẩm thực phẩm và chỉ tiêu cần kiểm nghiệm gửi cơ sở xét nghiệm đủ năng lực theo quy định. Xin ý kiến lãnh đạo Sở chủ quản trước khi công bố kết quả kiểm nghiệm.

4. Công bố kết quả kiểm nghiệm do đoàn thanh tra, kiểm tra, giám sát của ngành thực hiện. Trường hợp cần thiết, chủ động phối hợp với Sở Y tế công bố kết quả kiểm nghiệm của đoàn thanh tra, kiểm tra, giám sát mà trưởng đoàn thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương.

5. Gửi báo cáo kết quả xét nghiệm, vận hành, sử dụng xe chuyên dụng kiểm nghiệm ATTP sau mỗi lần sử dụng về Sở Y tế (Chi cục ATVSTP) để tổng hợp báo cáo, thời gian gửi báo cáo chậm nhất là ngày 25 hàng tháng.

Điều 7. Trách nhiệm Công an tỉnh

1. Hàng năm xây dựng kế hoạch sử dụng xe ô tô kiểm nghiệm ATTP phục vụ cho công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, vi phạm hành chính về ATTP gửi Sở Y tế (qua Chi cục ATVSTP). Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc sử dụng xe kiểm nghiệm ATTP thường xuyên đúng mục đích và hiệu quả.

2. Chủ động phối hợp với các Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương,... sử dụng xe ô tô chuyên dụng kiểm nghiệm về ATTP phục vụ cho công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, vi phạm hành chính về ATTP, đảm bảo an ninh, an toàn theo quy định pháp luật.

3. Phối hợp với Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương công bố kết quả kiểm nghiệm thực phẩm do đoàn của các đơn vị thuộc Công an tỉnh thực hiện.

4. Gửi báo cáo kết quả xét nghiệm, vận hành, sử dụng xe chuyên dụng kiểm nghiệm ATTP sau mỗi lần sử dụng về Sở Y tế (Chi cục ATVSTP) để tổng hợp báo cáo, thời gian gửi báo cáo chậm nhất là ngày 25 hàng tháng.

Điều 8. Trách nhiệm các đơn vị liên quan

1. Trách nhiệm Sở Tài chính

- Thẩm định nguồn kinh phí mua hóa chất, vật tư tiêu hao, xăng dầu sử dụng, bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa cho xe ô tô chuyên dụng kiểm nghiệm ATTP trong kinh phí hoạt động của các Sở hàng năm.

- Kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành các quy định về quản lý, sử dụng xe ô tô kiểm nghiệm ATTP theo quy định hiện hành và Quy chế này.

2. Trách nhiệm Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền thông của tỉnh phối hợp tuyên truyền về công tác đảm bảo ATTP nói chung và việc hoạt động của xe ô tô chuyển dụng kiểm nghiệm ATTP phục vụ công tác kiểm tra, kiểm nghiệm, giám sát thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

3. Trách nhiệm UBND các huyện, thành phố

- Chỉ đạo các đơn vị liên quan tại địa phương phối hợp chặt chẽ với các đoàn liên ngành tỉnh, các đoàn thanh tra, kiểm tra, giám sát và hoạt động của xe kiểm nghiệm ATTP trên địa bàn. Tăng cường công tác tuyên truyền về ATTP và hoạt động của xe ô tô chuyên đụng kiểm nghiệm ATTP.

- Phối hợp với đoàn thanh tra, kiểm tra, giám sát xử lý sản phẩm thực phẩm không đảm bảo an toàn trên địa bàn quản lý.

Điều 9. Trách nhiệm của các cá nhân liên quan

1. Trách nhiệm của nhân viên lái xe

a) Thực hiện nghiêm lệnh điều vận xe, đến địa điểm thanh tra, kiểm tra, giám sát đúng thời gian và không tiết lộ thông tin về thời gian, địa điểm và kết quả xét nghiệm.

b) Tuân thủ sự điều hành của trưởng đoàn thanh tra, kiểm tra.

c) Quản lý, bảo quản và sử dụng ô tô được giao đúng quy trình kỹ thuật.

d) Phải thường xuyên kiểm tra kỹ thuật xe trước khi đi công tác, nhất là đi công tác xa (kiểm tra tình trạng dầu mỡ, xăng, điện, xăm lốp dự phòng thay thế phải đầy đủ điều kiện kỹ thuật).

đ) Vệ sinh ô tô sạch sẽ, bảo dưỡng hoặc đề xuất bảo dưỡng ô tô theo đúng chế độ quy định.

e) Có số nhật ký công tác, số lịch trình xe theo dõi hiện tượng, thực trạng xe.

2. Trách nhiệm của cán bộ xét nghiệm

a) Thực hiện chỉ định của trưởng đoàn thanh tra, kiểm tra, giám sát trong việc lấy mẫu sản phẩm thực phẩm, chỉ tiêu xét nghiệm. Đảm bảo tính chính xác trung thực, khách quan và chịu trách nhiệm về kết quả xét nghiệm.

b) Quản lý, bảo quản và sử dụng các dụng cụ, hóa chất xét nghiệm trên xe ô tô theo quy định. Thường xuyên kiểm tra bổ sung đảm bảo đủ tets, hóa chất, vật tư xét nghiệm.

c) Đảm bảo vệ sinh labo sạch sẽ theo đúng quy định.

d) Ghi chép đầy đủ các kết quả xét nghiệm đã làm. Bảo quản, lưu giữ mẫu sản phẩm thực phẩm đã xét nghiệm theo quy định.

đ) Thực hiện chế độ bảo mật thông tin, không để lộ thông tin về thời gian, địa điểm và kết quả xét nghiệm.

3. Trách nhiệm cán bộ sử dụng xe ô tô

Trong thời gian đi thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, đoàn sử dụng xe ô tô kiểm nghiệm về ATTP có trách nhiệm sử dụng xe đúng mục đích, đúng lệnh điều xe đã ký.

Chương III

CHẾ ĐỘ ĐIỀU HÀNH VÀ SỬ DỤNG

Điều 10. Chế độ điều hành và thực hiện

1. Việc sử dụng xe ô tô kiểm nghiệm ATTP thực hiện theo chỉ đạo của lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh; Trưởng, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh; lãnh đạo các Sở: Y tế, Công Thương, Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an tỉnh; Trưởng các đoàn kiểm tra, giám sát và theo lệnh điều vận của lãnh đạo Chi cục ATVSTP.

2. Nhân viên lái xe chỉ được vận hành xe ô tô khi có lệnh điều vận, thực hiện đúng lệnh điều vận và sự điều hành của trưởng đoàn thanh tra, kiểm tra, giám sát.

3. Xe kiểm nghiệm ATTP phục vụ cho các đoàn thanh tra, kiểm tra (liên ngành và chuyên ngành), giám sát, điều tra ngộ độc thực phẩm. Trong trường hợp cùng lúc có nhiều đơn vị cùng đề nghị sử dụng xe thì thứ tự ưu tiên như sau:

a) Sự thỏa thuận giữa các Sở, ngành;

b) Các đoàn giám sát mẫu tại các chợ, siêu thị...;

c) Các đoàn điều tra ngộ độc thực phẩm;

d) Ưu tiên các đoàn liên ngành trước, các đoàn chuyên ngành sau theo thứ tự: Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, Công an tỉnh;

đ) Các trường hợp khác do cơ quan quản lý xe quyết định trên cơ sở tính cấp thiết của việc sử dụng xe.

Điều 11. Chế độ thanh toán xăng dầu xe

1. Thanh toán theo quy định.

2. Có sổ sách theo dõi công-tơ-mét, đối chiếu lộ trình công tác để thanh toán xăng dầu xe định kỳ theo quy định hiện hành.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 12. Tổ chức thực hiện

1. Thủ trưởng các đơn vị ghi tại Điều 2 căn cứ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan tổ chức thực hiện Quy chế này.

2. Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, Công an tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện Quy chế này.

Điều 13. Điều khoản thi hành

Trong quá trình thực hiện Quy chế này, nếu có phát sinh, khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Sở Y tế - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh những điểm chưa phù hợp để xem xét, điều chỉnh cho phù hợp./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2061/QĐ-UBND ngày 18/06/2020 về Quy chế phối hợp quản lý, sử dụng xe ô tô kiểm nghiệm an toàn thực phẩm do tỉnh Đồng Nai ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


260

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.229.124.74