Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2059/QĐ-UBND năm 2011 hỗ trợ kinh phí cho người chăn nuôi có gia súc, gia cầm bị tiêu hủy do dịch bệnh do tỉnh Quảng Trị ban hành

Số hiệu: 2059/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Trị Người ký: Nguyễn Đức Cường
Ngày ban hành: 05/10/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2059/QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày 05 tháng 10 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V HỖ TRỢ KINH PHÍ CHO NGƯỜI CHĂN NUÔI CÓ GIA SÚC, GIA CẦM BỊ TIÊU HỦY DO DỊCH BỆNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 12 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Quyết định số 719/QĐ-TTg ngày 05 tháng 6 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ phòng chống dịch gia súc, gia cầm;

Căn cứ Công văn số 146/TTHĐND-CTHĐ ngày 28 tháng 9 năm 2011 của Thường trực HĐND tỉnh V/v tạm ứng kinh phí dự phòng năm 2011 để hỗ trợ chủ chăn nuôi có gia súc, gia cầm phải tiêu hủy do dịch bệnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính (Tờ trình số 1696/TTr-STC ngày 16/9/2011); Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT (Công văn số 771/SNN-CN ngày 13/9/2010),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Trích dự phòng ngân sách tỉnh năm 2011: 2.852.541.000 đồng (Hai tỷ, tám trăm năm mươi hai triệu, năm trăm bốn mươi mốt ngàn đồng) cấp cho các địa phương để thực hiện chính sách hỗ trợ cho người chăn nuôi có gia súc, gia cầm bị tiêu hủy do dịch bệnh. Cụ thể:

- Huyện Vĩnh Linh:

1.136.155.000 đồng

- Huyện Hi Lăng:

1.102.776.000 đồng

- Huyện Gio Linh:

233.580.000 đồng

- Huyện Cam Lộ:

243.650.000 đồng

- Huyện Triệu Phong:

56.300.000 đồng

- Thị xã Quảng Trị:

53.960.000 đồng

- Thành ph Đông Hà:

26.120.000 đồng

Điều 2. Sở Tài chính phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn việc thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- TT./HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các Phó CT;
- Các Phó Văn phòng;
- Lưu: VT, NN, TM.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2059/QĐ-UBND năm 2011 hỗ trợ kinh phí cho người chăn nuôi có gia súc, gia cầm bị tiêu hủy do dịch bệnh do tỉnh Quảng Trị ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.810

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.205.60.226