Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 204/QĐ-BTC năm 2011 về giao nhiệm vụ mua, bán hàng dự trữ nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 204/QĐ-BTC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Hữu Chí
Ngày ban hành: 27/01/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 204/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO NHIỆM VỤ MUA, BÁN HÀNG DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC NĂM 2011

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 106/2009/QĐ-TTg ngày 20 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Dự trữ Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 2139/QĐ-TTg ngày 23 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao nhiệm vụ tổ chức, triển khai mua, bán hàng dự trữ nhà nước do Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước trực tiếp quản lý, cụ thể như sau:

1. Đối với mua lương thực dự trữ nhà nước, Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước có nhiệm vụ:

a) Chỉ đạo, tổ chức, triển khai mua lương thực dự trữ nhà nước đảm bảo chỉ tiêu được giao, chất lượng, tiến độ nhập kho.

b) Phê duyệt đấu thầu mua lương thực dự trữ nhà nước:

- Thành lập Tổ thẩm định Kế hoạch đấu thầu;

- Phê duyệt kế hoạch đấu thầu;

- Giải quyết các kiến nghị trong đấu thầu.

2. Đối với mua vật tư thiết bị dự trữ nhà nước

2.1. Bộ trưởng Bộ Tài chính

- Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu, Hồ sơ mời thầu;

- Phê duyệt Kết quả đấu thầu;

- Xử lý tình huống trong đấu thầu;

- Giải quyết kiến nghị trong đấu thầu và xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu.

2.2. Vụ Kế hoạch - Tài chính

- Thẩm định Kế hoạch đấu thầu, Hồ sơ mời thầu và Kết quả đấu thầu;

- Trình Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt Kế hoạch đấu thầu, Hồ sơ mời thầu và Kết quả đấu thầu;

- Trình Bộ trưởng Bộ Tài chính xem xét, quyết định xử lý tình huống trong đấu thầu;

- Trình Bộ trưởng Bộ Tài chính giải quyết kiến nghị và xử lý vi phạm pháp luật trong đấu thầu trường hợp thuộc trách nhiệm của người có thẩm quyền.

2.3. Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước

a) Tổ chức, triển khai mua vật tư thiết bị dự trữ nhà nước đảm bảo chỉ tiêu được giao, chất lượng, tiến độ nhập kho dự trữ nhà nước theo quy định.

b) Có trách nhiệm tổ chức đấu thầu mua vật tư thiết bị dự trữ nhà nước:

- Lập kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu trình Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt;

- Thành lập Tổ chuyên gia đấu thầu, trình Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt kết quả đấu thầu;

- Trình Bộ trưởng Bộ Tài chính xem xét, xử lý các tình huống trong đấu thầu;

- Gửi Vụ Kế hoạch- Tài chính thẩm định kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu, kết quả đấu thầu;

- Thông báo kết quả đấu thầu và thương thảo ký hợp đồng nguyên tắc với nhà thầu trúng thầu và hướng dẫn các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực ký hợp đồng mua bán với nhà thầu trúng thầu;

- Thực hiện các nội dung khác theo quy định của pháp luật về đấu thầu;

3. Đối với bán lương thực dự trữ nhà nước, Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước có nhiệm vụ:

a) Hướng dẫn, kiểm tra Cục Dự trữ Nhà nước khu vực thực hiện việc bán đấu giá lương thực dự trữ nhà nước theo đúng quy định của pháp luật;

b) Quyết định giá khởi điểm lương thực dự trữ nhà nước bán đấu giá;

c) Quyết định thành lập hội đồng bán đấu giá lương thực của Cục Dự trữ Nhà nước khu vực (trong trường hợp không thuê được tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp thực hiện việc bán đấu giá lương thực dự trữ nhà nước).

4. Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước chịu trách nhiệm:

- Hướng dẫn, kiểm tra Cục Dự trữ Nhà nước khu vực thực hiện việc nhập kho, xuất bán hàng dự trữ nhà nước theo đúng quy định và chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Bộ trưởng Bộ Tài chính trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định này.

- Báo cáo Bộ trưởng Bộ Tài chính những vướng mắc phát sinh, vượt thẩm quyền hoặc ngoài phạm vi được giao trong quá trình thực hiện. Báo cáo Bộ trưởng Bộ Tài chính kết quả nhập kho và xuất bán hàng dự trữ nhà nước.

Điều 2. Giao Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như sau:

1. Mua lương thực dự trữ nhà nước

a) Tổ chức, triển khai mua lương thực dự trữ nhà nước đảm bảo chỉ tiêu được giao, chất lượng, tiến độ nhập kho dự trữ nhà nước theo quy định.

b) Có trách nhiệm tổ chức đấu thầu mua lương thực dự trữ nhà nước:

- Lập kế hoạch đấu thầu mua lương thực trình Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước phê duyệt;

- Thành lập Tổ chuyên gia đấu thầu, Tổ thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả đấu thầu;

- Phê duyệt hồ sơ mời thầu và tổ chức đấu thầu theo quy định;

- Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và thông báo kết quả đấu thầu;

- Thương thảo, hoàn thiện và ký kết hợp đồng với nhà thầu trúng thầu;

- Quyết định xử lý tình huống trong đấu thầu;

- Thực hiện các nội dung khác theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

2. Mua vật tư thiết bị dự trữ nhà nước

a) Ký hợp đồng mua bán với nhà thầu trúng thầu theo thông báo kết quả đấu thầu và hợp đồng nguyên tắc được ký kết giữa Tổng cục Dự trữ Nhà nước với nhà thầu trúng thầu; tổ chức nhập kho hàng dự trữ đảm bảo chỉ tiêu được giao, chất lượng, tiến độ theo quy định.

b) Kiểm tra, nghiệm thu, thanh lý hợp đồng và thanh toán cho nhà thầu theo đúng quy định của pháp luật.

3. Bán lương thực dự trữ nhà nước

a) Lập và phê duyệt kế hoạch bán đấu giá lương thực dự trữ nhà nước theo chỉ tiêu được giao;

b) Lựa chọn tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp (trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản, doanh nghiệp bán đấu giá tài sản);

c) Trình Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước thành lập hội đồng bán đấu giá lương thực của Cục Dự trữ Nhà nước khu vực (trong trường hợp không thuê được tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp thực hiện việc bán đấu giá lương thực dự trữ nhà nước).

4. Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực chịu trách nhiệm:

- Trực tiếp tổ chức thực hiện mua, bán hàng dự trữ nhà nước đảm bảo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu, đấu giá và các văn bản pháp luật có liên quan;

- Tổ chức nhập kho lương thực, vật tư thiết bị dự trữ và thanh lý hợp đồng, thanh toán với nhà thầu theo đúng quy định;

- Báo cáo Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao và báo cáo tiến độ nhập kho, xuất bán hàng dự trữ nhà nước;

- Chịu trách nhiệm về quyết định của mình trong thực hiện nhiệm vụ được giao trước pháp luật và trước Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, được áp dụng mua, bán hàng dự trữ nhà nước theo chỉ tiêu kế hoạch năm 2011.

Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước, Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực, Chánh Văn phòng Bộ và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo Bộ;
- Các đơn vị thuộc Bộ;
- KBNN, Cục Thuế các tỉnh;
- Cục Dự trữ Nhà nước khu vực;
- Lưu VT, TCDT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Chí

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 204/QĐ-BTC năm 2011 về giao nhiệm vụ mua, bán hàng dự trữ nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.815

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.172.150.239