Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2038/QĐ-UBND năm 2013 thành lập Chi nhánh Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La

Số hiệu: 2038/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La Người ký: Nguyễn Ngọc Toa
Ngày ban hành: 13/09/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2038/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 13 tháng 9 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP CHI NHÁNH QUỸ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG HUYỆN VÂN HỒ

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 05/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ về Quỹ bảo vệ và phát triển rừng;

Căn cứ Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng;

Thực hiện Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về Đề án tổ chức bộ máy, biên chế các cơ quan, đơn vị huyện Mộc Châu, huyện Vân Hồ tại Thông báo số 1299-TB/TU ngày 07 tháng 9 năm 2013 của Tỉnh uỷ Sơn La;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 361/TTr-SNV ngày 12 tháng 9 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Chi nhánh Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng huyện Vân Hồ

Chi nhánh Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng huyện Vân Hồ có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, trực thuộc Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Sơn La, chịu sự chỉ đạo, điều hành về nghiệp vụ, chuyên môn và tổ chức biên chế của Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Sơn La.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn Chi nhánh Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng huyện Vân Hồ.

1 Nhiệm vụ

a) Tham gia tuyên truyền, vận động, đôn đốc các khoản đóng góp bắt buộc theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 05/2008/NĐ-CP của Chinh phủ; nguồn viện trợ, tài trợ, đóng góp tự nguyện, uỷ thác của tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước; nguồn tài chính hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện theo uỷ quyền và phân cấp của Quỹ tỉnh.

b) Được mời tham gia thẩm định, xét chọn chương trình, dự án hoặc các hoạt động phi dự án do Quỹ tỉnh chủ trì để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc quyết định hỗ trợ đầu tư trên địa bàn huyện.

c) Tham gia hỗ trợ tài chính cho các chương trình, dự án hoặc các hoạt động phi dự án trên địa bàn huyện theo uỷ quyền của Quỹ tỉnh.

d) Chỉ đạo, hướng dẫn các đối tượng được hưởng nguồn tài chính do Quỹ tỉnh hỗ trợ để thực hiện các chương trình, dự án hoặc các hoạt động phi dự án trên địa bàn huyện.

e) Thực hiện nhiệm vụ uỷ thác chi trả dịch vụ môi trường rừng cho các chủ rừng trên địa bàn huyện.

f) Thực hiện một số nhiệm vụ khác được Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giao hoặc quy định.

2. Quyền hạn

a) Được tham gia xét phân bổ kinh phí cho từng chương trình, dự án hoặc các hoạt động phi dự án trên địa bàn huyện theo kế hoạch hàng năm được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

b) Kiểm tra, đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện chương trình, dự án hoặc các hoạt động phi dự án được Quỹ hỗ trợ trên địa bàn huyện.

c) Đề xuất Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh đình chỉ, thu hồi kinh phí đã hỗ trợ khi phát hiện tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn, bản vi phạm cam kết về sử dụng kinh phí hoặc vi phạm các quy định khác của pháp luật liên quan.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ; Tài chính; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch UBND huyện Vân Hồ, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh, Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Thường trực UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP, phòng KTN;
- Như Điều 3;
- Trung tâm Công báo;
- Lưu: VT, NC, D20b.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Toa

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2038/QĐ-UBND năm 2013 thành lập Chi nhánh Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.579
DMCA.com Protection Status

IP: 54.161.77.30