Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2035/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Long Người ký: Phạm Văn Đấu
Ngày ban hành: 15/09/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2035/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 15 tháng 9 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH MỨC CHI CÔNG TÁC PHỔ CẬP GIÁO DỤC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân, ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 07/2008/QĐ-TTg, ngày 10 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo đến năm 2010;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 125/2008/TTLT-BTC-BGDĐT, ngày 22 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo đến năm 2010;

Căn cứ Văn bản số 21/CV-HĐND, ngày 24 tháng 8 năm 2010 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh;

Xét Tờ trình số 40/TTr-STC, ngày 25 tháng 02 năm 2010 của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức chi công tác phổ cập giáo dục trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, cụ thể như sau:

1. Hỗ trợ giáo dục hoà nhập cho trẻ khuyết tật và các đối tượng xoá mù chữ, giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ trong độ tuổi từ 15 đến 50 tuổi ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đối tượng hộ nghèo (theo quy định của Chính phủ) chưa đi học. Mức hỗ trợ cụ thể cho mỗi học viên thuộc diện này như sau:

a) Sách giáo khoa:

- Đối với các lớp xoá mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ: Tối đa là 6 quyển/1 học viên, tuỳ theo lớp.

- Đối với các lớp phổ cập trung học: Được nhà trường cho mượn 01 bộ sách giáo khoa.

b) Tập, viết:

- Đối với các lớp xoá mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ: 05 quyển tập, 2 cây viết/1 học viên/năm học.

- Đối với các lớp phổ cập trung học: 15 quyển tập, 6 cây viết/1 học viên/năm học.

2. Chi mua học phẩm và các loại sổ sách để theo dõi quá trình học tập gồm: Sổ gọi tên ghi điểm, sổ đầu bài, học bạ, phấn, sách, vở, bút mực...; được chi theo số lượng quy định hợp lý của từng lớp và có chứng từ hợp lệ.

3. Chi hỗ trợ cho cán bộ vận động đối tượng trong độ tuổi xoá mù chữ (15 - 50 tuổi) ra lớp: 30.000đồng/1 học viên.

Nhiệm vụ cụ thể của cán bộ này như sau:

- Chịu trách nhiệm chính trong việc huy động học viên ra lớp, tham mưu với Ban Chỉ đạo xã, phường, thị trấn mở lớp.

- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ mở lớp theo mẫu quy định như đăng ký mở lớp phổ cập, trình Phòng Giáo dục - Đào tạo và Ban Chỉ đạo xã, phường, thị trấn có ý kiến chấp thuận, sau đó đăng ký mở lớp với Sở Giáo dục và Đào tạo theo thời gian quy định.

4. Chi hỗ trợ cho giáo viên chủ nhiệm hoặc cán bộ quản lý lớp học:

- Đối với các lớp xoá mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ: 03 tiết/tuần/lớp.

- Đối với các lớp phổ cập trung học: 04 tiết/tuần/lớp.

Nhiệm vụ cụ thể của cán bộ này như sau:

- Chịu trách nhiệm chính về giáo dục ý thức tổ chức kỷ luật cho học viên, bảo vệ của công, tinh thần cầu tiến trong học tập cho học viên.

- Tìm hiểu và nắm vững học viên trong lớp về mọi mặt để có biện pháp tổ chức giáo dục sát với đối tượng nhằm thúc đẩy sự tiến bộ của từng học viên và của cả lớp học.

- Phối hợp chặt chẽ với gia đình học viên, với giáo viên dạy lớp, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các tổ chức đoàn thể xã hội khác có liên quan trong hoạt động giảng dạy và nề nếp học tập của học viên lớp mình quản lý.

- Phối hợp với giáo viên dạy lớp nhận xét, đánh giá xếp loại học sinh sau khi hoàn thành chương trình theo quy định của một lớp, đề nghị khen thưởng và kỷ luật học viên, đề nghị danh sách học viên được lên lớp, danh sách học viên phải kiểm tra lại, phải ở lại lớp, hoàn chỉnh việc ghi vào sổ điểm và học bạ học viên.

- Báo cáo thường kỳ hoặc đột xuất về tình hình của lớp với Ban Chỉ đạo.

- Chịu trách nhiệm duy trì sĩ số lớp học từ khi mở lớp đến cuối thời gian hoàn thành một lớp học tối thiểu 95% so với sĩ số ban đầu, được hưởng bằng định mức trên; duy trì sĩ số từ 70 - dưới 95% hưởng giảm đi 01 tiết/tuần/lớp; từ 50 - dưới 70% hưởng giảm đi 02 tiết/tuần/lớp; dưới 50% không được hưởng chế độ.

Quy định sĩ số lớp học ban đầu:

- Đối với các lớp xoá mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ: Sĩ số ban đầu ít nhất 05 học viên/lớp.

- Đối với các lớp phổ cập trung học: Mở lớp thuộc 02 huyện Tam Bình và Trà Ôn có xã thuộc diện 135 giai đoạn II, Quyết định số 07/2006/QĐ-TTg, ngày 10 tháng 01 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 - 2010; sĩ số lớp học ban đầu ít nhất 10 học viên/lớp. Đối với các xã, phường, thị trấn còn lại ít nhất 15 học viên/lớp.

5. Chi thắp sáng đối với các lớp học phổ cập ban đêm: Định mức điện 01kw/buổi học/lớp. Số tiền điện thu được của các lớp này, đơn vị trường học hoặc cơ sở giáo dục khấu trừ giảm chi ngân sách nhà nước trên hoá đơn tiền điện phải trả trong năm.

6. Chi hỗ trợ hoạt động Ban Chỉ đạo phổ cập trung học phổ thông các cấp (bao gồm điện, nước, văn phòng phẩm, công tác phí,...) như sau:

- Ban Chỉ đạo cấp xã, phường, thị trấn: 2.000.000 đồng/năm.

- Ban Chỉ đạo cấp ngành giáo dục và đào tạo tỉnh, cấp huyện, thành phố: 3.000.000 đồng/năm.

- Ban Chỉ đạo cấp tỉnh: 5.000.000 đồng/năm.

7. Các nội dung chi như thù lao giáo viên; chi đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý các trường; điều tra thu thập dữ liệu, kiểm tra công nhận đạt chuẩn; khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phổ cập giáo dục: Thực hiện theo Thông tư Liên tịch số 125/2008/TTLT-BTC-BGDĐT, ngày 22 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài Chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo đến năm 2010.

Thời gian thực hiện: Mức chi trên được áp dụng từ ngày 01/01/2010.

Nguồn kinh phí: Sử dụng kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tài chính phối hợp với thủ trưởng các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, thủ trưởng các đơn vị có liên quan, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

CHỦ TỊCH
Phạm Văn Đấu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2035/QĐ-UBND ngày 15/09/2010 quy định mức chi công tác phổ cập giáo dục trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.329

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.149.205
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!