Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 20/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định liên quan đơn giá dịch vụ công ích đô thị Vũng Tàu

Số hiệu: 20/2018/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Người ký: Lê Tuấn Quốc
Ngày ban hành: 19/06/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/2018/QĐ-UBND

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 19 tháng 6 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU LIÊN QUAN ĐẾN ĐƠN GIÁ DỊCH VỤ CÔNG ÍCH ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 130/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về sản xuất và cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích;

Căn cứ Thông tư số 14/2017/TT-BXD ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 151/TTr-SXD ngày 07 tháng 6 năm 2018 về việc đề nghị bãi bỏ các quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu liên quan đến đơn giá dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ các Quyết định do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành liên quan đến đơn giá dịch vụ công ích đô thị

1. Quyết định số 24/2007/QĐ-UBND ngày 19 tháng 4 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành đơn giá duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

2. Quyết định số 1018/QD-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu công bố điều chỉnh đơn giá một số công tác trong lập đơn giá duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành tại Quyết định số 24/2007/QĐ-UBND ngày 19 tháng 4 năm 2007;

3. Quyết định số 29/2009/QĐ-UBND ngày 20 tháng 4 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành đơn giá dịch vụ đô thị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

4. Quyết định số 1017/QĐ-UBND ngày 29 tháng 4 nám 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu công bố điều chỉnh đơn giá một số công tác trong tập đơn giá thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành tại Quyết định số 29/2009/QĐ-UBND ngày 20 tháng 4 năm 2009;

5. Quyết định số 1016/QĐ-UBND ngày 29/4/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu công bố điều chỉnh đơn giá một số công tác trong tập đơn giá duy trì cây xanh đô thị đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành tại Quyết định số 29/2009/QĐ-UBND ngày 20 tháng 4 năm 2009;

6. Quyết định số 48/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2009 cùa Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành đơn giá duy trì hệ thống thoát nước đô thị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

7. Quyết định số 1015/QĐ-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu công bố điều chỉnh đơn giá một số công tác trong tập đơn giá duy trì hệ thống hệ thống thoát nước đô thị đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành tại Quyết định số 48/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2009.

Lý do bãi bỏ: nội dung của các quyết định nêu trên không còn phù hợp với quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2018.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Công thương, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội. Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Bà Rịa

- Vũng Tàu; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Tuấn Quốc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 20/2018/QĐ-UBND ngày 19/06/2018 bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu liên quan đến đơn giá dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.124

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.232.160
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!