Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 20/2010/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện “Ngày pháp luật” tại cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Số hiệu: 20/2010/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Tĩnh Người ký: Võ Kim Cự
Ngày ban hành: 27/10/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/2010/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 27 tháng 10 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN “NGÀY PHÁP LUẬT” TẠI CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, ĐỊA PHƯƠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Văn bản số 3535/HĐPH ngày 04/10/2010 của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ về việc triển khai thực hiện “Ngày pháp luật”;

Căn cứ Quyết định số 31/2008/QĐ-UBND ngày 10/9/2008 của UBND tỉnh ban hành Chương trình Phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2008 đến năm 2012;

Theo đề nghị của Sở Tư pháp - Cơ quan Thường trực Hội đồng Phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Lấy ngày 28 hàng tháng làm “Ngày pháp luật”. Trường hợp ngày này trùng với ngày nghỉ thì chuyển sang ngày làm việc kế tiếp.

“Ngày pháp luật” là ngày các cơ quan, đơn vị, địa phương, cán bộ, nhân dân tập trung tuyên truyền, phổ biến, học tập, tìm hiểu pháp luật.

Điều 2. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện “Ngày pháp luật” tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

Điều 3. Giao Sở Tư pháp - Cơ quan Thường trực Hội đồng Phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh hướng dẫn, đôn đốc các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các cơ quan, đơn vị, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã triển khai thực hiện “Ngày pháp luật”; định kỳ tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Website Chính phủ;
- Hội đồng PHCT PBGDPL của Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- Vụ PBGDPL - Bộ Tư pháp;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- TTr Tỉnh uỷ, TTr HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh;
- Lưu: VT, NC1.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Kim Cự

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN “NGÀY PHÁP LUẬT” TẠI CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, ĐỊA PHƯƠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
(Kèm theo Quyết định số 20 /2010/QĐ-UBND Ngày 27 tháng 10 năm 2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh)

Thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; Nghị quyết số 61/2007/NQ-CP ngày 07/12/2007 của Chính phủ, Kế hoạch số 19-KH/TU ngày 25/6/2007 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW; Trên cơ sở hướng dẫn của Hội đồng Phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ tại Công văn số 3535/HĐPH ngày 04/10/2010 về việc triển khai thực hiện “Ngày pháp luật”, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện “Ngày pháp luật” tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tiếp tục đổi mới hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật theo tinh thần Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân và Quyết định số 31/2008/QĐ-UBND ngày 10/9/2008 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2008 đến năm 2012.

2. Nhằm phổ biến kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân để nắm vững và thực hiện tốt những quy định của pháp luật;

3. Phát huy tính chủ động, xây dựng và duy trì thói quen tự giác học tập, tìm hiểu và chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật; nâng cao tinh thần trách nhiệm và hiệu quả thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, góp phần tăng cường quản lý xã hội bằng pháp luật, ổn định tình hình an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

II. NỘI DUNG

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã chủ động lựa chọn nội dung pháp luật để phổ biến trong các buổi sinh hoạt “Ngày pháp luật” tại cơ quan, đơn vị, địa phương; trong đó, tập trung giới thiệu nội dung cơ bản của các văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước, hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của đơn vị; văn bản pháp luật mới ban hành; các chế độ, chính sách liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích và nghĩa vụ của công dân; văn bản pháp luật về kỷ cương, kỷ luật, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức...

III. HÌNH THỨC

Căn cứ vào đặc thù, điều kiện thực tế, các các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động lựa chọn hình thức triển khai “Ngày pháp luật” phù hợp. Có thể lựa chọn một trong số các hình thức sau:

1. Tổ chức học tập, quán triệt văn bản pháp luật tập trung có báo cáo viên pháp luật tham gia giới thiệu về các nội dung pháp luật;

2. Sưu tầm tài liệu pháp luật phát cho cán bộ, công chức .…để tự nghiên cứu (như đề cương giới thiệu Luật, văn bản pháp luật, sách, báo, tờ gấp pháp luật…);

3. Tổ chức toạ đàm, giao lưu, trao đổi, thảo luận về các nội dung pháp luật;

4. Tổ chức học tập pháp luật thông qua việc nghiên cứu tài liệu, tủ sách pháp luật;

5. Nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật qua các phương tiện thông tin đại chúng;

6. Lồng ghép với các cuộc họp, giao ban công tác, sinh hoạt đoàn thể, chào cờ đầu tuần, đọc báo đầu giờ…

7. Khuyến khích các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai các hình thức phù hợp khác làm phong phú thêm nội dung “Ngày pháp luật”.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã có trách nhiệm:

a. Xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện “Ngày pháp luật” ở cơ quan, đơn vị, địa phương mình;

b. Tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân tham gia đầy đủ, nghiêm túc các buổi sinh hoạt “Ngày pháp luật”;

c. Định kỳ 6 tháng, cuối năm báo cáo kết quả thực hiện “Ngày pháp luật” tại cơ quan, đơn vị, địa phương về Sở Tư pháp - Cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh để tổng hợp báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh;

d. Củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, cán bộ pháp chế tại cơ quan, đơn vị, địa phương; kịp thời bổ sung, thay thế khi có sự biến động của lực lượng này;

e. Thường xuyên chủ động cập nhật các văn bản pháp luật mới liên quan đến chuyên môn, nghiệp vụ của ngành, đơn vị thông qua các hình thức phù hợp (phương tiện thông tin đại chúng, mạng Internet...); lưu giữ trong Tủ sách pháp luật hoặc đưa lên mạng thông tin nội bộ... tại đơn vị để phổ biến trong buổi sinh hoạt “Ngày pháp luật”.

2. Sở Tư pháp chịu trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, tổng hợp tình hình thực hiện Kế hoạch này; phát động thi đua, tổ chức khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện “Ngày pháp luật”; đề xuất các cơ quan, đơn vị, địa phương chỉ đạo, xây dựng thang điểm thi đua hàng năm có nội dung tổ chức sinh hoạt “Ngày pháp luật”; tổng hợp, báo cáo, đề xuất Uỷ ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung khi cần thiết.

3. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Hà Tĩnh tổ chức tuyên truyền sâu rộng về hình thức tổ chức sinh hoạt “Ngày pháp luật” đến đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh;

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện Kế hoạch “Ngày pháp luật” tại đơn vị, tổ chức.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện được bố trí trong ngân sách hàng năm theo phân cấp ngân sách Nhà nước hiện hành và huy động từ sự đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện “Ngày pháp luật” tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tư pháp- Cơ quan Thường trực Hội đồng Phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh) để được hướng dẫn, xử lý kịp thời./.

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 20/2010/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện “Ngày pháp luật” tại cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.031
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.225.78