Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1992/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Mai Thanh Thắng
Ngày ban hành: 18/06/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1992/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 18 tháng 06 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG QUỸ KHÁM, CHỮA BỆNH CHO NGƯỜI NGHÈO TỈNH BÌNH ĐỊNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Bảo hiểm Y tế ngày 14/11/2008;

Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh ngày 23/11/2009;

Căn cứ Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27/7/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một sđiều của Luật Bảo him Y tế;

Căn cứ Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg ngày 15/10/2002 của Thủ tướng Chính phủ về khám, chữa bệnh cho người nghèo; Quyết định số 14/2012/QĐ-TTg ngày 01/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg ngày 15/10/2002 ca Thủ tướng Chính ph vkhám, chữa bệnh cho người nghèo;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT/BYT-BTC ngày 14/8/2009 của Liên Bộ Y tế - Tài chính hướng dẫn thực hiện Bảo hiểm Y tế; Thông tư liên tịch số 33/2013/TTLT-BYT-BTC ngày 18/10/2013 của Liên Bộ Y tế - Tài chính hướng dẫn tổ chức thực hiện Quyết định số 14/2012/QĐ-TTg ngày 01/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định s 139/2002/QĐ-TTg ngày 15/10/2002 của Thủ tướng Chính phủ về khám, chữa bệnh cho người nghèo;

Căn cứ Quyết định số 22/2003/QĐ-UBND tỉnh ngày 12/02/2003 ca UBND tỉnh Bình Định về việc thành lập Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo tnh Bình Định;

Theo đề nghị của Ban quản lý Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo tỉnh Bình Định tại Tờ trình số 10/TTr-BQLQKCBCNN ngày 15/5/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo tỉnh Bình Định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bãi bỏ Quyết định số 123/2003/QĐ-UB ngày 14/7/2003 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành quy định về việc trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo của tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Y tế, Tài chính, Lao động - Thương binh và xã hội; Giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh; Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh; Trưởng ban Ban quản lý Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; các thành viên Ban quản lý Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo tỉnh Bình Định và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT Tnh ủy; TT HĐND tỉnh (báo cáo);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tnh;
- PVPVX;
- Lưu VP, K16, K17, K15.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Mai Thanh Thắng

 

QUY CHẾ

QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG QUỸ KHÁM, CHỮA BỆNH CHO NGƯỜI NGHÈO TỈNH BÌNH ĐỊNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1992/QĐ-UBND ngày 18/6/2014 của UBND tnh Bình Định)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo tỉnh Bình Định (sau đây viết tắt là QKCBCNN) được sử dụng để hỗ trợ khám chữa bệnh cho người nghèo và được quản lý tập trung, thống nhất, dân chủ và công khai. QKCBCNN hoạt động theo nguyên tắc không vì lợi nhuận, bảo toàn và phát triển vốn.

Điều 2. QKCBCNN do UBND tỉnh quyết định thành lập để tổ chức quản lý và sử dụng Quỹ.

QKCBCNN đặt tại Sở Y tế, có con dấu riêng, được mở tài khoản tiền gửi tại Kho bạc nhà nước tỉnh Bình Định để tiếp nhận, quản lý nguồn kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí huy động hợp pháp khác cho QKCBCNN.

Điều 3. Quy chế này quy định việc lập, phân bổ, giao dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán QKCBCNN và áp dụng đối với tất cả các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc quản lý, sử dụng kinh phí từ QKCBCNN.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. QKCBCNN được hình thành từ các nguồn sau:

1. Ngân sách Nhà nước hỗ trợ QKCBCNN để thực hiện các nội dung theo quy định hiện hành của Nhà nước.

2. Đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

3. Tiền lãi thu được từ tiền gửi Kho bạc Nhà nưc.

4. Các nguồn tài chính hợp pháp khác.

Điều 5. QKCBCNN được sử dụng để thực hiện các nội dung sau:

1. Mua thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho các đối tượng theo quy định hiện hành của Nhà nước (trừ các đối tượng đã được cấp thẻ BHYT theo quy định của Luật BHYT)

2. Chi hỗ trợ một số chế độ trong khám, chữa bệnh cho người nghèo theo quy định hiện hành; bao gồm:

- Hỗ trợ tiền ăn.

- Hỗ trợ tiền đi lại.

- Hỗ trợ đồng chi trả BHYT.

- Hỗ trợ cho người mắc bệnh ung thư, chạy thận nhân tạo, mổ tim.

- Hỗ trợ một phần chi phí khám, chữa bệnh cho các trường hợp gặp khó khăn đột xuất; người lang thang, cơ nhỡ, do mắc các bệnh nặng, chi phí điều trị cao tại các cơ sở y tế trực thuộc Sở Y tế.

- Hỗ trợ khác theo quy định của cấp có thm quyền.

3. Mức hỗ trợ: Thực hiện theo quy đnh cụ thcủa cấp có thẩm quyền.

4. Trường hợp người bệnh tự lựa chọn cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (trái tuyến, vượt tuyến) hoặc khám bệnh chữa bệnh theo yêu cầu thì thực hiện việc thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo quy định pháp luật về bảo hiểm y tế; QKCBCNN không hỗ trợ chi phí khám bệnh; chữa bệnh đối vi các trường hợp này.

Điều 6. Lập, phân bổ, giao dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán QKCBCNN:

1. Việc lập, phân b, giao dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán QKCBCNN thực hiện theo Điều 3, Thông tư liên tịch số 33/2013/TTLT-BYT-BTC ngày 18/10/2013 của Liên Bộ Y tế - Tài chính hướng dẫn tchức thực hiện Quyết định số 14/2012/QĐ-TTg ngày 01/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg ngày 15/10/2002 của Thủ tướng Chính phủ về khám, chữa bệnh cho người nghèo.

2. Lập dự toán QKCBCNN: Hàng năm, Ban Quản lý QKCBCNN có trách nhiệm lập dự toán QKCBCNN và kinh phí quản lý QKCBCNN gửi Sở Tài chính để tổng hợp dự toán ngân sách địa phương, báo cáo UBND tỉnh để trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định. Cụ th:

- Mua thẻ BHYT cho các đối tượng: Căn cứ vào số lượng đối tượng được hưởng chế độ khám, chữa bệnh cho người nghèo được UBND tỉnh phê duyệt thực hiện năm trước, Ban quản lý QKCBCNN tỉnh lập dự toán kinh phí mua thẻ BHYT cho các đối tượng theo quy định. Mức đóng để mua thẻ BHYT thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

- Chi hỗ trợ một số chế độ trong khám, chữa bệnh cho người nghèo: Căn cứ vào số lượng đối tượng, kinh phí thực tế hỗ trợ của năm trước và mức chi hỗ trợ theo quy định, Ban quản lý QKCBCNN lập dự toán kinh phí chi hỗ trợ các chế độ trong khám, chữa bệnh cho người nghèo.

3. Phân bổ, giao dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán QKCBCNN:

- Ban quản lý QKCBCNN chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí của QKCBCNN theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật này.

- Việc hạch toán, quyết toán QKCBCNN thực hiện theo quy định tại Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành chế độ kế toán hành chính sự nghiệp, Thông tư số 185/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán hành chính sự nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và mục lục ngân sách nhà nước hiện hành.

- Trường hợp QKCBCNN sử dụng vốn viện trợ của các tchức, cá nhân trong và ngoài nước, việc quản lý, sử dụng, theo dõi, hạch toán và quyết toán thực hiện theo các quy định của pháp luật về tiếp nhận, quản lý, sử dụng viện trợ và quy định của nhà tài trợ (nếu có).

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 7. Ban quản lý QKCBCNN và các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng QKCBCNN theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước và các quy định tại Quy chế này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mc, giao Sở Y tế (cơ quan Thường trực Ban quản lý QKCBCNN) tổng hp, báo cáo, đề xuất việc điều chỉnh, bổ sung Quy chế này cho phù hp với tình hình thực tế trin khai tại tỉnh./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1992/QĐ-UBND ngày 18/06/2014 về Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo tỉnh Bình Định

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.102

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.134.157