Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 198 /2004/QĐ-UB về thưởng vượt dự toán thu ngân sách năm 2003 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 198/2004/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Thanh Hải
Ngày ban hành: 12/08/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 198/2004/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 08 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ THƯỞNG VƯỢT DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NĂM 2003.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ;
Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước và Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật ngân sách Nhà nước Căn cứ Quyết định số 158/2002/QĐ-BTC ngày 24 tháng 12 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về giao dự toán thu - chi ngân sách Nhà nước năm 2003 ;
Căn cứ Thông tư số 09/2003/TT-BTC ngày 27 tháng 01 năm 2003 của Bộ Tài chính về hướng dẫn một số điểm về chủ trương, biện pháp điều hành dự toán ngân sách Nhà nước năm 2003 và Công văn số 5732/TC-NSNN ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Bộ Tài chính về thưởng vượt thu ngân sách năm 2003 ;
Theo Quyết định số 25/2003/QĐ-UB ngày 03 tháng 3 năm 2003 của ủy ban nhân dân thành phố về giao chỉ tiêu dự toán thu - chi ngân sách Nhà nước năm 2003 ;
Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 4349/TCVG-QHPX ngày 21 tháng 7 năm 2004 về thưởng vượt thu ngân sách năm 2003 cho các quận - huyện ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay thưởng vượt dự toán thu ngân sách năm 2003 cho các quận - huyện theo phụ lục đính kèm, với tổng số tiền thưởng vượt thu là 69.927 (sáu mươi chín tỷ chín trăm hai mươi bảy) triệu đồng. Mức thưởng cho mỗi quận - huyện bằng 20% trên tổng số vượt dự toán thu nộp ngân sách thành phố đến ngày 31 tháng 12 năm 2003 của các khoản thu lệ phí trước bạ, tiền thuê đất, tiền sử dụng đất.

Điều 2. Nguồn kinh phí thưởng vượt thu bổ sung cho ngân sách các quận - huyện chỉ được sử dụng cho mục đích chi đầu tư phát triển theo phân cấp quản lý của ủy ban nhân dân thành phố và các quy định về đầu tư xây dựng.

Điều 3. ủy ban nhân dân các quận - huyện được trích thưởng tại Điều 1 có trách nhiệm quản lý, sử dụng nguồn kinh phí thưởng đúng mục đích và báo cáo ủy ban nhân dân thành phố kết quả thực hiện.

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục trưởng Cục Thuế thành phố, Chủ tịch ủy ban nhân dân các quận - huyện, Trưởng phòng Tài chánh - Kế hoạch các quận -huyện, Giám đốc Kho bạc Nhà nước các quận - huyện (theo phụ lục đính kèm) chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

 

Nơi nhận :
- Như điều 4
- Thường trực Thành ủy
- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố
- ủy ban nhân dân thành phố
- Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố
- VP HĐ-UB : các PVP
- Tổ TM (2b), TH
- Lưu (TM-P)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH

Lê Thanh Hải

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 198 /2004/QĐ-UB về thưởng vượt dự toán thu ngân sách năm 2003 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.787
DMCA.com Protection Status